Генетска слика Лепенског Вира и Винче

У последњих неколико година, са напретком технологије и последично све бржим развојем популационе генетике и археогенетике, истраживање и разумевање археолошких култура добило је сасвим нову димензију. Наиме, данас је могуће изоловати и анализирати генетски материјал из скелета старих и до неколико десетина хиљада година, и поређењем са генетиком савременог становништва доносити много сигурније закључке о настанку, развоју и кретању праисторијског становништва него што је то било могуће само уз помоћ археологије и антропологије.

Иако је већ објављен велики број узорака из различитих периода прошлости, из разних делова Европе, па и из неких нама суседних држава, до сада нису биле рађене анализе узорака са територије Србије. Пре неколико дана, у великој студији Mathieson et al. – The Genomic History Of Southeastern Europe, коначно смо добили и резултате првих анализираних скелета са територије Србије, и то из три вероватно најпознатије археолошке културе које се везују за наше просторе, Лепенског Вира, Старчева и Винче. Додуше, од 39 анализираних узорака, само 1 припада Старчевачкој култури, 3 су из периода Винчанске културе, са налазишта Гомолава код Руме, а чак 35 узорака је са четири локалитета културе Лепенски Вир: Власца, Падине, Хајдучке Воденице и епонимног налазишта Лепенски Вир. Анализом су обухваћени ипсилон хромозом, који се наслеђује искључиво по мушкој линији, митохондријална ДНК, која се наслеђује само по женској линији, као и укупна (аутозомална) генетика, која обухвата анализу свих хромозома осим полних.

Пре преласка на резултате анализираних узорака ваљало би се подсетити каква је генетска слика данашњег становништва Србије. Гледано по мушкој линији (ипсилон хромозому), Срби су доминантно потомци Словена. Ипсилон хаплогрупе које представљају генетски сигнал Словена, I2a-CTS10228 (позната још и као I2a-Динарик), R1a-Z280 и R1a-M458 носи преко половине Срба (I2a-CTS10228 ~ 34%, R1a (Z280+M458) ~ 17%). Хаплогрупе које се могу везати за предсловенско становништво Балкана (Илире, Трачане, Келте итд.) носи приближно 35% мушких становника  (E-V13, J2-M172, R1b-Z2103, R1b-P312, G2a-L497). Око 10% порекло по мушкој линији вуче од разних германских племена, пре свега Гота, Нормана и Саса (хаплогрупе I1-М253, R1b-U106, I2a2a-M223), док остатак чине неке мање заступљене хаплогрупе (N2-Y6503, J1-M267, Q-M242), чије порекло у нашем народу још увек није до краја разјашњено.

Када су у питању митохондријалне хаплогрупе, слика је много шаренија, као и у већини европских земаља, па се тим бројкама нећемо претерано замарати. Гледајући укупну (аутозомалну) генетику, Срби у приближно једнаким процентима (50-50) носе генетику предсловенског становништва Балкана са једне, и Словена, Германа и неких других касније придошлих народа  са друге стране.

Култура Лепенског Вира је једна од најзначајнијих и најсложенијих праисторијских култура у Европи. Њено матично подручје обухватало је простор Ђердапске клисуре, а радиокарбонским мерењима установљено је да је овај простор био насељен скоро 4000 година без прекида, од отприлике 9500. до 5500. године п.н.е. Локалитет Лепенски Вир је откривен 1960. године, а прва истраживања су вођена у периоду 1965-1970. под вођством професора др Драгослава Срејовића, археолога, академика и професора Универзитета у Београду. Скоријим истраживањима у периоду 2006-2009. руководио је професор Душан Борић. Најзначајније насеобине ове културе су, са српске стране Дунава, Лепенски Вир, Падина, Стубица, Власац и Хајдучка Воденица, а са румунске стране Алибег, Икоана, Разврата, Скела Кладовеи и Островул Корбулуи. Душан Борић је на основу истраживања локалитета Лепенски Вир предложио поделу културе на четири фазе:

1. 9500-7300 п.н.е. рани и средњи мезолит – Прото-Лепенски Вир I-II

2. 7300-6200 п.н.е. касни мезолит (у овој фази нису забележени трагови окупације на локалитету Лепенски Вир, али је фаза добро репрезентована налазима са Власца, Падине и Хајдучке Воденице)

