Y-DNK haplogrupa E, druga najčešća među Srbima

 

Haplogrupa E je zastupljena sa 19 odsto među Srbima koji su dosad uradili Y-DNK analizu 

OPŠTE NAPOMENE: Haplogrupa E je jedna od široko rasprostranjenih haplogrupa danas u svijetu. Može se posmatrati kao još jedna haplogrupa nastala u Africi, ali sa svojim podgrupama koje su rano ušle u Evropu usko je povezana i sa genetskom istorijom Evrope. Od posebnog je interesa i za Srbe jer je to među Srbima druga haplogrupa po zastupljenosti.

Haplogrupa E je proistekla iz haplogrupe DE iz koje je takođe proistekla haplogrupa D koja je nastala u Aziji. To znači da je haplogrupa DE svakako rođena na tlu Afrike, ali da su neki pripadnici te haplogrupe napustili Afriku i od njih je nastala haplogrupa D, o kojoj će biti riječi kasnije, a od onih koji su ostali u Africi nastala je haplogrupa E. Danas je haplogrupa E najzastupljenija haplogrupa Afrike.

PORIJEKLO I MIGRACIJE: Vjeruje se da je haplogrupa E nastala u istočnoj Africi prije nekih 50.000 godina. Iz istočne Afrike se širila u podsaharsku Afriku, sjevernu Afriku, Evropu i Bliski Istok.

SNP MUTACIJE: M96, L339, L 504

MAPA RASPROSTRANJENOSTI:

 

 

 

 

 

 

 

 

STABLO:

PODGRUPE I ZASTUPLJENOST:

E* P2

Nađena kod veoma malog broja pojedinaca, uglavnom kod Bantu populacije u Kamerunu i južnoj Africi.

E1 P147

Nađena u procentima od oko 3-6% u narodima Dama iz Namibije, Ganda iz Ugande, Mandinke iz Gambije i Šona iz Zimbabvea.

E1a M33

Zastupljena najviše u zapadnoj Africi, a najzastupljenija je u državi Mali sa 34% i to najviše kod naroda Dogon iz Malija sa 53%. Pored Malija zastupljena je u i Gvineji Bisao sa 20-30%. Nađena i u starim kostima urođeničkog stanovništva Kanarskih ostrva.

E1bP177

E1b1 P2

Najraširenija podgrupa haplogrupe E. Biće posebno detaljno obrađena u nastavku. Zastupljena sa svojim podgrupama i kod evropskih populacija uključujući tu i Srbe.

E2 M75

E2*

Nađena u procentima od oko 3-6% u narodima Dama iz Namibije, Ganda iz Ugande, Mandinke iz gambije i Šona iz Zimbabvea.

E2a M41

Zastupljena u oblasti velikih Jezera u istočnoj Africi, pogotovo kod naroda Alur sa 67%, Hema sa 39%.

E2b M54

Nađena kod Hosa naroda u južnoj Africi sa 28%, Rimaibe naroda iz Burkine Faso 27%, Daba naroda iz sjevernog Kameruna 22% i Zulu naroda južne Afrike 21%.

E2b*

Nađena kod naroda Mossi iz Burkine Faso oko 4%.

E2b1 M85

E2b1a M200

Nađena kod Mbuti naroda u Kongu 25%.

Haplogrupa E1b1 P2 se dijeli na dvije glavne grane: E1b1a i E1b1b koje ćemo, zbog široke zastupljenosti i velike raznovrsnosti posebno obraditi.

HAPLOGRUPA E1b1a V38

OPŠTE NAPOMENE: Haplogrupa E1b1a V38 je jedna od grana haplogrupe E1b1 koja je rasprostranjena uglavnom u podsaharskoj Africi. Ova grana haplogrupe E je praktično odsutna u Evropi, rijetko se sreće na Bliskom Istoku, ali je zato veoma zastupljena u sjevernoj Americi i Karibima, prije svega zahvaljujući trgovini crnačkim robljem koje je uglavnom dolazilo iz područja zapadne Afrike gdje je E1b1a V38 i najzastupljenija

PORIJEKLO I MIGRACIJE: Pretpostavlja se da je ova podgrupa haplogrupe E nastala prije 25000 godina negdje u istočnoj Africi, kao i većina drugih grana haplogrupe E odakle se veoma brzo proširila na zapad i jug Afrike

SNP MUTACIJE: V38, L222.1, V100

MAPA RASPROSTRANJENOSTI:

STABLO:

PODGRUPE I ZASTUPLJENOST:

Iako ima više podgrupa, samo je mali broj onih koje pokazuju veću zastupljenost među populacijama i radi toga ćemo obraditi samo one podgrupe koje su važnije.

E1b1a1a1f L485

E1b1a1a1f1 L514

E1b1a1a1f1a M191

Prilično rasprostranjena haplogrupa nađena u Nigeriji 45-50%, kod Bantu populacija južne Afrike 25%, veoma zastupljena među Afroamerikancima sa 35%

E1b1a1a1g U175

E1b1a1a1g1 U209

E1b1a1a1g1a U290

Najviša zastupljenost kod Evondo naroda u Kamerunu 57%, kod Afroamerikanaca 32%

E1b1a1a1g1c M154

Najzastupljenija kod Bamileke populacije u Nigeriji sa 31%.

STARI NARODI: Haplogrupa E1b1a V38 se sasvim jasno može povezati sa Niger-Kongo jezičkom porodicom i samim tim sa crnačkim stanovništvom zapadne Afrike i Bantu populacijom južne i centralne Afrike

Herero narod u Namibiji-tipična Bantu populacija

POZNATE LIČNOSTI: Najpoznatiji pripadnik haplogrupe E1b1a V38 je svakako Nelson Mandela, pored njega tu je još i južnoafrički aktivista, sveštenik i Nobelovac Dezmond Tutu koji pripada podgrupi E1b1a1a1g U175

Nelson Mandela

HAPLOGRUPA E1b1b M215

OPŠTE NAPOMENE: Haplogrupa E1b1b M215 je druga značajna podgrupa haplogrupe E1b1 koja je rasprostranjena, za razliku od podgrupe E1b1 V38, u sjevernoj i istočnoj Africi, Mediteranu i Evropi. Posebno je interesantna za Srbe i ostale južnoevropske i mediteranske narode jer je dio njihovog genetskog nasleđa. Smatra se da su prvi pripadnici ove podgrupe migrirali u Evropu iz sjeverne Afrike još u ranom neolitu, prije 10.000 godina i to prije svega kroz specifičnu granu E1b1ba1b2 V 13. Rasprave se danas vode da li je haplogrupa E ušla u Evropu preko Sredozemnog mora ili kopnom, preko Bliskog Istoka. Kako god, pojedine grane haplogrupe E su veoma rano postale genetsko nasleđe Evrope, prije svega Balkanskog poluostrva iako je dalje porijeklo ukupne haplogrupe E svakako afrički kontinent.

PORIJEKLO I MIGRACIJE: Haplogrupa E1b1b M215 nastala je prije nekih 22.000 godina u istočnoj Africi, tačnije na liniji Rog Afrike, Etiopija i dolina Nila. Glavnina migracija je potom slijedila na sjever Afrike, Evropu i Bliski Istok. Samo je jedna mala grupacija, E-M293, migrirala u južnom pravcu

SNP MUTACIJE: M215

MAPA RASPROSTRANJENOSTI:

 

 

 

 

 

 

STABLO:

PODGRUPE I ZASTUPLJENOST:

Gotovo sva haplogrupa E1b1b M215 je sastavljena od podgrupe E1b1b1 M35, tako da se često pod M215 podrazumjeva M35. E1b1b* M215 koja nije M35 je veoma rijetka, dok je grana E1b1b2 M281 nađena kod nekoliko pojedinaca u Etiopiji. Zbog toga, kada govorimao o E-M215, zapravo govorimo o E-M35.

E1b1b1a V68

E1b1b1a* V68

Osnovna forma E-V68 nađena je samo kod nekoliko pojedinaca na Sardiniji i mogla bi biti dokaz prelaska iz Afrike u Evropu morskim putem, a ne kopnom preko Bliskog Istoka kako se obično tvrdilo.

E1b1b1a1 M78

Široko rasprostranjena haplogrupa od istočne Afrike do južne Evrope. Zastupljena prije svega kroz svoje podgrupe koje će u nastavku biti obrađene:

E1b1b1a1a V12

Prisutna u južnom Egiptu, Sudanu, Etiopiji i Somaliji. Stari Egipćani su, po svoj prilici, pripadali velikim dijelom ovoj podgrupi.

E1b1b1a1a2 V32

Najzastupljenija podgrupa E-V12. Prisutna uglavnom među kušitskim narodima Etiopije, Somalije i Kenije i to kod: Borana naroda u keniji sa 71%, kod Oromo naroda u Etiopiji sa 32%, kod Somalijaca 77%.

E1b1b1a1b V13

Ova posebna podgrupa haplogrupe E je tipična za Balkan i Evropu. Van Evrope je ima u veoma malim procentima. Najprisutnija je među kosovskim Albancima 45%, Albancima u Makedoniji 35%, Albancima u Albaniji 32%, makedonskim Ciganima 30%, vojvođanskim Ciganima 70%, tesalijskim Grcima 35%, u Crnoj Gori 30% karpatskim Rusinima 25-30%, Cincarima 20%, Sicilijancima 20%, Srbima 19%, Makedoncima 18%, Bugarima 17%, Rumunima 15%, južnoj Italiji i Korzici od 15-25%, arapskim Druzima 10-20%.

Pretpostavljena starost za E- V13 je oko 10 000 godina, a mjesto nastanka bi mogao da bude Balkan, odakle se ova haplogrupa širila po svoj Evropi, mada se spekuliše i sa Bliskim Istokom kao mjestom nastanka prije svega zbog povišene prisutnosti ove haplogrupe kod arapskih Druza u Libanu.

 

 

 

 

 

 

 

2011. analizom kostiju sa jednog neolitskog nalazišta u Španiji starog 7000 godina nađeni su pripadnici ove haplogrupe sa velikim podudaranjem u današnjem stanovništvu Srbije, Albanije i Crne Gore. To dokazuje da su pripadnici haplogrupe E-V13 bili dio rane evropske neolitske zemljoradničke kulture.

Kao što se vidi iz rasporeda ove haplogrupe, njeno glavno središte danas u Evropi je centralni Balkan. Sva je prilika da je u istorijskom smislu, starosjedilačko stanovništvo Balkana označeno često kao vlaško pripadalo ovoj haplogrupi. Posebno je to uočljivo na primjeru vlaške populacije na Karpatima koju upravo ova haplogrupa odvaja od okolne slovenske populacije. Slično je i sa pojedinim crnogorskim plemenima kod kojih se upravo zahvaljajući ovoj haplogrupi može definisati starosjedilački, mahom neslovenski sloj plemena. U tom smislu sva stara bratstva Kuča, Pipera, Vasojevića pripadaju ovoj haplogrupi. Tri sasvim nebliska pripadnika Vasojevića koja su se testirala pripadaju ovoj haplogrupi, sa međusobno bliskim haplotipovima. Samim tim predanje o zajedničkom poreklu od rodonačelnika Vasa je i genetski potvrđeno.

Ovo je ujedno i druga haplogrupa po zastupljenosti među Srbima, pa će u narednim tekstovima biti još detaljnije analizirana.

E1b1b1a1s V22

Centar ove haplogrupe je prostor Libije i Egipta odakle se širila prema jugu ka Sudanu.

E1b1b1a1d V65

Zastupljena sa 20% među libijskim Arapima i 30% među marokanskim Arapima.

E1b1b1a1e M521

Veoma rijetka podgrupa. Nađena samo kod nekolicine Grka.

E1b1b1b Z827

Za razliku od podgrupe E1b1b1b V68 koja je prisutnija u istočnom dijelu sjeverne Afrike haplogrupa E1b1b1b Z827 dominira zapadnim dijelom sjeverne Afrike. I jedna i druga podgrupa imaju svoje rane migrante u Evropu, prva na Iberijskom poluostrvu, a druga na Balkanu.

E1b1b1b1 M81

Tipična haplogrupa Berbera i Tuarega, među kojima dostiže i do 80-100% prisutnosti. Glavna haplogrupa Magreba, Alžira, Maroka, sjeverozapadne Afrike. U Evropi značajnije prisutna na Iberijskom poluostrvu do oko 10% u pojedinim dijelovima Španije i Portugala, posebno u Kantabriji. Pretpostavlja se da je nastala prije nekih 6000 godina u sjevernoj Africi.

E1b1b1b2 Z830

Sadrži podgrupu E-M123 koja je uglavnom vezana za jevrejsku populaciju.

STARI NARODI: Pripadnici haplogrupe E1b1b M215 mogu veoma lako da se povežu sa afroazijatskom grupom jezika u koju spadaju: semitski, berberski, kušitski, koptski.

Nema spora da se E-M81 može povezati sa Berberima, a E-V32 sa Kušitima, a E- V 12 sa starim Egipćanima. Haplogrupa E1b1b M215 je prisutna dobrim dijelom i među jevrejskom i arapskom populacijom, pogotovo u Palestini i Libanu, pa bi haplogrupu E1b1b M215 mogli uopšteno povezati sa Semitsko-Hamitskim narodima.

 

 

 

 

 

 

 

STARA DNK:

Kao što je već pomenuto najznačaniji pronalazak stare DNK vezan za E haplogrupu je pronalazak E- V13 na uzorku starih kostiju sa neolitskog nalazišta u Kataloniji starog 7000 godina. Uzorkovane kosti su pokazale veliku genetsku bliskost sa današnjom E- V13 populacijom na Balkanu. Inače, nalazište pripada neolitskoj kulturi Tiskane keramike za koju se zna da je migrirala sa Balkana prema zapadnom Mediteranu.

Kada su analizirane stare kosti urođenika na Kanarskim ostrvima stare u prosjeku 1.500 godina registrovano je prisustvo berberske E- M81 i istočno-sjevernoafričke E-M78. Sasvim je jasno da je staro stanovništvo Kanarskih ostrva prije evropske kolonizacije velikim dijelom pripadalo haplogrupi E.

Prilikom analize kostiju sa jednog antičkog rimskog groblja u južnoj Bavarskoj (rimska provincija Recija) koji je datovan u kraj 4. vijeka naše ere nađena su dva pojedinca koja su pripadala haplogrupi E1b1b M215.

