Y-DNK haplogrupa I – najčešća kod Srba

 

Haplogrupa I2a i I1 zajedno čine gotovo 45 odsto svih Srba koji su dosad uradili Y-DNK analizu 

OPŠTE NAPOMENE:

Haplogrupa I je među Srbima pojedinačno najzastupljenija haplogrupa. Na osnovu nekoliko genetskih ispitivanja srpskog stanovništva imamo podatak da su razne varijante haplogrupe I zastupljene kod Srba u procentu od 40-45%. Haplogrupa I proistekla je iz šire paragrupe IJ, a prije toga takođe iz zajedničke paragrupe IJK. U tom smislu najbliža haplogrupi I na filogenetskom stablu je haplogrupa J. Haplogrupa I predstavlja glavni marker paleolitskog čovjeka u Evropi, tj. prve ljude (homo sapiens) koji su ušli u Evropu prije nekoliko desetina hiljada godina i u Evropi zatekli neandertalce koje su potiskivali. Preživjevši nekoliko ledenih doba, haplogrupa I je ujedno i jedina haplogrupa prisutna gotovo isključivo na evropskom kontinentu (ako ne računamo evropske koloniste u Novom Svijetu). Pretpostavlja se da ovu haplogrupu posjeduje 15% današnjeg evropskog stanovništva.

PORIJEKLO I MIGRACIJE:

Haplogrupa I je nastala u Evropi prije 30.000 godina. Pretpostavlja se da je širenjem savremenog čovjeka došla u Evropu sa Bliskog Istoka dok je, genetski joj bliska, haplogrupa J ostala na istoku. Zajednička paragrupa IJ pronađena je u malom procentu u Iranu. Haplogrupa I  je u Evropi doživjela nekoliko tzv. bottleneck ili dramatičnih smanjenja populacije uslijed ekstremnih klimatskih promjena (prije svega ledenih doba). Po svoj prilici, migracija haplogrupe I je išla od donjeg ka gornjem Dunavu, a zatim sjevernim obroncima Alpa, preko Rajne u jugozapadnu Francusku i Iberiju. Sa tih osnovnih teritorija koje su ujedno i centri paleolitske umjetnosti u Evropi, potomci kromanjonaca raseljavali su se i ka sjeveru Evrope prateći topljenje leda. Danas su najtipičnije oblasti I haplogrupe u Evropi: Skandinavija, bivša Jugoslavija, zapadna Ukrajina i Sardinija.

SNP MUTACIJE : M170

MAPA RASPROSTRANJENOSTI:

STABLO:

PODGRUPE I ZASTUPLJENOST:

I*

Veoma je rijetka, gotovo nepostojeća, varijanta haplogrupe I koja nije ili I2 ili  I1.

I1-M253

Sjevernoevropska varijanta haplogrupe I, zastupljena kod Šveđana 40%, Danaca, Norvežana i Islanđana 30-35%, Finaca 28%, Engleza 15%, sjevernih Njemaca i Holanđana 18% , Estoniji 15%. Kod Srba ova haplogrupa je zastupljena sa 7%.

I2-M438

Ova varijante haplogrupe I manje je prisutna na sjeveru Evrope, ali je zato široko zastupljena u Centralnoj Evropi, Ukrajini, Balkanu, Sardiniji, dok je na zapadu Evrope veoma razgranata, ali malobrojna. Najviši procenti ove haplogrupe prisutni su kod Srba, Hrvata i bosanskih muslimana sa 40-50%. Sardinija je drugi hotspot haplogrupe sa 40%.

STARI NARODI:

Uz haplogrupu I najčešće se veže kromanjonski rasni tip u svojim varijantama Brunn i Boreby prisutan i danas u sjevernoj i zapadnoj Evropi, kojeg odlikuje visok rast, krupna glava, veće proporcije u tjelesnoj masi nego što je to  slučaj kod mediteranske rase. Slične rasne karakteristike pojavljuju se i u planinskim oblastima Hercegovine i Crne Gore gdje Boreby rasni tip nalazi i antropolog Coon i gdje je takođe povećano prisustvo haplogrupe I. Ovom rasnom tipu pripadalo je i stanovništvo iz najstarijih mezolitskih slojeva Lepenskog Vira i gravetijansko stanovništvo centralne Evrope. Pripadnici haplogrupe I su po svoj prilici u prošlosti govorili nekom varijantom neindoevropskog jezika, koji se vjerovatno sačuvao u današnjem baskijskom jeziku. Baskijski jezik ima dalju vezu sa istočnokavkaskim jezicima (čečenski i dagestanski) koji su pripadali izumrloj huro-urartskoj grupi jezika, a gdje preovladava haplogrupi I srodna haplogrupa J. Pripadnike I haplogrupe u naučnim radovima obično označavaju kao Paleoevropljane, Staroevropljane, Kromanjonce i sl.