3. 6150-5950 п.н.е. трансформациони/рани неолит – Лепенски Вир I-II

4. 5950-5500 п.н.е. средњи неолит – Лепенски Вир III

Археолошки локалитети из којих потичу анализирани узорци

Археолошки локалитети са којих потичу анализирани узорци из ове студије

Анализа узорака са четири локалитета културе Лепенског Вира показује нам да су њени становници носили ипсилон (I+R1b=100%) и митохондријалне хаплогрупе (U5+U4+U8=80%) које су и раније налажене код палеолитских и мезолитских ловаца-сакупљача широм Европе. Оно по чему су се разликовали од њих управо је присуство неких митохондријалних хаплогрупа (K1+H+J2=20%) чије се даље порекло везује за Блиски Исток, и за које се сматра или да су дошле директно са најранијим неолитским земљорадницима из Анадолије, или да су биле присутне међу ловцима-сакупљачима југоисточног Балкана и Анадолије, који су међу првима апсорбовани у најраније неолитско становништво по његовом доласку на Балкан. Другој теорији у прилог иде и чињеница да је хаплогрупа K1 такође пронађена и код два грчка мезолитска узорка из Тесалије. И по аутозомалној генетици носиоци културе Лепенског Вира били су, поготово у старијој мезолитској фази, јако слични ловцима-сакупљачима из западне и централне Европе. Два узорка из Лепенског Вира (I4665 и I4666), који се датирају у период раног неолита – Лепенски Вир I-II, су по аутозомалној генетици скоро идентични најранијим анадолским и балканским земљорадницима, а један узорак из Падине (I5232) из истог периода имао је скоро подједнак удео генетике мезолитских ловаца-сакупљача и неолитских земљорадника. Индикативно је да су сва три узорка са значајним уделом генетике неолитских земљорадника такође били носиоци неолитских митохондријалних хаплогрупа које нису присутне код ловаца-сакупљача из ранијих периода. Све ово нам говори да је Ђердапска клисура била један од региона где је дошло до успостављања најранијих контаката, како културних тако и генетских, између мезолитских ловаца-сакупљача и раних неолитских земљорадника. Ови налази подупиру раније археолошке доказе, који су указивали да је у периоду раног неолита дошло до одређених промена у материјалној култури (појава керамике, сахрањивање покојника у згрченом положају), узрокованих приливом новог становништва. Анализе изотопа стронцијума су такође показале да су многе индивидуе сахрањене после 6100. п.н.е. у Лепенском Виру (укључујући и узорак I4665) биле нелокалног порекла, односно да нису биле оригинално из региона Ђердапске клисуре. Још једна занимљива чињеница која се може извући из ових резултата је да су првобитни контакти две популације по свој прилици били једносмерни, тј. да су земљорадничке придошлице биле великим делом или у потпуности женског пола, јер ни у једном узорку нису пронађене ипсилон хаплогрупе карактеристичне за најраније неолитске земљораднике (G2a2, H2, C1a2, I2c, J2, T1a).

Табела са основним подацима за 35 узорака са четири локалитета културе Лепенског Вира

Табела са основним подацима за 35 узорака са четири локалитета културе Лепенског Вира

Сада ћемо се мало детаљније позабавити ипсилон хаплогрупама, пошто су оне најкорисније за интерпретацију кретања становништва у далекој прошлости. Од 17 мушких узорака из ове студије, 10 је припадало хаплогрупи I, чији носиоци су били једни од најранијих модерних људи који су населили Европу, а 7 хаплогрупи R1b-L754 (сви осим једног xP297), што значи да нису представљали предачку популацију за више од 99% данашњих носилаца ове хаплогрупе у Европи, који припадају грани P297>M269. Поменућемо да један узорак са локалитета Падина припада грани I2a1-P37, дакле линији која је, између осталих, предачка и за грану I2a-CTS10228 која је доминантна међу Србима. Нажалост, код овог узорка није утврђена ниједна дубља подграна, a гране P37 и CTS10228 дели више од 13000 година, па на основу њега не можемо доносити никакве битне закључке, а нагађањем се нећемо бавити. Сви остали узорци са утврђеним дубљим подгранама припадају грани I2a2a-M223, која нам такође, сама по себи не би претерано значила, међутим чињеница да је за неколико припадајућих јој узорака утврђена још дубља подграна Z161 значајно мења ствар.

Ова грана је данас, у облику своје најбројније подгране L801, најзаступљенија код германских народа, а највеће проценте бележи у Данској, северној Немачкој, Холандији и Белгији, Енглеској и северозападној Сицилији (последица насељавања Нормана), а у мањем проценту је заступљена у скоро свим деловима Европе (изузетак су западни Балкан, северна Украјина и јужна Белорусија, Финска и централна Шпанија. Гледајући мапу њеног распростирања чини се да је била заступљена код већине германских племена која су у различитим периодима насељавала наведене територије (Гота, Франака, Свева, Ломбарда, данских Викинга и шведских Варјага).

Поставља се питање на који начин је ова грана доспела међу Германе. Пошто је ова грана пронађена код још неких узорака из каснијих периода и археолошких култура, покушаћемо дати одговор када и којим путем су се њени носиоци могли кретати у далекој прошлости. Дакле, најстарији носиоци ове гране откривени су управо у култури Лепенског Вира. Ова култура престаје да постоји око 5500. године п.н.е, а свега неколико стотина година касније наилазимо у источној Мађарској на каснонеолитски узорак који је тестиран као I2a2a1b-CTS10057 (xL701), што у преводу значи да је скоро сигурно припадао грани Z161, јер осим L701 и Z161 нема других грана испод CTS10057. Можемо замислити ситуацију где је део становништва последњих фаза културе Лепенског Вира из неког разлога напустио своја станишта, и кретао се узводно уз Дунав и Тису до равница источне Мађарске. Још један CTS10057 (xL701) узорак је пронађен на истој територији, у наредној енеолитској Тисаполгарској култури (4500-4000 п.н.е.). Следеће појављивање гране Z161 је међу узорцима Културе кугластих амфора (Globular Amphora Culture, 3200-2600 п.н.е.), која се простирала на територији данашње западне Украјине, Пољске и североисточне Немачке. Опет можемо замислити ситуацију где се део носилаца ове гране кретао из источне Мађарске на север уз Тису, и учествовао у формирању Културе кугластих амфора. Овде треба напоменути да су лингвистички стручњаци одавно утврдили да у германским језицима постоји неиндоевропски супстрат, за који се сматра да је последица мешања дела индоевропских племена из црноморских степа (носилаца данас најкарактеристичније германске хаплогрупе R1b-U106) са каснонеолитским становништвом централне Европе, на које су наишли у својим сеобама на запад. Каснонеолитско становништво Културе кугластих амфора (које је по свој прилици имало значајан, ако не и доминантан удео хаплогрупе Z161) би се савршено уклопило у ту причу, тим пре што и U106 и Z161 имају пангермански карактер, и показују недвосмислену корелацију са данашњим германским народима. Ова пре-прото-германско становништво се касније кретало на запад и север, и највероватније у јужној Скандинавији помешало са становништвом Културе бојних секира (2900-2200 п.н.е.), које је и само било мешавина друге две данас пангерманске хаплогрупе (I1-M253 и R1a-Z284), што је представљало први ступањ у формирању прото-германских племена.