Interesantno je da je E1b1b M215 nađen i kod sahranjenih pojedinaca u jednom hrišćanskom groblju u gradu Usedom u sjevernoj Njemačkoj iz 13. vijeka naše ere. Grad je bio u zoni preplitanja slovenske i germanske kulture, a pretpostavlja se da su ovi E1b1b njemački migranti iz južne Njemačke gdje E1b1b pokazuje veću prisutnost nego na sjeveru.

POZNATE LIČNOSTI:

Veliki je broj poznatih ličnosti koje su testirane kao pripadnici E1b1b M215 ili neke od njenih podgrupa. Napomenućemo neke:

1. Albert Ajnštajn pripadao je haplogrupi E1b1b1 M35*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Viljem Harvi, engleski ljekar i naučnik iz 17.vijeka pripadao je haplogrupi E-M123 tipičnoj za semitsku populaciju

3. Adolf Hitler pripadao je haplogrupi E1b1b1 M35*. Ovo istraživanje izazvalo je veliku pažnju svojevremeno, jer se ispostavilo da je Hitler bar po očevoj liniji bio veoma blizak evropskoj jevrejskoj populaciji

4. Napoleon Bonaparte pripadao je E-M123, tj. podgrupi M-34, tipičnoj za semitske populacije istočnog Mediterana. Jedan od Napoleonovih predaka nosio je nadimak Mavar iz Sarcane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Braća Rajt, pronalazači i kreatori prvog aviona pripadali su, kod nas najčešćoj, haplogrupi E- V13

6. Lindon Džonson, američki predsjednik pripadao je haplogrupi E- V13

7. Zinedin Zidan pripada haplogrupi E1b1b1b1 M81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Pleme Vasojevići i samim tim: Slobodan Milošević, Vuk Karadžić, Radovan Karadžić, vojvoda Petar Bojović i dr. pripadaju haplogrupi E- V13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kao što smo već pomenuli, dosad su se testirala tri, srodnički ne tako bliska pripadnika plemena Vasojević (Đukić, Bojović, Janković) i imaju skoro identičan y- haplotip i pripadaju haplogrupi E- V13. Njihovi haplotipovi se mogu vidjeti na Srpskom DNK projektu.

ZANIMLJIVOSTI:

U gradu Abergejlu u sjevernom Velsu, među lokalnim stanovništvom zabilježeno je veliko prisustvo haplogrupe E- V13. Haplogrupa E- V13 nije tipična za sjever Evrope, a u ostatku Engleske je gotovo i nema. Jedino objašnjenje za ovu grupu pojedinaca u sjevernom Velsu bila je da su ostaci rimskih vojnika porijeklom sa Balkana, posebno sa područja Gornje Mezije (prostor jugoistočne Srbije, zapadne Bugarske i sjeverne Makedonije), tačnije prostor gdje je E- V13 i danas najprisutniji u Evropi.

AUTOR: Šef Srpskog DNK projekta Siniša Jerković

Share
Facebook komentari:

110 mišljenja na „Y-DNK haplogrupa E, druga najčešća među Srbima

 1. Rasho Adzic

  Za ovu grupu se slobodno moze reci da je autohtona na Balkanu a Srbi su je dobili verovatno preko Vlaskog i Cincarskog stanovnistva i takodje preko migracija brdskih plemena ( Vasojevica, Kucha, Klimenata itd.)

  Odgovor
  1. le_serbe

   vlaci su haplogroupa I … i Illiri haplogroupa I haplogroupa E nije haplogroupa Evrope… nego afrike, a srbi u vreme kraja Bizantije prikvatili izbeglice iz juzni balkan Albanci pravoslavni i heleni oni su svi haplogroupa E.

   Odgovor
  2. Mitar Milošević

   Albanci su grupa E koja je najzastupljenija u Severnoj Africi među Marokancima, Sirijcima, Egipćanima i ostalim Arapima. Lingvistika je pokazala da albanski jezik zapravo vuče korene iz arapskih jezika i vrlo je sličan verziji koja se govori u Siriji. Genetska istraživanja su pokazala da jedine dve grupe koje NISU autohtone evropske grupe na Balkanu su Albanci (poreklom iz severne afrike) i Romi (poreklom iz Indije). Obe grupe su naselili Rimljani kao svoje sluge dolaskom na Balkan. Pogledajte albansku nošnju i mnogo toga će vam viti jasnije. Pa ko hoće da se pogleda u ogledalo, neka se pogleda. Istina pre ili kasnije ispliva na videlo.

   Odgovor
   1. Serbona

    a šta ćemo sa starom Albanijom koja je postojala istočno od Armenije, Iberije i Medije i za koju postoje pisani tragovi, čak prikazana i na kartama, nažalost ne mogu ovde da je postavim..time vaša teroija pada u vodu, neophodno je bolje poznavanje istorije. Svako dobro

    Odgovor
 2. mlađo

  Ja bih pak Klimente makar za sada, izdvojio iz ove grupe…istina, na ”srpskom DNK projektu” testirane osobe iz plemena Vasojevića i Kuča su E1b…šta su Klimenti, još je misterija.

  Odgovor
  1. Mitar Milošević

   Priče o „misterijama“ na današnjem nivou razvoja genetike u najmanju ruku su smešne. Grupa je arapska grupa, tako da sada barem znate sa kim su vam se babe družile.

   Odgovor
 3. Maka

  Sicilija, Korzika, juzna Italija, Crna Gora Albanija, Liban…Fenicani?! Ne vidim bolje objasnjenje 🙂

  Odgovor
 4. administrator Autor članka

  Sekula:
  Ova istrazivanja su samo statisticka, a arheoloski dokazi ne postoje. Do sada je pronadjen samo jedan primerak E-V13, i to u Spaniji. Navodno je star 7000 hiljada godina, mada autori ne objasnjavaju kako su utvrdili starost. Od grupe 35 fosila samo 7 je sadrzalo dovoljno genetskog materijala da bi se sprovela istrazivanja. Od toga su 5 primeraka G2a, jedan E1-m35 je odbacen, a i za ovaj E1-V13 nije bilo mogucnosti da se amplifikacije segmenata DNK odrade kako treba.

  Dakle, ne zna se jos uvek poreklo ove grupe. Mozda je Neolitska, mozda je dosla sa Grcima, a mozda su je razneli Cigani ili Jevreji. Ne zna se kuda je usla u Evropu – preko Levanta, Krita ili cak preko Spanije. Ne zna se ni kakve veze ima sa Kosovarima, koji je trenutno imaju u najvecem procentu, i koji se razlikuju od Albanaca koji imaju vecu tendenciju ka haplogrupi J2.

  Takodje nije potpuna istina da je ova haplogrupa druga po zastupljenosti medju Srbima. Ona je centritana oko Kosova i delovi Balkana koji su mu bliski sadrze vece procente ove grupe. Kako se pomeramo prema zapadu ili severu njena zastupljenost opada. Ako se radi istrazivanje na Srbima iz Preseva dobice se jedan rezultat, a ako je rec o Srbima iz Banja Luke ili Sapca, potpuno drugaciji. Mozda se to moze reci za Srbijance, ali to i nije neki pokazatelj ako se ima u vidu na koji nacin je medjunarodna zajednica pristupila resavanju srpskog problema krajem 20 veka.

  Odgovor
  1. aragon

   Ružan je taj arbanizam Kosovari, koji se toliko često koristi, pa i za Srbe koji žive na Kosovu. Stanovnik koji živi na Kosovu je po nacionalnoj pripadnosti Arbanas,Šiptar ili Albanac sa Kosova ili Srbin sa Kosova, a kao geografska odrednica za Srbe sa centralnog Kosova,koje je zapravo jedino Kosovo, između Laba i Sitnice,koristi se na ziv kosovac, što se može naći i među srpskim prezimenima. Zato se treba truditi, a pogotovo ako je u pitanju administrator, da se taj izraz ne upotrebljava, jer ovaj portal gubi suštinu. Pozdrav

   Odgovor
 5. Goran

  U Srbiji su E-V13 i R1a skoro izjednacene, mozete pogledati Eupediju gde su postavljeni rezultati svih dostupnih istrazivanja i izvrsene sredine. Dakle E-V13 je 18% a R1a je 16%. Medjutim jos uvek nije bilo obuhvatnog istrazivanja za Srbiju kao na primer za Bugarsku (min. 500 istrazivanih) tako da jos uvek su ti podaci nepouzdani, takodje za BiH, Crnu Goru i Hrvatsku formalno nisu vrsena adekvatna istrazivanja srpske populacije. Prema sopstvenim saznanjima moguce je da R1a bude u prednosti za procenat ili dva. Bilo bi dobro i da se izvrse istrazivanja potomka Srba koji su prebegli u Ukrajinu i na istok u seobama, da bi se dobila kompletna slika. Takodje prikupljati podatke o Y-DNK Srba iz celog sveta koji samostalno vrse testiranja. Dakle kada se sve bude istrazilo R1a ce verovatno preteci E-V13 medju Srbima.

  O samoj E-V13. Izgleda da je ovo jedna od najstarijih balkanskih haplogrupa i ima je kod svih balkanskih naroda (Grka, Bugara, juznih Slovena, Rumuna, Cincara… Najvise je zastupljena kod Geg Albanaca gde joj je vrhunac. Ova haplogrupa je poreklom hamitska ne semitska. Moze se uspostaviti direktna linija prethodnika ove haplogrupe od Kusita, preko Egipcana i stanovnika Bliskog istoka i Male Azije do stanovnika Balkana, Italije i delova Spanije. Jos ranije (pre istrazivanja haplogrupa) je bilo autora koji su povezivali razlicite narode i govorili o mediteranskoj rasi. Ova haplogrupa za jedno sa sestrinskim poput E-V12, i njenim daljim rodjakama zaista obuhvata mediteranske narode.

  Odgovor
 6. Besim

  Znaci ipak so mi albanci starosedeoci. Hvala vam na istrazivanja. A sto se tice vasojevica pipera i ozrinica, uvek smo znali da su srbizovani albanci, sad imamo i dokaz.

  Odgovor
  1. Vlado Vulović

   Ili obrnuto :-). Samo kosovoski „Albanci“ imaju E-V13, dok pravi Albanci nemaju, verovatno se radi o albaniziranim ili u starijem dobu sloveniziranim starosediocima, nazvano kolektivno Vlasima (romanizovano stanovnistvo Balkana).

   Odgovor
   1. Besim

    Vlado, pravi Albanci poticu iz Malesije. Malesia se nalazi izmedju Albanije, Kosova, Crne Gore i Makedonije. Albanci iz te regije su „Pravi“ Albanci (sta god to znaci). Procenat E-Haplogrupe u toj regiji je vise od 60%. Ne moze manja grupa da tera vecu da se asmilira. Kad bi to bio slucaj, 20 odsto E „srba“ bi asimiliralo ostale Srbe u ne Srbe. Pa zato.

    Odgovor
    1. Denis

     Najvise albanskih toponima je u Moldaviji. Dosta toponima ima u istocnoj Rumuniji od predela Karpata do moldavske granice. Jedan deo albanskih toponima je i u Ukrajini. Rumunski naucnici su izneli teoriju da su Albanci plemena takozvanih slobodnih Dacana tj. onih koja nisu potpala pod Rim, najveci kandidat je kako je vec spomenuto pleme Karpi, po kojima su moguce i Karpati dobili ime (albansko karpe = stena) . Druga plemena koja se spominju u rumunskim izvorima da su moguce albanska su Kostoboci i jos Tirageti mada moguce je da jos neko od plemena moze uci u uzi izbor. Prema rumunskim naucnicima Karpi i druga plemena su na prostore danasnje Albanije dosli kasno, negde izmedju 5 i 10 veka. To i jeste razlog zasto se pisani albanski tako kasno pominje, tek u cetrnaestom veku. Albanski toponimi se ne mogu naci na prostoru danasnje Albanije a da su porekla pre petog veka, naprotiv Moldavija, istocna Rumunija i deo jugozapadne Ukrajine su puni albanskih toponima, ima ih na stotine ako ne i na hiljade. Originalno govornici proto albanskog prema saznanjima danasnje nauke bice da su dosli sa Kavkaza ili bliskih podrucja. Najverovatnija ruta je Kavkaz, predeo blizu Crnog mora, ukrajinske stepe sve do teritorija danasnje jugozapadne Ukrajine, Moldavije i istocne Rumunije gde su se dugo zadrzali i usvajali dacanske, kasnije rumunske (istocno latinske), baltoslovenske, keltsko germanske i sarmato iranske reci. Pretpostavka je da su ih Huni oterali sa prostora slobodne Dacije gde su preko teritorija danasnje Bugarske i Makedonije, ili danasnje Madjarske i Srbije, dosli do teritorije danasnje Albanije.

     Odgovor
     1. Rajan

      Samo da se razjasni, termin Moldavija se odnosi na rumunsku provinciju Moldaviju, tu su najvise ziveli Karpi koji su Gege (Karpi su Geg Albanci), ne na drzavu Moldaviju. Nekad je medjutim sve bila velika Moldavija. Postoji evidencija na kojoj se gradi teorija da su Karpi Albanci (Gege) i to je nesporno, ni Albanci to nisu mogli da ospore, rumunski naucnici su dali previse tvrdih cinjenica, medjutim malo je manje evidencije da Kostoboci su Toske Albanci (Toske, inverzija Kosto u Tosko) mada je nesporno da su oni dolazili do Grcke i imali sukobe sa Grcima. Ova plemenena su pripadala slobodnim Dacanima, niko jos nije 100% utvrdio njihov etnikum, pretpostavlja se da nisu etnicki Dacani vec se razmisljalo da su Skiti ili Sarmati, ili Germani, ili Sloveni, medjutim sada je najverovatnije da su Albanci. Neki rumunski naucnici tvrde i da Besi su Albanci.

   2. Nevena

    Ne, niste starosedeoci. Obratno je E groupa je poslednja došla na Balkan i u Evropu, pre toga su tu bile grupa R1, a pra je grupa I

    Grupa I2 je zasutpeljna u Hercegovini sa 70%

    Odgovor
  2. Velimir

   Ne. Albanci nisu starosedeoci. E-V13 je siroko rasprostranjena u Evropi, Turskoj, ima je u delovima Bliskog istoka, na Kavkazu i sire. Od ukupne zastupljenosti ove haplogrupe muskarci Albanci cine manje od 3%. Sem toga, nosioce E-V13 sa Peloponeza ne treba poistovetiti sa nosiocima E-V13 u Bugarskoj, Rumuniji, Moldaviji, na Kavkazu ili Anatoliji. Grupa se granala i ima vise subklada.