Када су у питању узорци који су тестирани као R1b1a-L754 (xP297), постоје две основне могућности. Прва је да су припадали некој реткој грани (L754* или L389*), која се временом угасила, а друга, вероватнија варијанта је да су припадали грани R1b1a2-V88, која се данас може наћи широм Европе у изузетно малом проценту, с тим да је нешто значајније заступљена у јужној Европи, пре свега на Апенинском и Иберијском полуострву. Нешто значајнији проценат (до 4%) ова грана бележи у региону Леванта, међу Либанцима, Друзима и Јеврејима, а највеће фреквенције достиже међу појединим народима северне Африке, суданским Коптима (15%), Берберима из граничне регије Египта и Либије (23%), Хауса народом из Судана (40%), Фулани народима Нигера и Камеруна (54%), док код неких чадских племена северног Камеруна и Нигерије достиже и невероватних 95%. Готово сви припадници гране V88 у Африци и Блиском Истоку припадају подграни Y7771, и високи проценти међу наведеним афрчким народима последица су наглог демографског ширења ове подгране у последњих 6000-7000 година. Грана V88 је међу древним узорцима до сада пронађена код једног мезолитског ловца-сакупљача из Украјине, и код једног неолитског земљорадника из Шпаније, па се као најлогичније извориште ове гране намеће управо подручје Балкана и култура Лепенског Вира, одакле су се касније носиоци ове гране расељавали у разним правцима.

Винчанска култура (око 5400-4500 п.н.е.) је била најзначајнија и технолошки најнапреднија култура средњег и касног неолита на Балкану. Обухватала је скоро целокупну територију данашње Србије, као и делове према Србији граничних подручја свих околних земаља. На том подручју је наследила старију Старчевачку културу (6000-5400 п.н.е.), али по свој прилици није представљала њеног „природног“ наследника, јер је новијим истраживањима установљено да је винчанска популација највероватније представљала нови талас земљорадничког становништва, који је дошао из правца југа и југоистока, долинама Вардара, Јужне и Велике Мораве. На Винчанском налазишту Беловоде код Петровца на Млави пронађени су најранији докази металургије бакра из око 5400 п.н.е, а симболи урезани на грнчарији и фигуринама винчанске културе раније су по појединим археолозима сматрани за трагове најстаријег писма на свету, међутим та теорија је данас напуштена. Најзначајнији локалитети ове културе су Винча-Бело Брдо, Гомолава, Плочник, Градац, Беловоде и Рудна Глава.

Табела са узорцима из Старчевачке (Сараорци) и Винчанске културе (Гомолава)

Табела са основним подацима за узорке из Старчевачке (Сараорци) и Винчанске културе (Гомолава)

Становници Винчанске културе били су у генетском смислу класични неолитски земљорадници, носили су и ипсилон (G2a2a-PF3147), и митохондријалне хаплогрупе (K1a, HV, H) карактеристичне за неолитско становништво Анадолије и Европе. И по аутозомалној генетици били су готово идентични најранијим анадолским, и нешто каснијим европским земљорадницима Старчевачке и Културе линеарнотракасте керамике. Конкретно, грана G2a2a-PF3147, којој припадају сва три узорка са Гомолаве, је уз своју сестринску грану G2a2b-L30 била најбројнија међу неолитским земљорадницима, пронађена је у скоро свим неолитским културама, између осталих и међу раније објављеним резултатима Винчанске културе из јужне Мађарске. Овој грани припадао је и чувени „ледени човек“ Оци. Данас је заступљена скоро искључиво у Европи, а највеће проценте бележи међу становништвом Корзике (11%) и Сардиније (6%), док у остатку Европе ретко где прелази 1%.

Да закључимо, ова студија је дефинитивно доказала да није било хиљада година континуитета становништва на овом простору, од Лепенског Вира, Старчева и Винче до данас. Ово је пре свега уочљиво код мушких линија, јер хаплогрупе пронађене у праисторијским становницима Лепенског Вира и Винче не прелазе ни 1% код савременог српског становништва, а и тај мали проценат без сумње потиче од становништва досељеног у каснијим периодима. Наравно, овакав закључак не треба да чуди, јер је то било јасно и пре ове студије, али дужан сам нагласити, јер и данас често чујемо приче да су Срби непосредни наследници и потомци становништва Лепенског Вира и Винче, и да су на овим просторима хиљадама година, што једноставно није тачно. Знамо сви колико је „прометан“ био овај део Балкана током забележене историје, и какве турбулентне промене су се дешавале само у последњих 2000 година, па би било крајње сулудо очекивати да је становништво остало непромењено током целог тог периода. Одређени континуитет неолитског становништва можда би се могао очекивати у планинским областима западног Балкана (Динаридима), где је неприступачнији рељеф често представљао препреку многим освајачима кроз историју, и пружао колику-толику заштиту старом становништву, али за потврду тога мораћемо да сачекамо неку нову студију.

Неки ће се можда запитати, како то нисмо директни потомци становништва Лепенског Вира и Винче, када Срби и данас имају приближно једнак удео предсловенске и словенске аутозомалне генетике, а митохондријалне хаплогрупе присутне код праисторијског становништва Лепенског Вира и Винче заступљене су и данас међу Србима? То јесу чињенице, али оне и даље нису доказ хиљада година континуитета становништва на истом простору. Да појасним на једном практичном примеру. Код Срба је и данас у малом проценту заступљена хаплогрупа I2a2a-M223>Z161, пронађена код становника културе Лепенског Вира, али сви њени носиоци припадају још дубљој подграни L801, и сви они потичу од једног јединог претка, који је живео пре око 4000 година. Као што смо раније поменули, ова грана се сасвим јасно може повезати са германским народима, што значи да је њено присуство код Срба последица досељавања германских народа током касне антике (Гота) и/или током средњег века (Нормани, Саси), а не њеног континуираног развоја на овим просторима од Лепенског Вира до данас.

Аутор: Уредник Српског ДНК пројекта Милан Рајевац

Share
Facebook коментари:

43 мишљења на „Генетска слика Лепенског Вира и Винче

 1. Маја

  Врло чудан закључак, поготово што знамо за присуство Срба на Балтику, знамо за постојање Лужичких Срба који су германизовани у највећем броју, затим за присуство Срба у Данској (Сакс Граматикус) итд. Зар не би било логичније предпоставити да се та подграна L801 појавила код Германа као последица мешања са српским становништвом које је по многим изворима настањивало те просторе пре Германа, што наравно не искључује могућност миграција Гота, Нормана или Саса према овим нашим просторима у каснијем периоду.

  1. Milan Rajevac Аутор чланка

   Мајо,

   да је тако као што кажете, ваљда би било логично да та грана и данас буде значајно заступљенија код Срба, а реалност је да она показује изузетно снажну корелацију са германским народима, код којих је и најзаступљенија, док је код Срба изузетно ретка.

   1. Војислав Васиљевић

    Поштовани господине Рајевац, чуди ме да вам је 1/8 (M438 од свих 8 I2 резлтата са локалитета Лепенски Вир) што дође око 12,5% занемарљив и недовољно велики узорак, али је осталих 7 довољно велики да изнесете тврдњу да континуитет не постоји. Исто тако ми је интересантно да нисте споменули да су узорци из Винче датирани минимум 1000-1500 година млађи од оних са локалитета из Лепенског Вира, и чуди ме да то не узимате у обзир као потенцијални показатељ да су носиоци G2 хаплогрупе можда и разлог зашто су носиоци I2 хаплогрупе почели да се крећу ка северу иако је и тај Винчански узорак свакако мали за било какву пресуд. Још једна ствар упада у очи, а то је контраст, или су резултати готово идентични (што може да имплицира блиску сродност, а ви из тога извлачите снажну повезаност са неким) или су прилично удаљени (M170 и Z161 нису баш удаљени пар колена) што на овако малом узорку имплицира да је већ тада било прилично мешовито становништво за то доба, а и само приство М170 је врло индикативно, не бих се зачудио и I1 хаплогрупа да се затекне ту. С тим у вези ако се узме у обзир оних 12,5% од свих I2 резлтата који сте одмах дискредитовали као потенцијалну везу са савременим становништвом ових простора и чињеница да немамо квантитет у резултатима, а имамо разноликост у овим доступним резултатима, остаје мало горак укус вашег оштрог реза и закључка да ту нема индиција о континуитету I2a хаплогрупе. Мишљења сам да ће се даљим истраживањима шареноликост употпунити и тиме комплетирати слику о хаплогрупама које су постојале на овим просторима у то доба, а верујем да ће се појавити и још који носилац предачке линије садашњих динараца, јер где је један ту су 2, 5, 100. Ако се којим случајем не покаже да су негде у свим временским раздобљима живели припадници једне линије хаплогрупе, али постоје у давној прошлости па постоје у садашњости, моја логика ми не дозвољава да савремену генетску структуру одвојим од те историјске, можда је по среди била миграција са повратком у јако дугом временском периоду. У сваком случају лепо је што се о свемо овоме уопште и говори, биће ово још занимљивије. Срдачан поздрав и свако добро вам желим.

 2. Miroslav

  „Код Срба је и данас у малом проценту заступљена хаплогрупа I2a2a-M223>Z161, пронађена код становника културе Лепенског Вира, али сви њени носиоци припадају још дубљој подграни L801, и сви они потичу од једног јединог претка, који је живео пре око 4000 година.“
  Kultura Lepenskog vira je bila pre 9000 godina a autor priča o jednom pretku koji je živeo pre 4000 godina – gde mu se izgubilo prethodnih 5000 godina?!

  1. Milan Rajevac Аутор чланка

   Мирославе,

   грана пронађена код праисторијских становника Лепенског Вира је I2a2a1b2-Z161, и она је по прорачунима стручњака настала пре око 10600 година, док је грана проистекла из ње, Z161>L801, настала пре неких 10000 година, међутим најстарији заједнички предак свих данашњих припадника гране L801 је живео пре неких 4000 година, што у пракси значи да је претрпела „уско грло“ од скоро 6000 година, односно током тог периода је једва преживљавала.

   1. Staša

    Gospod. Rajevac I2 Haplogroupa (sve varijante) su naše.. to što su se dešavale mutacije to je nebitno. I2a1 P37 ikao udaljena 13000 godina je opet naša, a šta može biti drugačije .. mogli su imati malo drugačiju autosomalnu strukturu ali to su naši preci.

    Osim toga nije uopšte sporno da je I2 nastala sjeverno od grčke kad se razdvojila od Haplogrupe I, pa sve i da su naši preci Došli iz Poljske i Ukrajne.. zapravo su se vratili odakle su prvobitno i krenuli.