   Prema nalazima nekih rumunskih naucnika pripadnici plemena Karpi i Kostoboci koji su ziveli na granici Dacana, Skita i drugih naroda, su se izmedju 5-10 veka spustili do teritorije danasnje Albanije. Filologe je uvek fasciniralo to sto u albanskom ima hiljade rumunskih reci (poreklom dacanske, balto-slovenske, latinske). Inace ima i teorija da su dacanski i balto-slovenski IE jezici ista grana ali to nije vazno za ovu pricu o Albancima.

   Karpi je pleme koje je zivelo na teritoriji koja bi danas pokrivala istocnu Rumuniju, od Karpata ukljucujuci i danasnju Moldaviju, prema ovom plemenu su moguce i nazvane planine Karpati, a Kostoboci su ziveli na teritoriji danasnje Moldavije i jugozapadne Ukrajine (predelu na granici sa Moldavijom). Grcki i rimski hronicari su Karpe i Kostoboce uvrstili kao Dacane, ali prema danasnjim saznanjima uopste nije sigurno da su ovo bila dacanska plemena. Neki savremeni istoricari ih svrstavaju u Skite ali Skiti su bili konglomerat plemena, i ne samo iranskog porekla, vec je bilo medju Skitima i plemena turskog porekla i moguce neko slovensko, ali je bilo i plemena sa Kavkaza.

   Vrlo lako moguce da su Karpi i Kostoboci, ili neko drugo pleme smatrano za dacansko ili skitsko bili ustvari preci Albanaca. Posto su ziveli u vreme romanizacije dacanskog jezika (1-5 vek), odnosno njegovog prevodjenja u latinski, i posto su ziveli na obodu Dakije, u delovima koji nisu bili potpuno romanizovani, a posto su ih okruzivala skitska (na istoku), slovenska (na severu) i keltska (na zapadu) plemena, oni su pokupili i latinske i dacanske reci, plus slovenske i poneku keltsku.

   Kada su ova plemena sa Kavkaza preko stepa dosla u danasnju Moldaviju, jugozapadnu Ukrajinu i istocnu Rumuniju (brdovite delove u predelu Karpata i istocno) nije poznato ali se moglo desiti izmedju 1000 pne do 100 ne.

   Albanaca ima ovu haplogrupu naspram ostatka

   Odgovor
 7. Sava

  Besime,treba da procitas i ostale teme o haplogrupama da bi doneo konacan sud…NPR.Albanci sa Kosova i Metohije i Albanci iz Albanije nisu isti Albanci.To znaci da je ova haplogrupa i slovenizovana i albanizovana….Kultura stvara narod,kao sto se moze iz svega ovoga videti. Ne samo Srbi,nego i svi narodi su „sastavljeni“ od raznoraznih haplogrupa… Mislim da je poenta ovog istrazivanja pokazati kolika je glupost mrzeti nekoga. Kolika je tek glupost bio rat…Pozdrav!

  Odgovor
  1. Fanol

   prvo :
   “ makedonskim Ciganima 30%, vojvođanskim Ciganima 70% “ – ovo nije istina
   daj budite ozbiljniji
   drugo :
   Sava, samo ovo na dole citirano ti je na mestu, a za ono sto: ONI i ONI nisu isti ONI, pa pitao bih tebe jel su isti Moravci (ONI), Krajisnici (ONI), Vojvodjani (i ONI), Bosanci (sa ONI-ma), . . . ???!!!
   “ Ne samo Srbi ( ali najvise ; moj dodatak, sto potvrdjuje i ovaj dnk-projekat), nego i svi narodi su „sastavljeni“ od raznoraznih haplogrupa… Mislim da je poenta ovog istrazivanja pokazati kolika je glupost mrzeti nekoga. Kolika je tek glupost bio rat . . . “

   pozdrav, i srecan rad

   Odgovor
  2. Besim

   Ne moze biti Albanizova haplogrupa cim je vise od 50% stanovnistva te haplogrupe. Nema smisla. Slazem se da treba na drugi nacin da se intepretiraju ova istrazivanja, i posto je tako, zar nije sledeci korak da se jednom i zauvek priznaje autohtono poreklo albanaca sa vase strane? Ova istrazivanja naravno da imaju politicke implikacije, svi znamo to, nismo glupi, jedino sto ja otvoreno pricam. Pozdrav.

   Odgovor
   1. administrator

    Pjer (26.2.2014.)

    Besime, E1b V13 se pojavila na Balkanu možda čak pre 12.000 godina ( minimum pre 8000 godina ). U to doba nisu postojali ni proto-IndoEvropljani ( odakle i Srpski i Albanski jezik vuku bratsko poreklo ).

    Govorimo o periodu mnogo pre bilo kakvog današnjeg identiteta.

    Kosovski Albanci su velikom većinom E1b V13 ( ali više od 50% kosovskih Albanaca pripada drugim haplogrupama )

    Albanci iz Albanije s druge strane nisu tako često E1b V13.

    Da li ti to govori da 50% kosovskih Albanaca nisu Albanci ? Ne.
    Da li ti to govori da Kosovski Albanci nisu Albanci ? Ne!

    To govori samo da se distribucija Y-hromozoma odvijala mnogo pre nastanka modernih nacionalnih identiteta.

    Odgovor
    1. Besim

     U potpunosti se slazem sa vama, zato i pitam, sto nas drugi narodi ne prihvataju kao autohtoni narod? Albanci, kao i drugi narodi u Balkanu dele isto genetsko poreklo, kako to da su svi starosedeoci, a samo Albanci dosljaci? O tome pricam. Pozdrav svima, i samo napred naukom. Ja smatram da je ovaj sajt i ova istrazivanja na dobit svim ljudima nasih prostora.

     Odgovor
     1. Velimir

      Citaj rumunske izvore. Prema rumunskim ekspertima Albanci su Karpi i Kostoboci koji su se izmedju 5-10 veka iz istocne Rumunije, Moldavije i jugozapadne Ukrajine prebacili na prostore danasnje Albanije.

 8. marko

  Genetika bi trebala mnogima otvoriti oči.
  Zamislite koliko je bilo ovakvih slučajeva:
  Posrbljeni Arnauti, E-V-13 kao turbo Srbi ubijaju svoj narod Albance.
  Albanizirani Srbi, I2a, ubijaju i progone svoj narod Srbe.

  Odgovor
  1. Fanol

   Marko,
   ALI, poenta je da nema nijednoga, ama bas niti jednoga, Albaniziranog Srbina (nema I2a i R1a kod Albanaca).
   Albanian clasters su : EV13, R1b i J2b.
   Nasuprot tome, ima itekako puno (koliko ? vise od 20 %) posrbljenih (sadasnjih Srbijanaca i dr.) Albanaca. I ovo posrbljivanje desilo od samoga pocetka naseljenja srba arbanaske prostore (Mezija Superior), i trajalo do samoga kraja kraljevine, odnosno pocetka WW2.
   ALI, sto jes jes, turbo ubijanje i progoni su “ljudska“ vrljina.

   Odgovor
   1. Vujasinović

    Stvar je u tome što je albanski indoevropski jezik, a nosioci EV13 nisu indoevropljani. Samim tim, oni ne mogu biti izvorni Albanci. Većina je poarbanašena, a manjina posrbljena. Ne vidim u čemu je problem.

    Odgovor
  2. Marijan

   Vrlo pojednostavljeno i nerealno.Tako to ne funkcionise. Stvari su kompleksnije, u principu pogresno je nacije nastale u 19 veku vezivati za haplogrupe nastale hiljadama godina pre, ono sto nam haplogrupe omogucavaju to je da pratimo poreklo i narocito kretanje plemena, medjutim za to je potrebno da se imaju DNK (Y i mt) iz raznih epoha tako da poricekacemo.

   Odgovor
 9. Nebomir

  Što se tiče Albanaca, autentično pleme Šćipetari doseljeno je na Balkan negde u vreme seobe naroda u 4-5. stoleću. Oni su sa istočne strane Kavkaza, sa Kaspijskog mora i verovatno su nosioci grupe J2 (neka me isprave upućeniji ako grešim) koja je i danas visoko zastupljena medju Albancima. E-V13 kod Albanaca nije albanski, već starobalkanski – vlaški da ga tako nazovem. današnji Albanci nosioci ove grupe su potomci albanizovanih Vlaha (kao i R1b Albanci), kao što ima albanizovanih Srba (I2a1b1 din sth) i drugih Slovena (I2a1ba din nth, R1a). Autentični kavkaski Albanci imaju i specifičnu fizionomiju (videti u The races of Europe – Carleton Coon), a poznati su i po visokom prirodnom priraštaju i izrazitoj apsorpcionoj moći u odnosu na okolne evropske narode. Naravno, tome na ruku je išlo u vreme turske vlasti, kad su Albanci, budući muslimani, bili privilegovani u odnosu na hrišćane, te su raznim nasiljima nad hrišćanima uticali da mnogi nemoćni, slabi i bojažljivi Sloveni i Vlasi podju putem adaptacije i mimikrije, te su nakon nekoliko generacija počeli sebe doživljavati kao prave Albance…

  Odgovor
 10. Nebomir

  Besime, izgleda da ne znaš baš najbolje istoriju sopstvenog naroda. Pravi Albanci ne potiču iz Malesije, kako ti kažeš. Pravi Albanci su u današnju Albaniju doseljeni kao omanje pleme u vreme bugarske ekspanzije na zapad Balkana, u 9-10. stoleću, kao ratnici u bugarskoj vojsci. Prva naseobina Albanaca (Šćipetara) bila je u srednjoj Albaniji, u području reke Mate. Kasnije su odande ekspandirali u svim pravcima, pa tako i na sever u današnju Malesiju. Malesija je u srednjem vijeku bila naseljena Slovenima i Vlasima. To su bile župe Altin, Gornji i Donji Pilot, Skadar. Tek od 14. veka vidimo prva albanska naselja u ovoj oblasti. Većina malesorskih plemena ima predanje o slovenskom poreklu. Uzmi pročitaj odličnu knjigu „Malesija“ od Andrije Jovićevića.

  Odgovor
  1. Milan

   Jasno i jednostavno objašnjeno,svaka čast. E sad ako smiješ Nebomire isto tako lijepo objasni Srbe (bez laži i mitova).

   Odgovor
  2. Ivana

   Upravo tako. Doseljeni su kako bi koristili u vojne svrhe, a poreklo im vodi iz Albanije, područja koje se tako nazivalo u centralnoj Aziji, negdje kod Irana.
   Prvo pominjanje Albanaca se vezuje tek za 11. vek nove ere, što ukazuje da se to poklapa sa istorijskim činjenicama i ovim genetskim analizama.
   Na stranu to, analize pokazuju da smo svi u Evropi, Aziji, Africi i Americi, manje više braća.

   Odgovor
 11. Nebomir

  Pa, Milane, pokušaću da iznesem svoje vidjenje stvari. Nadam se da neću biti preopširan.
  Do pre par godina, bio sam pristalica neslovenskog (ilirskog) porekla Srba, ali mi je genetička genealogija otvorila oči. Izgleda da je zvanična istoriografija u pravu – Srbi jesu Sloveni i jesu došljaci na Balkanu.
  Srbi su jedno od slovenskih plemena, a Sloveni su nastali u istočnoj Evropi, izgleda da je Polesje (oblast na tromedji Belorusije, Ukrajine i Poljske) matica odakle su krenuli u raseljavanje. Sloveni nastaju kao blend Paleoevropljana (grupa I2a1) i Arijevaca u Evropu došlih iz srednje Azije (R1a). Ono što Srbe (ali i druge južnoslovenske narode) odlikuje u odnosu na ostale Slovene je preovladjujući I2a1b1b dinaric south gen, dok većina ostalih danas slovenskih naroda ima preovladjujući R1a gen. U antropologiji Srbi i drugi Južni Sloveni definisani su kao dinarski tip, rekao bih da osobine balkanskog dinarskog tipa (robusnost, brahikefalija) potiču upravo od ove paleovropske grane srpskih predaka.
  Sloveni su iz matice krenuli u raseljavanje oko početka Hristove ere. Srbi su najpre pošli na zapad i nastanili oblast današnje Šlezije i zapadne Češke (famozna „zemlja Bojka“), odakle su u 7. veku (ako uzmemo da je Porfirogenit dobro opredelio vreme doseljenja) došli na Balkan, i to obilazeći Alpe zapadnom Panonijom. Prva oblast koju su Srbi naselili bila je Dalmacija i zapadna Bosna, zatim se šire na današnju Hercegovinu i Primorje, a glavna busija koju su zauzeli je oblast Polimlja i Potarja, odakle su u kasnijim vekovima potiskivali Vizantiju i širili se na jug i istok.
  Valja reći da je Slovena bilo na Balkanu i pre Srba, verovatno još u vreme propasti zapadnog Rimskog carstva (druga polovina 5. stoleća), onih 7 slovenskih plemena na severozapadu Bugarske i u istočnoj Srbiji, zatim slovenske naseobine u Makedoniji, Tesaliji, Epiru, na Peloponezu, u Albaniji (zaključno sa 6. stolećem). Mislim, po današnjem genetskom rasporedu, da su ovi (ja ih zovem „istočni“) Sloveni uglavnom bili blend grupa R1a i I2a1b1 dinaric north.
  Ostalo je istorija. Srpska država jača, širi se, upija u sebe starosedelačko stanovništvo – da ih zbirno nazovem Vlasi (mešavina grupa E-V13, G, R1b, J, verovatno i nešto zaostalih paleolitskih I2a i zalutalih R1a), posrbljuje ih (silom državne vlasti, crkve, jezika, pisma…), tako da danas imamo u proseku bar oko polovine nosilaca nesrpskih Y gena medju ljudima koji se smatraju Srbima.
  Koliko sam pratio materiju, procenat varira – najveći udeo srpskih I2a1b1b din sth + R1a je u Hercegovini i Bosni, Podrinju, nešto niži u Srbiji, a najniži u proseku u Crnoj Gori.
  Pošto sam ja poreklom Crnogorac, dosta se bavim crnogorskim temama, pa bih koju reč o tome. Izgleda da u Crnoj Gori srpsko genetsko poreklo imaju oni krajevi naseljavani iz Bosne i Hercegovine (tragikomično je da tu spada i veći deo Katunjana koji su danas većinom veliki antisrbi), a da su Brdjani većinom vlaškog porekla (pretežno grupa E-V13) – ako su dosadašnji rezultati reper, ispada da su najveća plemena – Vasojevići, Kuči, Bjelopavlići (verovatno i Pješivci) – po muškom poreklu – Vlasi. Ali, mene to ne čudi, jer ako detaljno proučimo predanja o poreklu i upodobimo ih istorijskim okolnostima, ova plemena i potiču sa područja današnje Albanije, a začetak im je u vlaškim katunima srednjeg veka. Ono što je zabavno je da su oni danas većinom veliki Srbi… Eto, naša posla…
  Nadam se da nisam bio preopširan.
  Veliki pozdrav svima.