    1. Milan Rajevac Аутор чланка

     Сташа,

     нису све подгране, или како ви кажете варијанте, „наше“. Препоручујем вам да пажљиво прегледате стабло хаплогрупе I2, лако ћете уочити које гране су „наше“ а које не.

     https://www.yfull.com/tree/I2/

  1. Milan Rajevac Аутор чланка

   Бобане,

   нисам сигуран да вас пратим, сви узорци у првој табели су I2-М438 (осим два која су само I-M170). Ако мислите на узорак који је I2a1-P37, у тексту је објашњено зашто се на основу њега не могу доносити никакви значајнији закључци.

   1. Denis

    Koliko sam negde citao on je negativan za M-423, stoga moguce da pripada nekoj nestaloj I-P37 grani. Ili na Internetu svasta pise. Gospodine Rajevac je li nauka ustanovila da je nalaz I-P37 negativan za M-423 ili nista nije ustanovila.

    1. Milan Rajevac Аутор чланка

     Денисе,

     тај узорак је у раду тестиран до нивоа I2a1-P37, што не значи да није позитиван и на неке низводне мутације. Наравно, постоји и могућност да буде негативан на све низводне гране, односно да припада некој изумрлој грани како ви рекосте. Једноставно, ауторима рада приоритет је била аутозомална генетика а не Y-DNK, па су тестирали припадност само неким најбитнијим гранама. Срећа је што је овај узорак пристојног квалитета, па ће по објављивању сирових резултата (BAM file-ova) можда моћи да се утврди и нека дубља подграна од стране независних истраживача (Genetiker или екипа са Yfull-a).

     1. Denis

      Veliko hvala na odgovoru. Na sajtu naucnog clanka u vezi tog uzorka moze se naci sledece:
      I2a1:P37.2:14491684T->C;
      I2:L68:18700150C->T;
      I2:PF3664:8567995G->A;
      I:CTS88:2723755G->A;
      I:CTS1800:14073053G->A;
      I:CTS2193:14214481G->T;
      I:CTS2514:14337364T->C;
      I:CTS4088:15389836T->C;
      I:CTS4209:15479899T->A;
      I:CTS4273:15536870C->T;
      I:CTS4340:15595624G->A;
      I:CTS4752:15799074C->T;
      I:CTS4848:15862842C->T;
      I:CTS5650:16415916A->G;
      I:CTS5946:16567253A->G;
      I:CTS6231:16751000C->T;
      I:CTS6265:16780748C->G;
      I:CTS7502:17511797A->G;
      I:CTS7540:17525137A->G;
      I:CTS7593:17548890G->A;
      I:CTS7831:17692855T->A;
      I:CTS8300:17924382T->A;
      I:CTS8742:18172947A->G;
      I:CTS8876:18257568G->A;
      I:CTS8963:18582617C->T;
      I:CTS9269:18789763C->T;
      I:CTS9860:19104986G->A;
      I:CTS10941:22845794A->G;
      I:FGC2412:21689728A->G;
      I:FGC2413:8262092C->T;
      I:FGC2415:13835003T->C;
      I:FGC2416:7642823G->T;
      I:FGC7049:22459264G->A;
      I:FGC7050:22479907A->T;
      I:FI2:8382265C->G;
      I:FI3:8485677C->A;
      I:L41:19048602G->A;
      I:L503:21359407C->G;
      I:L578:8267857G->A;
      I:L758:8536868C->G;
      I:L772:15615533C->A;
      I:L846:7856500C->T;
      I:P38:14484379A->C;
      I:PF3627.2:6662712C->T;
      I:PF3640:7681156T->A;
      I:PF3641:7688470T->C;
      I:PF3642:7712917A->T;
      I:PF3649:8046731A->C;
      I:PF3660:8466652G->A;
      I:PF3661:8484606C->A;
      I:PF3742:16354708G->A;
      I:PF3794:21067903C->T;
      I:PF3796:21119888G->T;
      I:PF3797:21130059A->G;
      I:PF3803:21452125A->Ghet;
      I:PF3806:21525069G->A;
      I:PF3814:21839183A->G;
      I:PF3817:21939618G->A;
      I:PF3828:22458430C->T;
      I:PF3836:22525421T->G;
      I:PF3837:22573702G->A;
      I:Z16985:13804066G->C
      Nema M423 ni nizvodnih grana ili je to zato sto nije ni istrazivano.

 3. ЕЗ

  Поштовани господине Рајевац,

  Да је устраживање урађено не на основу 39 већ на основу нпр. 3900 узорака (или 20000), не мислите да би резултати истраживања били драстично другачији? Верујем да је одабрани узорак репрезентативан, али с обзиром на толику разноликост узорака и толико обиље података, да ли мислите да закључци можда нису донети прераурањено?

  1. Milan Rajevac Аутор чланка

   Теоретски то не би било могуће, јер тренутно, по мојим сазнањима, постоји око 400 скелета са ових локалитета. И да их има на хиљаде, свакако се не би могли сви анализирати, јер је анализа древне ДНК јако компликована и скупа, а такође, из великог броја скелета уопште није могуће изоловати генетски материјал довољно доброг квалитета. Оно што се мора признати је да је узорак са локалитета Лепенски Вир заиста мали, свега два узорка, од преко 200 до сада пронађених, међутим узорци са остала три локалитета су више него репрезентативни, и што је веома битно на свим локалитетима генетска слика је практично иста, па сумњам да би се и на нешто већем броју узорака слика драстично променила. Што се тиче закључака, ја сам их доносио само на основу резултата из ове студије, што не значи да се они можда неће променити након резултата неких будућих студија. Једноставно, радимо са оним што је тренутно доступно.

 4. Маја

  Није логично. По томе би индијанци било досељеници на Амерички континент, а бели американци аутохтоно становништво.

  1. Зорица

   браво Мајо, кад главни уредник српског днк пројекта, назове Кљосова националистом, знамо одакле ветрови дувају.

   1. Milan Rajevac Аутор чланка

    Не знам чему помињање Кљосова, није поменут у тексту, нити има било какве везе са овим истраживањем.

    1. БГ

     Кљосов је генетичар баш као што је и Јован И. Деретић академик,доктор и историчар.Митоманија је узела великог маха овде нажалост.Овакви чланци су и више него добродошли да би се тај муљ митоманских глупости проредио и дао места научним сазнањима.

     1. Зорица

      Кљосов и Деретић нису у истој равни, осим код поборника Кандић и Берисерко фејсбук ратника. Авај, код нас је наука одавно у служби политике, тако да…….

 5. Elena

  „7 хаплогрупи R1b-L754 (сви осим једног xP297), што значи да нису представљали предачку популацију за више од 99% данашњих носилаца ове хаплогрупе у Европи, који припадају грани P297>M269“

  Kada gledam grane R1b, onda je L754 predačka za P297. Zar onda ne predstavljaju moguću predačku populaciju?

  1. Milan Rajevac Аутор чланка

   Елена,

   грана L754 јесте предачка за P297, али ово хP297 у загради значи да су узорци били негативни на P297, а самим тим аутоматски негативни и на низводну грану M269, којој припада 99% R1b у Европи.

 6. Elena

  „Ово је пре свега уочљиво код мушких линија, јер хаплогрупе пронађене у праисторијским становницима Лепенског Вира и Винче не прелазе ни 1% код савременог српског становништва, а и тај мали проценат без сумње потиче од становништва досељеног у каснијим периодима.“

  kada geldam nalaze Y-DNK po zemljama sa eupedije, kod Srba imamo 6% R1b i 2,5% G2.
  brem G2 nije odnekuda kasnije došao.

  1. Milan Rajevac Аутор чланка

   R1b код Срба припада у потпуности грани М269, а она није пронађена ни у једном узорку из Лепенског Вира. Највећи део G2а код Срба припада грани L497, која се са великом сигурношћу везује за (Прото)-Келтска племена Централне Европе. Мапу распрострањености ове гране у Европи можете лако пронаћи, а закључак изведите сами.

 7. Маја

  Не улазећи у вредност и веродостојност ове студије, јер се у генетска истраживања уопште не разумем, не могу а да не приметим да сте се у својој студији, односно само у појединим деловима, позивали на археологију, историју итд. Није научни приступ истраживањима позивати се на друге научне дисциплине када нам то одговара и занемаривати их када нам не одговара. Такође могу да приметим да се ни у једном тренутку не позивате на остале релевантне научне дисциплине, као што су антропологија, етнологија, филологија (на коју се позивате искључиво да би навели став једног дела стручне јавности о винчанском писму, иако постоје и другачија мишљења која нису напуштена).
  Да Вас парафразирам,да закључим, ова студија дефинитивно није доказала да није било хиљада година континуитета становништва на овом простору, јер то овако мањкава студија једноставно не може, без учешћа осталих научних дисциплина које прате, на пример, обичаје становништва, веровања и обреде, без антрополошких истраживања и без праве историје засноване на анализи процеса, а не искључиво на материјалним доказима (давно напуштена методологија, осим код нас), иако они у овом случају не подупиру Вашу хипотезу.

  1. Milan Rajevac Аутор чланка

   Мајо,

   моја филозофија је да не коментаришем ствари у које се уопште не разумем, а ако ипак одлучим да коментаришем, пре тога се више него детаљно информишем о некој теми. Ово је пре свега археогенетска студија, па је такав и текст о студији, археолошки и историјски извори су само поменути као помоћно средство тамо где је потребно. Када је у питању утврђивање порекла и могућег континуитета становништва, генетика пружа далеко најпрецизније одговоре, какве антропологија и етнологија никада не могу пружити. А та генетика, барем у случају ове студије, јасно каже да није било континуитета становништва од Лепенског Вира и Винче до данас. Срби имају скоро половичан удео предсловенске генетике, али та генетика не потиче од становништва Лепенског Вира и Винче, већ од становништва из неких каснијих периода. Не знам о каквој филологији говорите када уопште није познато како је звучао језик становништва Винче и Лепенског Вира? И можете ли молим вас навести које то научне дисциплине не иду у прилог наводима из овог текста?

   1. Зорица

    то је ваше мишљење, ваша студија, у случају наше земље наука је одавно у служби политике,, и као таква није поуздана.

    1. Milan Rajevac Аутор чланка

     Нити је студија моја, нити „наша“. Носиоци студије немају никакве везе са нашом земљом, а камоли са политиком. Чињенице су ту, ко неће или не жели да их види неће га уверити ни још педесет оваквих студија.