  Odgovor
  1. Milan

   Dobar dio teorije ti se ne podudara s historijskim izvorima. Ako su Srbi (vizantijski Servi) došli na Balkan u vrijeme Iraklia. Lako se može pratiti njihov život i njihove neprestane bitke (nažalost,najčešće za račun Vizantinaca) pa i njihov kraj u bitkama protiv Bugara te vjerojatno potpuno uništenje od Kišove udovice. U tom i takvom vremenu. Uništeni su mnogi ratnički narodi Avari,Huni,Jaka Germanska plemena itd a na pozornicu se vratio samo nebeski narod Serva.(Meni je čudno neznam teb). Odmah nakon nestanka Serva historija prati novu organizaciju na ovim prostorima u kojoj se ponovo vraća Vizantija u unutrašnjost ali i širi Hrvatska te nastaju Bosna i Duklja a odmah zatim i Raška sa stanovništvom koje se zove Srblje. Jesu li Srblje preživjeli Servi ili drvosječe koje spominje Giljermo Tirski Bog zna. A šta ako je Srblje dio E-V13 narod Tračana koji se raspao na više naroda.

   Odgovor
   1. Sinisa Autor članka

    Milane, ovo je poslednji tekst u ovakvom stilu koji će ti biti objavljen ovdje. Nije bitno da li je uzrok takvom tvom pisanju provokacija ili elementarno neznanje, šovinistički ispadi spram bilo kog naroda (nebitno o kom se narodu radi) neće se tolerisati.
    Ako imaš neku tvrdnju koja bitno odudara od opšteprihvaćenih istorijskih istina potkrijepi je izvorima, ili je bar sam pristojno argumentuj. Rečenice tipa „na pozornicu se vrati samo nebeski narod Serva“ i slične gluposti koje si nadrobio, nisu argumenti, već fantazije. Nismo još otvorili odjeljak o mitologiji, kad to učinimo, rado ću prebaciti tvoje pisanje tamo.

    Ovdje pokušavamo doći do kakve takve istine. Nismo lječilište ni za srpske, ni za hrvatske, ni za albanske isfrustrirane likove.

    Odgovor
    1. Nevena

     Trebalo je da objavite rezultate i neposrednje i neosporne zaključke. Ne možete strpati sve Vlahe u E group, niti istraživanje te slobodne interpretacije na osnovu vašeg amaterskog poznvanje istorije i demografije potvrđuju.

     Odgovor
  2. Besim

   E-V13 Vlaska haplogrupa? Kako objasnjavas 50% te haplogrupe kod Albanaca, pogotovo Kosovskih Albanaca i Malesore, kod kojih E-V13 ide cak i do 80%? E-V13 je najmanje 10 hiljada godina stara u Ballkanu. Zaboravio sa da pominjes da su rimljani rekrutovali Ilirske ratnike i poslali ih u Britaniji. Dan danas postoje nosioci E-V13, potomci Rismskih ratnika sa Ballkana. Zasto ne gledas mapu epicentra E-V13, i jasno ce ti biti sve.

   Odgovor
   1. Ivana

    Ne, besime, ova haplogrupa je prisutna i u Aziji, što potvrđuje albansko azijsko porijeklo, na šta navode i istorijski podaci iz doba Vizantije. Ne zaboravimo da su Vizantijci „krivi“ za dolazak Otomana, koje su prvo plaćali kao privatnu vojsku u međusobnim razmiricama. Prvi je to činio Jovan Kantakuzin. Poslije je vrag odnio šalu i Turci su polako uzimali komad po komad Vizantije. Albanci su ostali na pograničinim djelovima čuvajući Vizantiju od slovenskih napada, ali su se poslije ukrstili sa domaćim stanovništvom.

    Odgovor
   2. Stvarnost

    Vrlo je lako Besime objasniti otkud E-V13 kod vas i zasto je to vlaska haplogrupa. Upravo to sto spominjes, cinjenicu da je zastupljena najvise kod Albanaca sa Kosmeta, potvrdjuje tu pricu, jer su Albanci sa Kosmeta poreklom iz Severne Albanije i Malisori. Zasto ta grupa nije u tolikoj meri zastupljena u ostatku Albanije? U centralnoj i juznoj Albaniji, gde je sediste vasih srednjovekovnih drzava, ima je dosta manje, a J2b ima veci skok i gotovo su izjednacene. Dakle, E-V13 se fokusira na sever Albanije najvise, a ne na vas istorijski deo. Nadalje, na prostorima severne Albanije i delovima Crne Gore su bili prisutni Vlasi. Izmedju ostalog, u Piperima postoji mesto Vlasko polje, malo poljance ka Stijeni. Ako su to Albanci, zasto se zove Vlasko polje, a ne Albansko. Dakle, ti Vlasi su stariji od pojma „Albanci“, i deo tih Vlaha se izdvojio (pogledaj koje su grane u pitanju – Vasojevici imaju granu koja se izdvojila pre vise stotina godina, jos od srednjeg veka) i stopio sa grupom koja ima J2b i formirali Albance. Drugi deo se stopio sa starim Srbima i formirao Srbe. Sto se tice Pipera, opet nisi upravu iz prostog razloga sto su Piperi vecinski testirani kao I2a PH908. I stariji sloj, i noviji sloj. U starijem sloju su delimicno prisutne Vlaske haplogrupe. Dakle, kada su Srbi dosli na Balkan, u te prostore, nisu zatekli stanovnistvo koje je sebe smatralo Albancima, nego Vlasima. O tome svedoce ne samo toponimi, ne samo reci koje su ostale kod Srba od Vlaha, ali kod vas ih nema, nego i sama dokumenta u srednjem veku (npr, Stefan Nemanjic u svom zitiju spominje Stefana Nemanju kako proteruje Grke (Romane dakle) koji su kada je Vizantija zauzela Duklju, istu i naselili, a ne Albance).

    Nadalje, druga greska jeste da je prisutna i do 80% grupa E1b (ili bolje reci, posebne podgrupe te haplogrupe) kod Albanaca na Kosmetu – prisutna je do 47%, ali pitanje je koliko je to zasigurnk, jer se prema drugim istrazivanjima, npr od iGenea, ona nalazi u manjoj meri (do 35%), a J2b ima veci postotak, kao i I2a. Zanimljivo da je na severu Albanije u pojedinim mestima oko Skadra, kao i na krajnjem jugu, prisutna haplogrupa I2a, a i R1a koja se nasla kod grupa koje su pre vise hiljada godina stopljene i formirale Slovene – dakle, jasno se zakljucuje da je na Balkan dosla preko naroda koji su sebe smatrali Srbima (posto govorim o tom konkretnom regionu). Cak su prema Albanskom DNK Projektu, ako se ne varam, prisutni i do 9% u zbiru u celoj Albaniji, iako su Srbi kao nacionalna manjina popisani na manje od 3% u Albaniji. Slicno i za Klimente iz sela Seliste, koji vaze za osnivace plemena, a imaju dobar postotak haplogrupe I2a koja potvrdjuje da su to pleme koje je danas Albansko, osnovali Srbi (i to izgleda bas iz Pipera), a mnogobrojne pridoslice albanizovali te je u celom plemenu preovladale podgrupe haplogrupe E1b koje se vezuju za stanovnistvo koje se identifikovalo kao Albanci.

    Na osnovu ovoga gore, nadam se da ti je sada jasnije kako cela prica sa haplogrupama funkcionise. Dakle, ne radi se o grupi koja govori dikretno „Aha, E1b su narod“ nego kaze da su nekada pre vise hiljada godina, ljudi iz jedne grupe se izdvojili, stopili sa drugom i tako ostali vise stotina godina. Vasojevicima, koji su odavno prihvatili srpski identitet, srpski jezik, srpsku kulturu, srpsku crkvu i tako bili i ostali do dana danasnjeg govoriti da su Albanci i to zato sto su kod njih prisutne posebne grane grupe E1b koji su imali srednjevekovni Vlasi – mislim da je to krajnje smesno. Moras uvek prvo da gledas sta je prvo nastalo – da li su prvo bili Albanci, ili neke grupacije sa haplogrupama E1b i J2b. A dobro znas da je prvo nastalo ovo drugo. Tako funkcionise prica sa haplogrupama. A sto se tice starosedelaca – besmisleno je reci „Starosedelac sam u Evropi, dakle oduvek sam ziveo u Norveskoj“ jer je pitanje GDE tacno u Evropi. Ove grupe E1b su nastale na severu Albanije i ti stanovnici su imali veliki porast stanovnistva, te su odatle dosli na Kosmet. Veci je diverzitet te grupe u Albaniji nego na Kosmetu – dakle, jasno se vidi da su nasa razmatranja dodatno potvrdjena, te da ste vi dosli na Kosmet za vreme Osmanlija, a ne da ste bili prisutni pre, sto potvrdjuju i istorijski spisi poput Osmanskih deftera zemlje Djurdja Brankovica iz 15. veka. Albanci sa Kosmeta su vezani za plemena cija je postojbina u severnoj Albaniji, a ne na Kosmetu, a nastali su stapanjem nekadasnjih starih Vlaha sa grupama sa J2b koji su zajedno formirali Albance koji se prvi put spominju u 10. veku u spisima bugarskih vladara iz srednjeg veka. Zanimljivo, kod nas se prvi put spominjete tek kada je Stefan Nemanja zauzeo Prolog, kod Skadra. Ako ste bili prisutni pre po Srbiji (posebno na teritoriji danasnjeg Kosmeta), zasto vas niko nije spominjao tek do tada? Da ste bili prisutni i da ste se tako osecali, spomenuti biste bili zasigurno i pre i to ne od strane Srba, nego Bugara i Vizantije – a to nije slucaj.

    Odgovor
 12. Nebomir

  E-V13 ima po celoj Evropi, manje ili više, što govori o starosti ove grupe. Možda je bilo E-V13 i u onoj populaciji od koje su nastali Sloveni, ali sumnjam da je to značajan procenat. Mislim da je današnje srpsko stanovništvo koje nosi ovu grupu bilo tu na Balkanu još od neolita i posrbljeno je nakon doseljenja Srba i Slovena.
  Da su Srbi E-V13, ne znam ko bi ih naučio da govore srpski jezik koji sigurno nije autohton na Balkanu….

  Odgovor
  1. Milan

   Bugari su lako naučili Staroslavenski a Slavenska većina Mađarski. Ima toga još. Kad spominjem Tračane mislim na Tribale.The Triballi (Greek: Τριβαλλοί, Bulgarian, Serbian: Tribali/Tribali) were an ancient Thracian tribe whose dominion was around the plains of southern modern Serbia[18][19] and west Bulgaria, at the Angrus and Brongus (the South and West Morava) and the Iskur River, roughly centered where Serbia and Bulgaria are joined.[19]
   This Thracian tribe has etymologically been connected with the Serbs,[20][21] as many medieval Byzantine historians referred to the Serbs as the Triballians[22] (Serbian name for Triballians is „Srblji/Srblji“, Thracians is rašani – the first Serbian state was Rascia, present-day Serbia). Trebinje, a present city of Herzegovina and historical Serbian principality (Travunija, sometimes rendered as Triballia) has also been connected with this tribe.
   From the 11th century until the fall of the Byzantine Empire, the Serbs were called Triballians in Byzantine works.[23][24][25][26][27] For example in the works of historian Niketas Choniates (1155–1215), Emperor Manuel II Palaiologos (1391–1425), it is explained that Triballians are synonymous with Serbs.

   Odgovor
  1. Milan

   Deretić se iskompromitirao jer je meglomanski, svu historiju Tračana htio pripojiti Srbima ne shvaćajući da su srednjovjekovni Srbi samo dio Tračana i većim djelom pripadnici Tračanskog plemena
   Tribala. On također nije svjesan da su Srpsku povjest sakrili posrbljeni i u srednjem vjeku od Srba okupirani Dinarci koji su se iz kamenjara doselili u plodne Tribalske ravnice a poslije drugog svjetskog rata preuzeli vlast i Beograd, a ne Ustaše,Vatikan i Zapadni centri moći. Svako prosječno obrazovan čovjek može na internetu vidjeti istinu. Svi relevantni historiski izvori iz srednjeg vijeka i svi arheološki nalazi jasno ukazuju da su Srbi narod Tribala i da nisu došli u srednjem vijeku nego su na prostorima Srbije i Balkana puno,puno duže.

   Odgovor
   1. Sinisa Autor članka

    Da išta znaš o istoriji srednjeg vijeka, kao što ne znaš, znao bi da su Vizantinci često lokalne narode nazivali antičkim imenima. Srbe su tako daleko češće nazivali Dalmatima, nego Tribalima. Mađare su nazivali Peoncima. To naravno ne znači da su slovenski Srbi i ugrofinski Mađari imali išta zajedničko sa tim antičkim narodima. Moj prijedlog je da pogledaš ponovo udžbenike „povijesti“ iz osnovne škole, da obnoviš gradivo i ponovo dođeš , pa da vidimo…Možda se i popraviš.

    Odgovor
    1. Milan

     Ko bi reć da ti bolje znaš od najumnijih Vizantiskih pa i Europskih srednjovjekovnih historičara,većine arheologa,Srpskih careva /koji sebe nazivaju arhontima Tribala/.Nemanjića koji dokazuju da su potomci Liknija,Karađorđa koji vije zastavu Tribalije itd,itd. O kojim novim knjigama Vi gospodine pišete.O Lažima drugova druga Joze.

     Odgovor
 13. Nebomir

  Znači, Srbi su E-V13 Tribali, odvajkada na Balkanu? A ko su ti Dinarci koje navodiš? Pretpostavljam – I2a Hrvati? Jesu li i oni, po tebi, ovde od paleolita ili su došli odnekud?

  Odgovor
 14. Nebomir

  I2a-din south su samo autentični Srbi (oni doseljeni u vreme Iraklija) i pokatoličeni Srbi koji se danas smatraju Hrvatima. Autentični Hrvati su čakavci R1a. Ako sagledaš realno današnji raspored HG i uklopiš to u istorijske okolnosti, možeš doći samo do tog rezultata. Naravno, ako ti je stalo do istine. Ako nije, možemo da fantaziramo o svemu i svačemu. Npr. da pustimo malo Srbe Tribale, pa da postavimo tezu da su autentični Hrvati avarsko pleme.

  Odgovor
 15. Nebomir

  I uporno zlonamerno koristiš taj nebulozni izraz „Servi“, ono što su izopačili Grci u svom izgovoru, a sigurno znaš da su Srbi sami sebe, a i ostali Sloveni, sebe odvajkada zvali Srbi, Sorabi, Sorbi, Serbi. Jasan je tvoj cilj da napraviš paralelu sa latinskim servus. Ružno, ružno…

  Odgovor
  1. Sinisa Autor članka

   Ne stignem da pogledam komentare, tako da prođu ovakva nebulozna, a prije svega provokatorska pisanja kao što je Milanovo. S obzirom da je već nekoliko puta opomenut i da je nastavio po starom, jasno je da njegova namjera nije normalna diskusija, već provociranje.
   Koliko uspijem da ispratim brisaću mu svaki post, ako mu i slučajno prođe na komentarima.

   Odgovor
 16. Milan

  Izgleda da Siniša na ovom portalu regrutira sektu svojih podanika kojima je zabranjeno misliti i pisati van njegovih uvjerenja i dogmi a priča priču da želi saznati istinu. Izgleda da je čovjek otkrio formulu istine pa se trudi da je učenici dobro nauče. Ja nikako da shvatim,kako su od Hoda postali Srbi
  i kako temeljni Srbi nisu starosjedioci Srbije nego dođoši,došlje,prečani naseljeni u zadnjih 100 godina.
  Umjesto da istražuje povjest Srba on istražuje povjest posrbljenih dođoša pa je natura cjeloukupnom narodu.

  Odgovor
  1. Sinisa Autor članka

   Ostaviću ovaj post da i drugi vide šta znači rasprava bez argumenata, svođenje diskusije na lični nivo i liječenje sopstvenih kompleksa po internetu. Upravo je ovaj Milanov post primjer onoga što ne očekujemo da se pojavi kao vid diskusije na ovom sajtu.

   Odgovor
   1. Milan

    Možda Vi gospodine Siniša mislite da svi trebaju sagnuti glavu i šutiti pa i kad ih šamarom podučavate. Budući da brišete moje(ne samo moje) jasne i jednostavne ljudske stavove time me izazivate da uzvratim. Argumente ne nudim samo u slučajevima kad je nešto:normalno,jasno,razumljivo i dostupno svakom prosječnom čovjeku.

    Odgovor
 17. Stёpka

  A эtot Milan uporen, kak sam čёrt.
  Я daže ne znaю, otkuda takie prut. No govoritь, čto serbы – nositeli gaplogruppы E – verh gluposti. Mne bы hotelosь posmotretь, kak ego mokrыe mečtы razbilisь bы o kommentarii administratorov takih saйtov, kak 23andme, FTDna i MolGena.
  Lučše bы banili takih klounov – umnogo oni яvno ne skažut.
  „Serbы – эto triballы“, lol.

  Odgovor
  1. Milan

   Nisam dobro razumio šta želite reći.
   Ako Vi mene do sada niste razumjeli,upišite na google Eupedia E1b i pogledajte sliku (slika često govori
   hiljadu riječi)
   Đe su Bosanski Srbi tu su Tračani,Đe Srpske zemlje i srce Srbije tu je E1b.Tračani.
   Normalno da veliki narod Tračana i Tribala nije samo u temeljima Srba nego i Albanaca,Bugara itd.
   Taman da nema nikakvih historijskih dokaza jasno se oslikava istina da je Srednjovjekovna Srbija zemlja naroda Srblja Hg E-V13 .

   Odgovor
 18. Nebomir

  Druže, ti si se dohvatio te tvoje teze i uzalud su bilo koji drugi argumenti, nema s tobom diskusije. Takve nebuloze mogu da ti prodju na nekom hrvatskom forumu, pa ti je moja preporuka da se istih držiš, a nas ovde da ostaviš na miru da živimo u svojim „zabludama“. Uživaj u ubedjenju da su Srbi E-V13, Tračani, Tribali, šta god, a ti i tvoji zemljaci I2, da sam ja i još par miliona I2a.din Srba posrbljeni Hrvati, i tako to. Glupo je da te ometamo u tvojim zaključcima.

  Odgovor
  1. Milan

   Teško glasniku i istini kad se sudare s Balkanskm politikantom. Protjerao bi me druže da ti ne kvarim lažna ubeđenja.
   Navedi jedan relevantan historijski dokaz suprotan mojim tvrdnjama.

   Odgovor
 19. Nebomir

  He, glasnik istine :)))
  Tvoje tvrdnje su tipa: današnji Srbi su potomci Tračana, zato što su tu Tračani živeli pre 2000 godina. Ili: srednjevekovni Srbi su E-V13. I to je to. To su tvoji historijski dokazi. Ti si nešto zveknuo, a mi Balkanci treba da obaramo tvoje teze historijskim dokazima.
  Mislim da je svaka dalja rasprava besmislena.
  Rekoh ti, ne nameravam ni u šta da te ubedjujem. Furaj svoj stav i pusti druge da žive.

  Odgovor
  1. Milan

   Zatvorio ti Nebomire oči pa hoćeš da ti pokažem brdo.
   Uvati se druže malo čitanja pa ćeš naći bezboj dokaza da su Srbi u Srednjom vjeku Tračani.
   Grci Bizantinci skoro svi odreda tvrde da su Srbi Ttračani. Mađari Srbe u srednjom vjeku nazivaju Raci,
   Račani što u prijevodu znači Tračani(za Hrvate mnogi kažu Rvati). Slaveni,Latini i Turci za Srbe kažu da su Vlasi a Vlasi su svi narodi kojima su vladali Rim i Bizant dakle i Tračani.
   Da su temeljno pleme Srba porjeklom Tračani /Tribali/ E-V13 jasno se vidi da i danas Prostor srednjovjekovnih Srpskih zemalja nastanuje isti narod kao nekad jer je HG ostala ista do danas.
   Srbiju jesu u zadnjih 100-150 godina naselili posrbljeni dinarci ali oni mogu tvrditi da su Srbi ali to istinski nisu, kao što ni poturčeni Bosanci nisu Turci.
   Evo šta piše administrator na E-V13
   There is evidence to suggest (Byrd et. al, 2007) that the E-V13 connection between the Balkans and England is based on Balkan (in case of England Thracian) auxilary troops with the Roman Army, who were stationed in England following 150 AD.

   Odgovor
 20. Nebomir

  „Grci Bizantinci skoro svi odreda tvrde da su Srbi Tračani.“
  Ajd, navedi gde to.

  Madjari Srbe nazivaju Racz po zemlji Raškoj, a naziv Raška Srbi su preuzeli od starosedelaca – Arsa = grad Ras. Naziv Racz nema nikakve veze sa Tračanima.
  O nazivu Vlah je besmisleno pisati, znaš ti sve to nego provociraš…

  Koji narod se doselio u dinarsku oblast možeš da pročitaš u DAI, a E-V13 je raširena po današnjoj Srbiji doseljavanjem Vlaha sa juga (iz Makedonije, Tesalije, Pinda i Epira) počev od 13. veka nadalje.

  Ne znam šta ti dokazuje citat na engleskom, to što se E-V13 raširio kretanjem rimske vojske i što ga povezuje sa Trčanima nema nikakve veza sa Srbima.
  Lično, ja bih Tračane pre povezao sa R1a, dok E-V13 dolaze sa juga, iz Grčke.

  „Srbiju jesu u zadnjih 100-150 godina naselili posrbljeni dinarci ali oni mogu tvrditi da su Srbi ali to istinski nisu“.
  A, šta ti tvrdiš – ko su ti tvoji nesrpski dinarci koje su kasnije posrbili „Tračani“?

  Odgovor
 21. Nebomir

  E, Milane, ova ti je najjača:
  „Slaveni,Latini i Turci za Srbe kažu da su Vlasi a Vlasi su svi narodi kojima su vladali Rim i Bizant dakle i Tračani.“
  Sledeći ovu tvoju logiku, onda su Vlasi i dobar deo Germana, Iberi, o Britancima da ne govorim, zatim Mala Azija i Bliski istok, severna Afrika, a tu onda spadaju i Srbi a i Hrvati, jer su priznavali vrhovnu vlast Vizantije po doseljenju na Balkan. Znači, ceo Mediteran i pola Evrope, sve Vlah do Vlaha.
  Zaključivanje:
  1. Vlasi su svi narodi kojima su vladali Rim i Vizantija
  2. Tračanima su vladali Rim i Vizantija
  3. Tračani su Vlasi
  4. Srbe su Slaveni, Latini, Turci zvali „Vlasi“
  Zaključak:
  – Srbi su Tračani! 🙂
  Cirkus!
  Izvini, koji Slaveni su to Srbe zvali Vlasima?

  Odgovor
  1. Milan

   Već sam Nebomire ukazao u prethodnim postovima na izvore.
   -Evo ti jedan manji dio od Engleza (pročitaj temeljito pod onih brojevima na dnu)
   http://en.wikipedia.org/wiki/Triballi.
   -Šta dinarska oblast ima sa srednjovjekovnom Srbijom i narodom Srbljem na osnovu kojeg je Srbija dobila ime. (ti očito misliš da su kmetovi Srblje bili dinarci zato šta je Raška jedno vrijeme okupirala pobila i popalila gradove u Duklji).Ko Nebomire pali i ruši gradove svog naroda.
   -Šumadija i danas ima tribalski grb.
   -Citat dokazuje da i on misli da su E-V13 Tribali.
   -Nije moguće da ti moram dokazivati da su navedeni Srbe nazivali Vlasi.
   Šta te buni oko Vlaha.Pa čovječe Vlasi nisu jedan narod,nacija,pleme pa ni jedna HG. Normalno da ima i Germana i Slavena a naročito Kelta Vlaha dok su Tračani svi ili velika većina Vlasi.
   Ne mogu vjerovat da neznaš da su Slaveni pa i Dubrovčani Dinarce smatrali Vlasima i da danas mnogi u svijetu smatraju i dokazuju da je I2a jedna od vlaških HG.
   Srbija je dobila ime na osnovu svoga naroda Srblja. A kojem narodu i kojoj HG Srblje pripada prouči i mućni. Zdrav ti i veseo bio.

   Odgovor
 22. Milan

  Srbi-Tribali
  Evstatije, episkop solunski, koji je živeo u 13. veku, kada opisuje Nemanjin dolazak u Solun, najavljuje ga kao „veliki arhont Tribala“. Teodor Metohit za kralja Milutina kaže „vladar Tribala“, dok Aleksije Lambin istog vladara naziva „arhont Miza i Tribala“. Teodor Hirtakin Srbiju naziva Tribalija, a potrijarh Filotej, koji je živeo u četrnaestom veku, Srbe naziva „Tribali ili Dalmati“.
  Nemanjići, koje su Grci nazvali arhonti Tribala, svoju geneologiju u srpskim letopisima i rodoslovima srednjeg veka izvode od rimskog cara Licinija i Konstantina Velikog. Naši izvori za Licinija kažu da je bio Srbin, mada se o njemu malo zna. U Karlovačkom rodoslovu piše: „Glagoljut istini spisatelji jako Likiniju Srbinu biti rodom, Jelinu mudrovanijem, i sva srbska idolu služaše Dagonu… Prisvoji Konstantin k sebi i Likinija cara Srbskoga, dade njemu sestru svoju Konstanciju za ženu veliki car
  Po Herodotu svi Tračani, Skiti, Vendi, Tribali i Iliri su Srbi. Inače reč Tračani, nastala je u grčkom pogrešno zbog nemogućnosti izgovora suglasnika, što se odnosi na Rašane.

  Odgovor
  1. Stvarnost

   Milane, kao prvo ovo sam samo kod tebe cuo da su Srbi Tribali, pleme koje je odrmlo pre dolaska Srba na Balkan. Drugo, ti isti Vizantinci (Vizantija iskvaren naziv za Istocno rimsko carstvo iz srednjeg veka, ali zbog duzine reci, tako cu je zvati i dalje u tekstu) svi redom od Jovana Skilice do Konstantina Porfirogenita govore da su ti Srbi (i pod tim nazivom, Srbi) dosli iz zemlje Bojke, dakle doseljeni na Balkan i time ne mogu biti Tribali. Trece, pojam Tribali, koliko god bili tvoji stavovi „ljudski“, apsolutno me namera ne zanima, vec njihova tacnost, a ti pravis ne samo gresku zbog netacno protumacenih informacija, vec pravis i logicku gresku jer ne uocavas prostu cinjenicu – za Vizantiju koja je dugo vremena tu oblast zvala po Tribalima koji su tu ziveli, a izvini, kako ce lakse Vizantinac razumeti – Srbija ili kad mu kazes „E to je ona oblast gde su bili Tribali“ => Srbi Tribali. Ovo sam malo iskarikirao, da te ne bih zasuo ozbiljnijim pojmovima, posto vidim da slabo baratas njima, pa ces ovako odmah logiku iza toga shvatiti. Izmedju ostalog, procitaj cele tekstove, pa ces shvatiti kontekst. Nadam se da si ovo shvatio jer je previse jednostavno i ocigledno, a tvoju tezu obara apsolutno. Zato oni zovu Srbe Tribalima, Dalmatima i slicno – po svojim provincijama i teritorijama, koje su tu nekada imali, a ne zato sto su ti Srbi Dalmati itd. Dakle, nije rec etnickog porekla, ili kolokvijalno, nije po narodu nego po teritoriji. Danas imas npr Amerikanac – malo je losija analogija zbog vremenskog perioda i izvornog naziva, ali sustina je ista, jer Amerikanci nisu etnicka grupa, nego nacija nazvana po toj drzavi.