   2. Маја

    Предлажем да пажљивије прочитате мој коментар. Ја и не говорим о Вашој студији, већ о Вашем закључку. Што се филологије тиче, она заиста није, као таква постојала у време винчанске културе, али наука о језику може много да нам каже о распрострањености појединих група становништва, а то јесте Ваша тема, ако сам добро схватила. Обреди сахрањивања код данашњих Срба могу да се прате до дубоко у прошлост, неки истраживачи чак налазе корене код становништва Лепенског Вира. Ово се наравно тиче етнологије. Материјални докази о присуству Срба на овим просторима и шире, не иду у прилог Вашој тези.
    Да поновим, не улазећи у вредност и веродостојност Вашег истраживасња, позивам Вас да ревидирате свој закључак и ограничите га на резултате својих истраживања, макар и на тако малом узорку, а свеобухватан став, какав Ви дајете, можете да заступате само у сарадњи са осталим наукама и научним дисциплинама, које сам претходно навела.
    Имам и једно питање за Вас. Мој син је дете из мешовитог брака. Рођен је у Србији, одрастао и образован у Србији, оца нажалост није упознао због његове преране смрти. Питање је, чију цивилизацију наставља мој син, српску или ону која се чита у његовим генима, а коју он уопште не познаје?

    1. Milan Rajevac Аутор чланка

     Шта то тачно може да нам каже наука о језику становника Винче? Први пут чујем да неко повезује обреде сахрањивања код Срба са Лепенским Виром, који су истраживачи у питању, можете ли навести неки извор? На које материјалне доказе о присуству Срба мислите, и из којих тачно периода?

     1. Маја

      Топоними, хидроними и етноними спадају у науку о језику и представљају вероватно најстарије споменике, па ако могу да нам кажу понешто о најстаријим познатим цивилизацијама, можда могу и о Винчи. Само као пример, шта значи назив Винча. Ја стварно немам намеру да радим на Вашем ширем информисању, то треба да урадите сами.
      Нисте одговорили на моје питање.

 8. Zoka

  Zanima me da li su tabele u tekstu rađene na osnovu podataka iz studije Mathieson et al. – The Genomic History Of Southeastern Europe? Ako jesu, iz kog tačno dela ili dodatka te studije su preuzeti?

 9. srpko

  predpostavljam da je samo deo otišao na sever. vinčanska kultura se prostirala na većoj teritoriji balkana tako da smatram da je samo jedan deo otišao na sever a da je drugi deo ostao na balkanu. postavlja se pitanje šta se desilo sa onima što su ostali na balkanu. s jedne strane imamo vrlo mali broj lokaliteta sa kojih su uzeti uzorci (razlozi su delomično opravdani radi nemogućnosti pronalazaka drugih lokaliteta). s druge strane u ukupnoj populaciji srba dna je istražen u nekih 0,015 posto tako da verujem da će zaključci trpeti značajne korekcije.

 10. Marijan

  Prvo sto upada u oci je 9 istrazivaca iz Hrvatske, 12 istrazivaca iz Bugarske a samo 2 istrazivaca iz Srbije i to nisu eksperti za geneticku genealogiju. To je samo odraz koliko ovoj vaznoj disciplini se malo poklanja paznja u domacoj nauci za razliku od suseda. Da li ce se ikad ustanoviti institut za geneticku genealogiju, antropologiju i srodne discipline. Bez toga se ne moze ici ukorak ni sa susedima a kamoli sa razvijenijim zemljama i bicemo prinudjeni samo da konzumiramo servirano, sta su drugi istrazivali na nasim prostorima (a o tome da nasi istrazivaci ucestvuju u drugim regionima prakticno nema govora).
  Samo istrazivanje pokazuje znacajno prisustvo haplogrupe I2a u kulturi Lepenskog vira (Padina, Vlasac, Hajducka vodenica) sto je veoma bitno bez obzira sto su u pitanju uglavnom podgrane koje su migrirale kasnije ka severu. To nisu germanske podgrane. Poznato je posto su nosioci R1b-U106 i slicnih R1b haplogrupa dosli iz stepa sta se desavalo sa autotohnim evropskim stanovnistvom. Vremenom pripadnici nekih autotohnih haplogrupa su se utopili u Germane mada i to je diskutabilno. Neka plemena za koja se smatra da su germanska pitanje je uistinu u kojoj su meri bila ali to je za drugu raspravu.
  Realno niko nije ocekivao da pripadnici kulture Lepenskog vira ista imaju sa sadasnjim stanovnistvom medjutim pokazalo se da su rodjaci! Prisustvo I2a1-P37 govori da neki medju njima su mozda i direktni preci sto je do pre istrazivanja bilo nezamislivo. Takodje vazna implikacija je sto nalazi R1b su vezani za podgrane koje nemaju vezu niti sa evropskim niti sa balkansko-azijskim R1b podgranama.
  Kada je Vinca u pitanju steta je sto su svi nalazi vezani za G2a posto je bilo utvrdjeno prisustvo I2a haplogrupe u nekim ranijim istrazivanjima. Sigurno je da ce sledeci nalazi potvrditi da je I2a bilo zastupljeno u Vinci u znacajnijoj meri, ovde jeste u pitanju mali uzorak sto je neko od prethodnih citalaca primetio.
  Naravno vazni su i zakljuci prisustva kontinuiteta mitohondrijalne genetike od Lepenskog vira do danasnjih dana. Iako smo mogli pretpostavljati mnogo bolje je kada postoji potvrda.
  Sve u svemu i pored odsustva domacih istrazivavca moze se reci da su zakljucci povoljni. Dokazano je znacajno prisustvo haplohrupe koja dominira medju Srbima – I2a haplogrupe u kulturi Lepenskog vira sto je realno najvaznije kao i kontinuitet mitohondrijakne genetike. Vec sam diskutovao ovaj nalaz sa par Albanaca na forumima koji su veoma razocarani jer ne postoji nista iz nalaza kulture Lepenskog vira i Vince sto bi imalo ikakvu vezu sa haplogrupama zastupljenim medju danasnjim Albancima.