   Odgovor
 23. Nebomir

  Nikako da mi razjasniš šta smatraš pod pojmom „dinarca“ koji uporno koristiš.
  Srednjevekovni kmetovi u Srbiji nisu bili dinarci u smislu da taj narod nije živeo u dinarskoj oblasti (premda je srednjevekovna Srbija obuhvatala i jedan dobar deo dinarske oblasti), ali je taj NAROD ISTOVETAN ONOME KOJI JE ŽIVEO U DINARSKOJ OBLASTI. Ti kmetovi su se upravo iz dinarske oblasti i delom iz Panonije i naselili u Srbiji.
  Dobro si rekao – Raška je popalila GRADOVE po Duklji. A te gradove je u to vreme držala Vizantija i u njima su bile vizantijske vojne posade. Prelistaj malo neke knjige. Narod Raške i narod Duklje bio je isti narod (ako zanemarima onaj deo Romeja i Latina koji su živeli u Duklji, ostalo su Srbi). Da li je bilo nekog otpora naroda Nemanjićkoj „okupaciji“? Naravno da nije, oni su tamo došli kao istorodni oslobodioci od tudjinske vlasti. Naravno, ako je izvor za tvoje ovakvo mišljenje „Montenegrina“ ili DANU, nema svrhe da se dalje raspravljamo na temu istorije Crne Gore…

  Odgovor
 24. Nebomir

  „Ne mogu vjerovat da neznaš da su Slaveni pa i Dubrovčani Dinarce smatrali Vlasima i da danas mnogi u svijetu smatraju i dokazuju da je I2a jedna od vlaških HG.“
  Ovde imaš nešto viška – Dubrovčani, Slaveni, Vlasi, dinarci…
  Ne moraš ti meni da objašnajvaš šta znači pojam „vlah“. Problem je što ti, sad si razjasnio, HG I2a vezuješ za Vlahe. To što „mnogi u svijetu smatraju da je I2a jedna od vlaških HG“ tačno je samo utoliko ukoliko se odnosi na ono stanovništvo dalmatinske zagore koje su latini iz primorskih gradova zvali vlasima, a to su Srbi tu doseljeni iz Bosne, Hercegovine, CG…
  Termini Tribal i tribalski se koriste da bi označili područje na koje se misli i sa kojeg su odredjene istorijske ličnosti, a ne na populaciju koja tamo živi.
  Pogledaj mapu na onoj tvoj stranici eng wiki koju si prikačio – područje Tribala kači samo mali najistočniji deo današnje Srbije. Srbi su se širili sa zapada na istok. Naravno, usput su asimilovali mnogo nesrpskog stanovništva, otud danas i E-V13 i G, J, I1, itd kod Srba.

  Odgovor
 25. Nebomir

  „Srbija je dobila ime na osnovu svoga naroda Srblja. A kojem narodu i kojoj HG Srblje pripada prouči i mućni.“
  Srbija nije dobila ime po narodu Srblja ni sebra, nego Srba.
  Od slovenskog so-rabi, oni s kojima si u suživotu, s kojima si blizak, nešto deliš, dakle bližnji, susedi… Kasnije transformacije su Srbi, Serbi, Sorbi, Surbi…
  „Po Herodotu svi Tračani, Skiti, Vendi, Tribali i Iliri su Srbi.“
  Što potvrdjuje ono što sam gore napisao – to je HG R1a, zajednica srodnih, so-rabi.
  Onda su se izmešali sa HG I2a praške kulture, antropološkog Brunn tipa, i jedan deo, većinski I2a1 din. je preuzeo to ime.
  Ostalo je DAI.

  Odgovor
  1. Ranko Radelić

   Nebomire, vaši komentari su uglavnom u redu, ali molim Vas, izostavite DAI iz tih komentara, ovako Vas upućeniji u problematiku vezanu za nastanak ovog spisa doživljavaju neozbiljnim. Svako dobro!

   Odgovor
 26. Nebomir

  BTW, jel imate vi tamo u lijepoj vašoj neke forume? Mislim da ćeš tamo naći bolje sagovornike za tvoje ideje.
  Umorio sam se od priče u prazno, nisi nikakav sagovornik, stalno udaraš u iste dosadne i nebulozne žice…
  Ako te zanima dobra rasprava na temu genetike i porekla naroda, pogledaj na Krstarici temu „Genetička genealogija“. Ima ljudi koji puno znaju, sve argumentovano (ima i tvojih sunarodnika koji spamuju), čitaj pažljivo i bez predrasuda, pa donesi neke zaključke.
  Ja nemam više živaca. Odustajem.

  Odgovor
 27. Nebomir

  Čoveče, Gebels ti nije ravan. Pazi samo tvoje podmetačine:
  „Uporno podmećeš lažne komunističke tvrdnje da je Srbija nastala i dobila ime po doseljenicima iz dinarskih područja u zadnjih stoljeće i po a ne po svom srednjovjekovnom stanovništvu.“
  Jesam li ja to igde napisao!? Ili iko drugi na ovoj stranici!?
  Naravno da je Srbija ime dobila po svom srednjevekovnom stanovništvu, a to su slovenski Srbi, većinski I2a-din.
  Kažeš „Dinarci su I2a-din“. I te kako jesu. I to isti ti Srbi koji su živeli i na području današnje Srbije u srednjem veku, a i (svidjalo se to tebi ili ne) u Hercegovini, Bosni, delu Dalmacije, Slavoniji.
  „To stanovništvo su Nemanjići po okupaciji Duklje jednim djelom vratili u Zetu i Trebinje“
  Koja ti je ovo nebuloza, gde si to našao!?
  „Pogledaj izgled,nošnju,pjesme,Igre i ponašanje Dinaraca I2a-din. Kakve oni veze čovječe imaju sa starosjediocima Srbije.“
  Pa, sa presrpskim stanovnicima oblasti koja se danas zove Srbija i nemaju mnogo veze. Potisli su ih na jug i istok i osvojili sebi zemlju. Srbi, dinarci, I2a-din.
  „Kod mene je sve puno čistije,jasnije i jednostavnije.“
  Bolje zagrebi malo po svom poreklu, ko zna šta ćeš naći unazad 100-150 godina. Preporučujem ti austrijski popis iz 1857. (ima ga na netu), da vidiš koji narodi su nastanjivali dinarske oblasti u to vreme. Nema mnogo tvojih…
  Verovatno je sva ta sila Srba (pravoslavnih i katolika) u području današnje Hrvatske države, u stvari E-V13 koji su došli iz Srbije i potisli hrvatski I2a-din u pravcu Srbije, pa je tako izmenjena slika stanovništva. Pa, ako to uklopimo u tvoju teoriju, ispada da su današnji Srbi u stvari posrbljeni Hrvati, a današnji Hrvati kojekakvi Tračani, Tribali i šta ti ja znam ko još, koji su pod firmom Srba prešli u rimokatoličku veru i danas se smatraju Hrvatima…
  Što bi ti rek’o – ‘ajde mućni malo…

  Odgovor
 28. Nebomir

  Gomila gluposti.
  Lepo si ti eliminirao sve što ti ne paše, da bi dokazao svoju kvaziteoriju.
  Svako dalje upuštanje u dijalog s tobom bilo bi neozbiljno…
  Over & out

  Odgovor
   1. Siniša Autor članka

    Naravno da nisu u pravu. Ovo je primjer kako se istorija sagledava površno. Krenuli su sa unaprijed postavljenom tezom, zatim su selektivno koristili izvore (znači samo ono što podupire njihovu tezu) i na kraju su imali zaključke koji su istog kvalitetea kao i sama metodologija. Dakle, ništavni. Spominju recimo popis Hercegovine iz 1477., Vlahe i Srbe u njemu, ali ne kažu da su i po tom popisu Vlasi izrazita manjina u odnosu na Srbe, da i u tom popisu imamo jasno navedene Srbe koji prelaze u vlaški status i sl. Kad bi navodili i ovakve stvari, sve ovo što su napisali ne bi imalo smisla. Današnji Srbi jesu mješavina slovenskih Srba i starosjedilaca, ali nikako u varijanti da je slovenska komponeneta manjinska. Naprotiv, slovenska komponenta je većinski zastupljena kod Srba. Usotalom i genetika to dokazuje.

    Odgovor
 29. Agron

  Sto se tice arbanasa, netreba daleko ici jer znamo dobro da za vrijeme Enver Hodze da su se svi narodi asimilirani u arbanase (albance) i dan danas ta saka Srba koja je ostala oko Skadra nemogu imati Srbska imena ni prezimena. Doklen ima arbanasa koliko hoces po trenutnim granicama Srbije i najvise po beogradu koji imaju svoja imena i prezimena. Svi znaju da su Srbi vjekovima arbanasizovana po Kosmetu pogotovu po povlacenju turaka. Ako pogledas ligvistiku, albanski je agvan ili stari udi jezik sa velikim uticajem latinskog, turskog, Srbskog. Ima bezbroj stranih istoricara koji povezuju Siptare sa kafkasima i jezik im ima veliko slicnosti sa raznim kafkaskim narodima i azijatskim narodima.

  Odgovor
  1. Denis

   Albanski se može pratiti od svojih korena na Kavkazu i u istočnoj Anadoliji. Pošto je indo evropski jezik na taj protoalbanski su najviše uticali R1b ht35 armenski haplotip, ista haplogrupa koja je uticala i na armenski. Stoga i nečudi što albanski i armenski i danas pokazuju sličnosti. Međutim govornici protoalbanskog su živeli istočnije u odnosu na govornike protoarmenskog i bili su u kontaktu sa govornicima protoiranskih jezika.

   Danas bi albanskom najbliži bili Zazaki i Gorani, zapadni iranski jezici i Tališ, Gilaki i drugi severni iranski kavkaski jezici. Potrebno je imati u vidu da u vreme nastanka protoarmenskog i protoalbanskog haplogrupa E-V13 je bila zastupljenija na prostorima istočne Anatolije i Kavkaza

   Kako su govornici protoalbanskog dalje sa Kavkaza prešli do Rumunije moguća su dva pravca: Kavkaz, Anatolija, Bugarska, Rumunija, Moldavija, Kavkaz-predeo oko Crnog mora-Ukrajina (ukrajinske stepe), Moldavija, Rumunija.

   Odgovor
 30. Radomir Adzic

  Prosto mi je žao jadnih Vlaha I2a din koje za 100-200 godina posrbi šačica Srba Slovena kojih danas više nema! Nemojte ljudi lupetati gluposti i manite se praznih priča. Sjetite se da Srbe dinarce nisu mogle asimilirati ni mnogo jače sile poput Mletaka, Austrougara, Turaka a ne neka navodna ratnička grupa koje više nema al su se zato tobože dinarci na brzinu razmnožili i postali većina. Izvinite ako moj tekst zvuči konfuzno ali sam apsolutno zbunjen nevjerovatnim konstrukcijama koje su ovdje iznijete.

  Odgovor
 31. Daniel

  E-V13 Starosedelacka na Balkanu,I2 din south tipicno Srpska (Slovenska) koju su doneli Srbi na Balkan, I2 M423 L147.2 specijalan marker koji je tipican za jugozapadne Srbije,zapadne Crne Gore,Dalmacije,Like itd koji se takodje nalazi u regionu Hodsko zapadne Ceske i Bojkom populacije Slovacke,Ukraine,Poljske u vasem prethodnom clanku,dok ovde pise da je E-V13 kod Karpatskim Rusinima 25-30%,Boyko populacija spada u populacije Karpatskim Rusinima,ako onda verujete u onu migraciju Karpati-Hodsko pa danasnja Srbija o kojoj Konstantina Porphyrogenitusa pise zasto mislite da Srbi nisu imali E-V13 nego su je pokupili na Balkan od „Vlaske“ populacije ako znamo da Boyko populacija koja spada u populaciju Karpatskim Rusinima i je nama „bratska“ ima 25-30% E-V13 haplogroupe,ili su Srbi valjda dosli na Balkan sa 100% I2a din south gen i nijedan drugi?mislim prvo da nije dobro da se jedna haplogroupa nazivati Srpska a druga Vlaska,mislim da je uvreda za Srbe koji pripadaju toj haplogroupi,samo za da genetiku povezemo zajedno za teorije migracija Slovena koja je svakako samo teorija.