 11. КХ

  Поштовани, приметио сам у вашем тексту коментар о хаплогрупама Q, N и J1 као о такорећи „мистериозним“, пошто им се не зна сасвим порекло у нашем народу, па ме занима, која је ваша или уопштено научна најбоља претпоставка о тим хаплогрупама?

 12. unuk

  Ja sam G2a i sve mi ide u prilog. Kolko znam moji su Srbi od pamtiveka. Obzirom da mi je „Etzi“ neki deda, ja znam svoju liniju 5300 godina sto je nekih 160 kolena (doduse ne znam sve u kontinuitetu). Ove druge grupe sto ne pasuju u vremenski period mora da su oni iz sedmog veka. A po zenskoj liniji sam V1a1 sto me zakucava na teritoriju danasnje Srbije barem nekoliko hiljada godina. Znaci, treba da se preispitamo ko je ko i sta je cije.

  Hocu da kazem da je prilicno neumesno navijati za svoju haplogrupu sto je samo (vrlo mali) deo genetske slike ljudi. Nedvosmisleno se namece zakljucak da smo svi mi koji se danas zovemo Srbi, mesavina raznoraznih naroda i narodnosti a ponasanje nam uglavnom odredjuje sredina.

 13. Srdjan

  Zbunjen sam, u jednom delu ovog teksta piše da je 10 od 17 muškaraca sa nekih lokaliteta Lepenskog Vira nosilo I haplogrupu (u tabeli se vidi da je u pitanju I2), dakle jasno je o kolikom procentu je reč, upravo ta haplogrupa je dominantna kod Srba danas, naročito kod onih u Dinarskim krajevima. Dakle sa stanovicima kulture Lepenskog vira imamo očiglednu vezu dok sa stanovnicima Vinčanske kulture koja je dosta mlađa nemamo, pa se onda ponovo pojavljuje dominantna I2 kod Dinarida do danas… I ako se trazi zaključak da li imamo srodstvo sa drevnim narodima ovih prostora valjda treba uzeti najpre stariju za poređenje pa onda mlađu, čak i da nemamo veze sa Vinčancima, imamo sa ovima iz Lepenskog Vira koji su se mozda upravo očuvali u manje pristupačnim krajevima Dinarskog masiva. Ono što se bez ovih finesa samo nameće kao zaključak je da su i I2 i R1a slovenske kao što ste i sami rekli. Albanci po genetskim istrazivanjima očigledno nisu starosedeoci, a podaci koje sam našao na ovom i drugim sličnim sajtovima ukazuju da upravo mi jesmo, juzni Sloveni, Dinaridi, i mi Srbi među njima naravno. Kada se onda forimirao Dinarski tip čoveka sa dominantnom I2 haplogrupom? Pozdrav!

 14. aleksandar

  Veoma je jasno da u nalazu od 17 skeleta postoji 4 koja se mogu dovesti u vezu sa danasnjim Srbima, to jest stanovnistvom danasnjeg Balkana. Sem skeleta koji je ocigledan predak dinarske grupe, postoji i M438 koji je u hijerarhiji I2 predak ostalim grupama, pa i nasoj dinarskoj. Tu su i 2 skeleta ciste I grupe koja je predacka ostalima, pa i nasoj. Ukoliko bismo izvodili dokaz za sud, na pitanje da li su u Lepenskom Viru prisutni preci danasnjih Dinaraca, samim time i Srba, odgovor bi bio DA. S obzirom na minijaturan uzorak, zakljucak o brojnosti pojedinih grupa je iluzoran. Prisustvo dnk I2a2 na istom prostoru, sa ostalim I grupama i podgrupama je vise nego znacajno jer potvrdjuje stare istorijske pisce, pre sveva dubrovacke katolike 16.veka, koji su, bez izuzetka tvrdili da su razna plemena poput Gota, Vandala i drugih zapravo slovenska, to jest istojezicna sa Slovenima.

 15. milivoje

  strucna polemika oko genetskog porekla srba sa ovih prostora je vrlo zanimljiva i vrlo korisna za sve one koje ova tema interesuje. i strucnjake i laike. svako voli da zna ko je i odakle je? dali su srbi dosli odnekud ili su ovde oduvek(mozda ne pod tim imenom ) pitanje je. ali to je pre svega ne strucno nego politicko pitanje. jer na berlinskom kongresu 1848 g. doneta je odluka da su srbi sa ostalim slovenima dosli u 5-6 veku! i ta mantra se od tada neprestano ponavlja. a ima puno nelogicnosti oko tog dolaska odnosno takve seobe naroda, koje nije bilo u tom periodu. a i zasto bi se napustali plodni predeli i islo u neizvesnost? teorija o stalnom srpskom bitisanju na ovim prostorima rusi stav o nama kao “dodjosima“-osvajacima a to ne odgovara evropskoj politici o gospodarima i robovima. na zdravlje!

 16. Иван

  Милане,
  Одличан чланак који много тога разјашњава, само мислим да вам закључак није на месту, упоређујући табелу и генетску слику Срба. Наставите да ширите истину. Браво!

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

five + 14 =

Препоручени текстови

Најновије

Топ 10 тема на ДНК форуму

Коментари

Иван Вукићевић
Род Васојевића
2018-05-19 17:00:40

Čitalac
Род Васојевића
2018-05-17 10:06:21

Иван Вукићевић
Род Васојевића
2018-05-15 23:51:35

Čitalac
Род Васојевића
2018-05-15 18:15:24

Иван Вукићевић
Род Васојевића
2018-05-13 19:54:43