  Odgovor
 32. Vladan Ivković

  Mnogo brkate današnje političke i kulturne identitete sa genetikom i porijeklima koja iz nje proizilaze.
  Znate da izrazi Vlah, Ilir, Tračanin, Dačanin pa i Sloven, u genealogiji ne mogu imati primjenu bez ekstremne uslovnosti. Nijedan antički narod sebe nije zvao Ilirom ili Tračaninom, a Grcima i Rimljanima se može vjerovati daleko manje nego danas Amerikancima u opisu naroda i kultura koje bombarduju i pljačkaju, jer su danas svi narodi pismeni pa mogu o sebi nešto reći.
  Ne znamo ni da li su plemena koja Grci i Rimljani zovu ilirskim u stvari jednorodna ili nemaju mnogo veze jedni s drugima. Ne znamo skoro ništa o njihovom jeziku, niti da li su sva tzv. ilirska plemena govorila jedan jezik. Nemamo ništa osim labavih pretpostavki baziranih na površnim pisanjima stranaca koje neopravdano i tendenciozno uzimamo kao aksiome. Isto važi i za Tračane. Pa, sami Grci ne znaju svoje korijene i etnogenezu, a da znaju o Ilirima i Tračanima. Mislim, oni i ne tvrde da to znaju, zvanična srpska istorija tvrdi da oni znaju.
  Vlah označava još manje određenu skupinu, i to skupinu koja se pod tim nazivom proteže od Škotske do Male Azije, i u različita vremena označava različite stvari, često nepovezane.
  Jezičke odrednice (Sloven, German, Indoevropljanin) ne moraju da imaju ključnu vezu sa genealogijom. Jezik, kao i kultura, se prenosi i razmjenjuje među skupinama koje ne moraju uopšte imate zajedničko porijeklo, to svi znate. Primjenjivati uopštene i klimave lingvističke norme na genealogiju je prilično neopravdano.
  Šiptari Epira i Šiptari Sjeverne Albanije i Kosova se u načelu među sobom genealoški razlikuju kao što se razlikuju Srbi dinarskog porijekla i Srbi porijeklom iz Pomoravlja i s Kosova. Još ako krenete da Šiptare nazivate i Albancima i Kosovarima i Arbanasima i Malisorima, tek onda pravite konfuziju.
  Koliko je nekadašnjih Srba danas Šiptar i obrnuto? To su političke odrednice koje imaju daleko više veze sa dinamikom vjerskih, političkih i samim tim lingvističkih uticaja nego sa genealogijom.
  Raspravljate oko baba i žaba.
  Nema haplovrste koja je srpska, ili slovenska, kad u vrijeme formiranja haplovrsta niko ne zna šta je i da li je išta ikome značio izraz Srbin ili Sloven. A tek Šiptar. Ima jedino haplovrsta koje dominiraju ili prednjače u danas poznatim političkim nacijama i onih koje su manje ili nikako zastupljene.
  O Porfirogenitu i usklađivanju egzaktne nauke sa prokazanom istoriografijom se može govoriti samo ako u ta poređenja uključimo i ostalu imperijalističku propagandu kao nepobitne istorijske činjenice.
  I ne znam zašto se svako osporavanje školske verzije srpske istorije automatski veže za Deretića. Zar se poslije Jirečeka ne smije dalje proučavati srpska istorija?
  Ja sam mislio da je genetička genealogija upravo tu da otkrije nove stvari, sruši nebulozne teorije koje su bazirane na nedostatku dobre namjere i naučnih mogućnosti, te da doprinese saznavanju istorijskih istina.

  Odgovor
 33. Ivica

  Dok se ogroman broj malih Derotića busa u prsa iz tame izvire svjetlo istine. Genetika kao dalmatinska bura rastjera maglu i tamu nad lažima srednjog vijeka. Sveti Nemanjići su bili sve osim svetih i sve osim Srba.Potomci starosjedilaca Tribala a srodnici kosovskih Albanaca (Hg E-V13 koji su provodili rasnu i etničku segragaciju nad Slavenima. Sve mi se čini da se pravi Srbi-Slaveni nemaju čime ponositi.
  Evo ovdje ima kap istine.
  http://portalanalitika.me/clanak/110424/sloveni-u-doba-nemanjica

  Odgovor
  1. Leo

   Nekada je bilo papir trpi sve a danas Internet trpi sve, neki slabog znanja i intelekta pokusavaju da konstruisu nebuloze, ali ne vredi. Albanci su iz centralne Azije negde iznad danasnjeg Irana kod Kapijskog jezera. Dva naucnika sa Novog Zelanda su dokazala kompjuterskim metodama da je albanski najblizi indoiranskim jezicima. Sto znaci da su preci Albanaca tamo ziveli, posle su se doselili na podrucje danasnje Moldavije i istocne Rumunuje i bili su jedan od cinilaca slobodnih Dacana sto su rumunski naucnici dokazali. Na danasnje teritorije Balkana Albanci su dosli u 10. ili 11. veku i uz pomoc Turaka su istisli i eliminisali u velikoj meri Aromune koji su starosedeoci na prostorima danasnje Albanije.

   Odgovor
  2. Luka

   hahaha portal AnaL itika 😀 to je portal sa nevidjenom kolicinom gluposti na jednom mestu,toliko o tome,pominjes Deretica a citiras ovog Cosovica koji je na isti kalup kao i Deretic,samo sto je isfrustriraniji i zadojen mrznjom prema Srbima, pa je svaki njegov tekst u tom pravcu, omalovazavanja Srba i srpske istorije to mu je smisao zivota.
   Nemanjici su inace bili Eskimi ali su eto nekom kosmickom silom postali Srbi tako vele montenegrinski multiplex „naucnici“ ili ti? 😀
   Ne znam ko je to uspeo da odredi i na koji nacin kojoj hg pripadaju Nemanjici, koja je genetika Tribala, Ilira ili Tracana,kao i to kojoj su hg pripadali „drevni Srbi“ 🙂 takvih testiranja na starim kostima jos uvek nije bilo,kad bude javi se.
   Inace ne znam kojom to logikom tako neko zakljuci kao neki drugi su sprovodili „rasnu i etnicku sagregaciju nad Slovenima“ 😀 haha koliko je meni poznato Slovenstvo na ovim prostorima je dominantno kako u jezickom tako i u kulturno istorijskom planu 😀 a ne nekakakvi Iliri,Tracani, Vlasi,Grci ili nedaj boze Albanci koji se prvi put i pisanim izvorima pominju tek u XI veku, a njihov jezik tek u XIII veku,a prva stampana knjiga u XVI 😀 zar mislis da neko ko toliko zaostaje za Srbima i ostalim Slovenima moze bilo sta nekome da nametne? ili mozda Vlasi stocari? 😀

   Odgovor
 34. Boban

  Albanci su uglavnom mesavina Arnauta i doseljenika iz Italije posle pada Lucere 1310 godine.
  Arnauti su hriscani arapskog prekla-jedan od nabrojnijih naroda Vizantije.
  Posle pada Sirije 638 godine preselili su u Anatoliju.
  Nicifor-Car Vizantije je Arnaut.
  On je preselio veliki broj Arnauta u Zapadnu Makedoniju sa ciljem da smanji slovenski uticaj na Balkanu.
  Sicilija i Jug Italije su stoljecima bili pod vlascu Arapa.
  Arapski Palermo je pre hiljadu godina imao vise stanovnika nego svi njemacki gradovi .
  Arapi su proterani oko 1310 iz poslednjeg arapskog uporista Lucere i desetine hiljada je naselilo uglavnom danasnju Istocnu Albaniju.
  To su Arbanasi.
  Od Arbanasa i Arnauta i ostalih asimiliranih Srba (Ilira) -Cincara i Vlaha je nastala albanska nacija sa dominatnim E genima.
  Deo Arnauta i Arbanasa je migrarao iz Albanije u Bosnu -Crnu Goru -Srbiju-Hrvatsku-Rumuniju -Bugarsku i asimilaran je vekovima i zbog toga svi narodi Balkana imaju E-gene.
  E haplogroup je uglavnom dosao sa Arnautima i Arbanasima iz Male Azije i Juga Italije.

  Odgovor
 35. Andrej

  Nisam baš siguran da je haplogrupa E druga najzastupljenija među Srbima, naročito ako gledamo sveukupno srpsko stanovništvo.. Moguće da je druga najzastupljenija među Srbima iz južne Srbije, ali mislim da je, ovako generalno gledano, na trećem mestu, iza I2a i R1a.

  Odgovor
 36. Perisic

  Sve vise naucnika, evo i neki italijanski, govori kako Albanci poticu iz Rumunije/Moldavije. Najvise je misljenja da su pripadnici plemena Karpi, slobodnih Dacana (ovo nisu etnciki Dacani iz Dakije) albanskog porekla i da su negde u 7-9 veku dosli na prostore Mat i Draca (danasnja Albanija).

  Odgovor
 37. Jovan

  Nema šanse da su Albanci poreklom slobodni Dačani (Karpi ili Kostoboci). Po mojoj teoriji upravo su ovi slobodni Dačani nosioci Dinarske I2 haplogrupe, odnosno polovine Srba. Pročitajte podatke na Wikipediji o Karpima. Ilirski carevi su ratovali sa njima i stalno ih preseljavali unutar rimskog carstva čije se stanovništvo mnogo razredilo zbog Antoninove i Kiprijanove kuge. To su uradila četiri cara a poslednji je bio Konstantin Veliki koji preselio ogromno stanovništvo 318. godine. Neki rimski istoračari navode stotine hiljada a neki milione. To znači da je polovina severnog Balkana poreklom od ovih slobodnih Dačana. Aurelijan je 270. godine preselio većinu romanizovane Dačije na teritoriju istočne Srbije i severozapadne Bugarske. Od ovih romanizovanih Dačana potiču Rumuni, Vlasi i manjim delom Albanci. Dačku teoriju o poreklu Albanaca je popularisao bugarski lingivsta Vladimir Georgijev. Razlog je postojanje oko 80 reči latinskog porekla koje postoje samo u rumunskom i albanskom jeziku. Slobodni Dačani nisu govorili latinski. To su bili krupni i ratoborni ljudi koji su živeli istočno od Karpata, u Moldaviji, Po mojoj teoriji oni su upravo govorili srpski jezik jer su bili susedi sa slovenima. Otkriće „srpskih gromila“ u 4. veku od strane arheologa Đorđa Jankovića potvrđuje ovu teoriju jer je tada preseljena većina Dačana na Balkan. Neki su možda pobegli na sever i zato postoji teorija o nastanku I2-DIN haplogrupe u Poljskoj…

  Odgovor
 38. Marko

  Sa dužnim poštovanjem prema nauci i geanologiji, moram nažalost ostaviti negativan komentar na sve gore navedeno. Igrom slučaja putovao sam, i putujem dosta po svetu, neminovno je da na taj način upoznam mnogo ljudi različitih vera, rasa, ubeđenja, političkih i drugih orijentacija. Retko gde sam imao problema u komunikaciji i uglavnom se svodile na neprijatne nesporazume i rasprave, koje nikada nisu kulminirale u nešto teže ili opasnije od vike i galame. Upoznao sam i mnoge vrhunske i svetske stručnjake iz raznih oblasti, pa i iz ove o kojoj se ovde piše. Nažalost većina stvari ovde iznetih su neistina. To ne bih ni znao da u Londonu nisam prisustvovao razgovoru stručnjaka iz ove oblasti i to dvojice Rusa, dvojice Engleza, četiri Amerikanaca, tri Šveđanina, i po jednog, Danca, Kineza, Francuza, Italijana, Nemca i Indijca. Podatke koje sam tada čuo su me tako fascinirali da sam se svojski potrudio i zapisao ko je sve bio i šta su govorili. Iako je rasprava trajala manje od sat vremena za vreme ručka bila je na veoma visokom stručnom nivou. Bio je to neki seminar, savetovanje ili slično isključivo na ovu temu i toliko tajno da pojedine vlade učesnika nisu znale za njega. Da skratim priču, nepoznato mi je zašto se laži koje se gore navode plasiraju i koji im je krajnji cilj. Srbi su samo da napomenem na tom sastanku bili posebna i veoma značajna tema. Genetika Srba i nekih naroda i podgrupa sa Balkana potpuno je drugačija od onoga što se ovde navodi. Gle čuda na tom savetovanj, ili šta li je već bilo, svi su zdušno branili neke stvari o Srbima i same Srbe. Ko plasira ovakve sajtove znaće možda o čemu se radi ostalima prijateljska poruka, informišite se malo više preko Londona i Moskve, i zašto je program, Human Genome Research, naglo prekinut na Balkanu, i do tog prekida dobijeni rezultati sakriveni kao najveća tajna.
  Pozdrav svima

  Odgovor
 39. Ivica

  Nemaš potrebe za ljutnjom, mistikom i vračanjem Marko. Iznesi svoju istinu pa da je genetika protrese da vidimo šta će ostati. Na riječi bez pokrića samo glupi nasajedaju.

  Odgovor
 40. Ivica

  Ima jedna zanimljiva tema koja još nije dotaknuta a koju bi trebalo genetički kvalitetno obraditi. Po mnogo čemu se zna da je na području Bosne a naročito Hercegovine u srednjem vijeku ostalo mnogo Ilirsko-Tračkog stanovništva. To stanovništvo je vjerovatno poslije smrti cara Dušana protjerano prema Crnoj gori,Srbiji i Hrvatskoj.Čiščenje teritorija je provedeno drastično tako da bi Bosna danas bila najslavenskija zemlja na svijetu da nije kasnije doseljenih vlaha katunara. Protjerano stanovništvo je većinski hg. E i J.u to vrijeme katoličko koje je dobro govorilo slavenski te je ostavilo silne toponime ,gangu pa i tamniji ten hercegovačkim slavenima koji su stoljećima s njima u miru živjeli. Lako je moguće da su Vaso, Kraso, Ozro, Pipo i Hoto nekadašnji hercegovci.

  Odgovor
  1. Adam Najstariji

   Moguce je da jesu poreklom iz Hercegovine, jer ona ima najvecu varijansu E-M78 na teritoriji bivse SFRJ ( ali manju od Grcke i Male Azije). Ali seobe iz Hercegovine su deo dugog procesa.
   Stanovnistvo Balkana ( Iliri, Tracani, Kelti, Romani, Vlasi) pre dolaska Slovena je verovatno imalo pretezno haplogrupe E-V13, J2, R1b i mozda malo starijih podgrupa R1a i I2. Doseljeni Sloveni su pretezno imali haplogrupe I2 ( t.j. njenu mladu podgrupu I-CTS10228) i R1a, ali mozda i malo E-V13, J2 i R1b. Na primer E-L241 je prisutan u Ukrajini i Rusiji, E-S2972 u Cuvasiji i Baskiriji, E-Z17264 u Rusiji i Slovackoj, E-Z17107 i E-Z16988 u Rusiji, E-BY4526 u Belorusiji i Ukrajini, E-L540 u istocnoj Nemackoj, Poljskoj i Ceskoj.
   Prema vizantijskim piscima, prilikom doseljavanja Slovena, deo stanovnistva se sklonio u primorske gradove, a deo su Sloveni zarobili i ukljucili u svoja plemena. To je verovatno objasnjenje za prisustvo E-V13 kod Bugara i Makedonaca ( >20%). Prema Porfirogenitu Hrvati i Srbi su naseljeni na opusteloj zemlji i mozemo pretpostaviti da su u pocetku imali malo E-V13. Primetno je da se R1a naselio pretezno u Panoskoj ravnici, a I2 po planinama i poljima Balkana. Moguce objasnjenje je da su se R1a pretezno bavili obradom zemlje, a I2 stocarstvom. Vlasi se u istorijskim izvorima pominju tek nekoliko vekova po dolasku Slovena, verovatno zato sto su se posakrivali po planinama. Kad su Sloveni primili hriscanstvo, verovatno je doslo do stapanja stocara Vlaha i stocarskog dela Slovena. Vlasi se u Srbiji i Hrvatskoj pominju od XII-XIII veka, dakle pre cara Dusana i imaju pretezno slovenska imena. Cine manje od 10% stanovnistva. Sa uvodenjem feudalizma, ratarski deo Slovena dospeva u losiji polozaj u odnosu na Vlahe, jer placaju vece dazbine. U Srbiji ( ukljucujuci danasnju Crnu Goru), ratarima je zabranjeno da putem domazetstva predu u vlaski status, zato su tamosnji Vlasi sacuvali visok procenat E-V13, dok u Humu, koji je pao pod bosansku vlast, takve zabrane nije bilo, pa je slovenizacija Vlaha bila veca.
   Doseljavanje Vlaha u Hrvatsku nije posledica proterivanja, vec verovatno je hrvatskim feudalcima bilo isplativije da brdovite predele Like, Bukovice i Zagore prepuste stocarima, gde bi ratarstvo dovelo do isposcavanja zemljista. Najmasovnija slovenizacija Vlaha se odigrala sa dolaskom Turaka, jer su oni zakljucili da su Vlasi korisniji kao vojnici, a ne kao poreski obveznici, pa su citavim oblastima dodelili vlaski status ( Crna Gora, Hercegovina, Stari Vlah) sto je izjednacilo ratarsko i stocarsko stanovnistvo. Ali kada je jedan deo Vlaha primio islam, pocelo je prevodene preostalih Vlaha hriscana u raju i njihovo „uskakanje“ na mletacke i austrijske teritorije.
   Jezik najbolje pokazuje gde je do slovenizacije doslo. Cici u Istri sacuvali su svoj jezik do danasnjih dana, najverovatnije su najmanje slovenizovani. Nazalost niko se nije potrudio da analizira njihovu DNK. Potomci Vlaha iz Crne Gore i istocne Hercegovine vecinom su pravoslavci, uglavnom govore ijekavski, imaju oko 20-30% E-V13 jer su manje slovenizirani od potomaka Vlaha iz zapadne Hercegovine i nekadasnje Paganije, koji su pretezno katolici ikavci sa oko 10% E-V13. Pitanje je ko ih je slovenizirao. Danasnji Srbi imaju vise I2 nego R1a, pa je verovatno i kod Srba u VII veku bilo slicno. Kod Hrvata R1a preteze na severozapadu Hrvatske i na Krku, a istocnije i juznije raste I2, pa treba utvrditi koliko I2 i R1a su imali pri doseljenju.

   Odgovor
   1. Ivica

    Drago mi je da je na portal naišao i netko da zna razmišljati dalje i normalnije od glupavog busanja u mitomanska prsa. Dobrim djelom se slažem s napisanim ali ću ponešto pojednostavniti i ukazati gdje se ne slažemo. Daklem slažem se s tobom da su u sedmom stoljeću na područje Dalmacije i Ilirika došle grupe Slavena R1a te jedan dio I2a din S možda i nešto malo ostalih haplogrupa iako nisam baš siguran. Slažem se da su zatekli donekle pomješane Ilire,Kelte i Tračane. Koje Slaveni i Germani nazivaju Vlasima. Daklem to su STARI Vlasi. Ti Vlasi su ostali u primorskim gradovima i na brdskom području. Slaveni su se brzo privikli na dinarske udoline i kotline uz rijeke jer su na sličnom (ali hladnijem )području živjeli na i uz Karpate. Na područjima pod vlašću Bizanta, Slaveni i Vlasi su živjeli nekoliko stotina godina snošljivo i pristojnog suživota čak su zajednički napadali Bizant ili se branili od Bugara. Daklem kad bizantski povjesničari spominju Srbe i Hrvate misle na slavene a kad spominju Dukljanine ,Travunjane,Dalmatince misle na stare Vlahe u devedeset posto slučajeva.Genetika to potvrđuje jer isti ljudi na istom ppodručju djelom žive i danas.

    Odgovor
   2. Ivica

    U IX i X stoljeću sa sjevera nadiru Franci i skupine Slavena kao dio velike Moravske a kasnije s Mađarima ili se sklanjajući od na Jug ali i napadajući područja koja svojata Bizant. Otud nove skipine Slavena i Germana na sjeverozapadu i sjeveru današnje Hrvatske ali i pomicanje Hrvata dublje prema Balkanu. (skoro sve oružje u srednjovjekovnim dalmatinskim grobovima je franačko). Mislim da je prvo stanovništvo Ikavsko a novopridošlo ekavsko. I danas se primjete genetske razlike ali i u izgledu te u odnosu prema naciji što se ogleda i u glasovanju za sabor. Područje Raške do smrti Časlava dijeli sudbinu Slavena iz Dalmacije i Ilirika što se vidi po imenima vladara,po teritorjalnom ustroju župe,županije a mislim da je i jezik bio Ikavica a vjerovatno je i vjera bila zapadno katoličanstvo pa i crkva sv Petra je ogledni primjerak dalmatinskih katoličkih crkava.Propašću Časlava uočava se da Bizantski povjesničari svi odreda vlastodršce Raške nazivaju Tribalima što znači da su vlast preuzeli stari Vlasi. Oni koji misle da Bizantinci to samo pogrešno pišu grdno se varaju. Nema logike da za Srbe znaju 5-6 stoljeća prije a da ih odjednom počnu nazivati Tribalima.Promjenom vlasti mjenja se sve a naročito odnos Vlaha i Slavena.Vlasi oslobađaju svoj narod na starom tračanskom području ,vraćaju Duklju u svoj posjed a Slavene progone i pretvaraju u kmetove.Mislim, da su tada protjerani i pobijeni Slaveni većine Dukljanskih župa iz dukljanskog primorja i naseljeni stari vlasi na njihova područja. Pogledajte Hg .

    Odgovor
   3. Ivica

    Od XIV stoljeća pred a ponekad i sa Turcima s područja Tesalije ,Makedonije i jugoistočne Albanije sa svojim ovčarskim stadima kroz Ilirik nadiru poromanjene skupine različitih naroda koji su se na Balkan spustili iz Dacije današnje Rumunjske. Tu se povezuju s starosjediocima najčešće Albaniziranim tračanima koje u srednjom vjeku mnogi na Balkanu nazivaju Arnautima. Ovi ljudi žive u brdima najčešće u plemenskim zajednicama koje su nazvani katuni. U Dušanovom zakoniku ti ljudi su Vlasi .Daklem primjećuje se da su stari Vlasi sebe smatrali Romanima a ove aromane Vlasima. Danas su to Vlasi i Morlaci Bosne i Dalmacije . Drugi dio vlaha u Bosnu je stigao s vlaškog djela Srbije. Kako sam već prije napisao u Bosni se primjećuje da starih vlaha ima sasvim malo a novih mnogo dok je u Crnoj Gori i Albaniji obrnuto. Također se primjećuje da su stari Vlasi u Hrvatskoj svi katolici dok su Vlasi Katunari pravoslavci što znači da su pravoslavlje u Bosnu i Hrvatsku uvezli novi Vlasi. Mislim da je lako genetski po hg i podgrupama utvrditi tko gdje pripada.

    Odgovor
 41. Adam Najstariji

  Prema https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zr7itbDHGgvM.kHmbTTiPAdtQ najstariji nalazi haplogrupe E u Evropi su Spanija sa 7000 godina starim E-V13, Madarska sa dva E-M78 starosti 7200-5800 i 7000-6300 godina i Bugarska sa E-Z1919 starim 2800-2500 godina. Dakle E je u Evropi jos od neolita, a mozda je vec bio tu i u mezolitu. Prema slici 5 u http://mbe.oxfordjournals.org/content/24/6/1300.full.pdf+html E-V13 ima najvecu varijansu medu Druzima, zatim u Anatoliji i na obali Crnog Mora, pa u Bugarskoj. Velika varijansa ne mora da znaci i veliku starost, ali pretpostavka je da je E-V13 stigao sa Bliskog Istoka stigao na Balkan. Prema https://www.yfull.com/tree/E-V13/ je nastao pre oko 7700 godina, ali svi njegovi danasnji nosioci poticu od samo jednog zajednickog pretka koji je ziveo pre oko 4200 godina. On ima brojne podgrupe rasprsene po Evropi. Dakle bio je prisutan u neolitu, a zatim je izgleda postradao prilikom doseljavanja stepskih naroda u bronzanom dobu. Ili se negde sakrio da bi preziveo, ili je potpuno unisten, a zatim su ga novi doseljenici doneli sa Bliskog Istoka. Pridruzio se Indoevropljanima i rasirio po Evropi sve do Britanije i Skandinavije mnogo pre grckih trgovaca i rimskih vojnika. Na Balkanu je prisutna njegova subgrupa E-CTS9320 stara oko 4200 godina, sa zajednickim pretkom koji je ziveo pre oko 3000 godina. Moguci kandidati za njeno sirenje su Grci, Rimljani, Iliri i Tracani. S obzirom da je veca varijansa E-V13 u Bugarskoj, nego u Grckoj, Italiji i na zapadu Balkana, verovatno je rec o Tracanima.

  Odgovor
 42. ZvezdanZvezdanic

  Za sve vas sto mislite da su Albanci starosedeoci ovih prostora:
  Jedina Evropska pa shodno tome i paleo Evropska tj staroevrposka haplogrupa je I haplogrupa. Eupedia kaze da je starija varijanta od dve grane I haplogrupe, haplogrupa I2 nastala na Balkanskom poluostrvu u vreme poslednjeg ledenog doba. I2a se javlja pre oko 10 hiljada godina, isto na Balkanu. Haplogrupa E koja je Africka nikako ne moze da bude „autohtona“ ovde, kako kazu nasi susedi. Interesantno za haplogrupu I se vezuje kromanjonski/dinarski rasni tip. Jos interesantnije u kulturi Starceva(pre 8000 godina) dominiraju I2 dinarci, pa na dalje ovamo Balkanom i Podunavljem dominiraju dinarici I2 haplogrupe. Za Lepenski vir je definitivno da su kromanjonci stanovnici, e sad da li su brahikefalni ili ne, pisalo se i jedno i drugo. Dalje na ovamo, od Cetniske kulture(takozvani Iliri) postoji dokazan kontinuitet istog rasnog tipa i istih gena do dana danasnjeg( I2 dinarci). Pokojni profesor arheologije Djordje Jankovic je sve to lepo obradio u svom radu. Posudje, nakit i svi ti arheoloski artefakti sa prostora Albanije su Slovenski. Od sredine 11. veka primecuje se i upliv necega novog na tom prostoru, nomadske-bliskoistocne grncarije, sto potvrdjuje pisanja Mihaila Ataliote i Ane Komnene koji su bili svedoci Albanskog dolaska u Srbiju i Romejsko carstvo. Prvi Turski popis zemlje Brankovica daje podatak da su vise od 13 hiljada domova tog prostora Srpski, a nasuprot tome imamo samo 46 Albanskih kuca. A sad vrhunac svega, posto je Porfirogenit(u nasoj zemlji) jedini validan hronicar(iako to nikada nije bio) kako to da on nigde ne spominje Albance? Njegovo delo je po meni ocigledno jedan falsifikat i to veoma los, jer spominje Madjarsku drzavu a za njegovog zivota Madjarska nije postojala, i kako on kao Grk iz 9. veka ako se ne varam, moze da zna Italijanska imena nekih gradova koja su tek iz 16. veka? Sve u svemu da zanemarimo to, gde su u njegovom „O upravljanju carstvom“ Albanci? I nesto sto meni licno nije jasno, kako to da ne postoji niko ko nosi I2 HG a da nije potomak nekog nosioca od pre 2000-2500 godina, tj ako imamo isti rasni tip i Y dna hromozom barem 10 hiljada godina na jednom prostoru nemoguce mi je da danas ne postoji nijedan nosioc te haplogrupe nego smo svi dinaric south i north(iako videh ovde da imamo 6 razlicitih I2 hg). I jos jedno pitanje, da li postoje R1a dinarci? Ako ne postoje kako onda objasniti Kljosova i Nordtvetha ?

  Odgovor
 43. Goran

  Sudeci po sadasnjim genetskim rezultatima potvrdjuje se sto su neki naucnici drugih bransi, pre svega lingvisti, tvrdili da Albanci poticu iz Bugarske. Doselili su se na teritoriju danasnje Albanije najverovatnije u devetom veku sa bugarskim osvajanjima. Znalo se da su sve zapadne balkanske oblasti (iznad Jirecekove linije) romanizovane, odnosno da su svi stanovnici, pre svega Iliri prihvatili Latinski. Ilirski jezik je nestao zauvek u trecem veku. Istocne balkanske oblasti su vecinom romanizovane ali centralni deo Bugarske (bugarski centralni deo Stare planine) ne. Teoretski deo Albanaca bi mogao da potice i od Karpa, slobodnih Dacana, kako su neki pisali medjutim, iako je moguce, to u ovom momentu jos nije genetski dokazano, morala bi da se sprovedu genetska istrazivanja Karpa 1-4 vek na njihovim istorijskim podrucjima .

  Odgovor
  1. Stjepan

   Albanci su u osnovi mješavina Ilira,Kelta i Tračana. Jasno je da tračka komponenta(E-V13) Albanaca dolazi iz nekadašnje Trakije današnje Bugarske.

   Odgovor
   1. Goran

    Ne, keltska komponenta je malo zastupljena kod Albanaca. Za Ilire je nedokazano i usled nedostatka evidencije samo su moguce spekulacije. Ali zna se da su postojale dve brojne grcke kolonije na teritoriji danasnje Albanije. Logicno je da su dolaskom stanovnika sa teritorije danasnje Bugarske koji su nosioci albanskog jezika (centralni deo Stare Planine) ti Grci asimilovani. Albanska populacija pokazuje genetske slicnosti sa bugarskom, grckom i delom italijanske populacije. Ako su jasnije bugarska i grcka genetska komponenta ostaje da se utvrdi u vezi italijanske genetike. Jedno od zanimljivih objasnjenja ali nedovoljno istrazeno je da su Rimljani naseljavali podrucje danasnje Albanije, moguce je da su i oni asimilovani dolaskom stanovnistva sa Stare Planine, onda ima logike. Medjutim treba vise evidencije, u vezi italijanske genetike ima jos pretpostavki.

    Odgovor

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

twenty − 17 =