Kromanjonac-predak haplogrupe I

STARA DNK:

Haplogrupa I M170 je pronađena na dosta starih arheoloških nalazišta, uglavnom u Evropi:

1.      Urođenici sa Kanarskih ostrva, period 0-500 gne prije dolaska Evropljana, nađena I M170 haplogrupa u procentu od 6% analiziranih skelet

2.      Kasnoantički Baski, Aldajeta groblje, Španija, 6-7 vijek naše ere, nađena 4 primjera I M170

Haplogrupa I M170 se dijeli na dvije glavne grane : I1 M253 i I2 M438 koje ćemo, zbog široke zastupljenosti i velike raznovrsnosti posebno obraditi.

HAPLOGRUPA I1 M253

OPŠTE NAPOMENE:

Iako velike starosti, u smislu odvajanja od ostatka haplogrupe I, svi današnji pripadnici haplogrupe I1 M253 potiču od pretka koji je živio prije nekih 5000 godina, vjerovatno na sjeveru Evrope, što znači da se razvila iz neke male zajednice ljudi koja se dugi niz godina borila za opstanak i samo je malo broj istih preživio i ostavio potomstvo do danas. Ovo je tipična skandinavska haplogrupa koja je učestvovala u etnogenezi germanskih naroda i koju su oni potom svojim migracijama širili. Haplogrupa I1 kod Srba je zastupljena u procentu od oko 7%.

PORIJEKLO I MIGRACIJE:

Haplogrupa I1 M253 je grana haplogrupe I velike starosti koja se od ostalih grana haplogrupe I odvojila prije 20-25.000 godina. Sasvim je vjerovatno da je pomenuta haplogrupa na neki način bila i teritorijalno izolovana na sjeveru Evrope (negdje na teritoriji današnje Njemačke) u odnosu na ostale podgrupe. Ova izolovanost bi se mogla povezati sa poslednjim glacijalnim maksimumom oko 20.000 godina p.n.e.

SNP MUTACIJE: M253

MAPA RASPROSTRANJENOSTI:

STABLO:

PODGRUPE I ZASTUPLJENOST:

I1a1-M227

Ova podgrupa ima centar u istočnoj Pruskoj, Pomeraniji i sjevernoj Poljskoj u procentu od oko 10%. Ima težište u istočnoj Evropi i moguće je da je povezana sa gotskim migracijama.

I1a2-L22

Ovo je tipična nordijska podgrupa koja je nastala vjerovatno u Jitlandu, jugu Danske i skrajnjem sjeveru Njemačke. Odatle su je germanski narodi širili po Skandinaviji, Finskoj, britanskim ostrvima, a jedna varijanta ove haplogrupe sa mutacijom P109 prisutna je i kod Srba u procentu od oko 4-5%. Sasvim je vjerovatno da je ova varijanta haplogrupe I1 stigla u Srbiju preko normanskih naseobina u južnoj Italiji. Ovo je najtipičnija vikinška haplogrupa.

I1a3Z58

Varijanta haplogrupe I1 najprisutnija na britanskim ostrvima, zemljama Beneluksa. Može da se poveže sa migracijama Saksonaca.

I1a3Z63

Ova varijanta haplogrupe I1 ima nešto širu teritorijalnu rasprostranjenost i može se naći u Poljskoj, Velikoj Britaniji, ali i u Španiji. Prisutna je i kod Srba i posjeduje je rod Macura iz Dalmacije koji je daljim porijeklom iz Crne Gore. Macure su staro stanovništvo u Vasojevićima vjerovatno davno poslovenjeno germansko pleme sa prostora poljske Mazurije gdje se i danas nalaze njihovi genetski rođaci. Teško je odrediti koje bi germansko pleme moglo da bude nosilac ove haplogrupe, veoma lako bi to mogli da budu Vandali ili Svevi.

STARI NARODI:

Haplogrupa I1 se i danas najčešće povezuje sa Vikinzima i Normanima, ali je sasvim sigurno da je veoma rano učestvovala u etnogenezi Germana pogotovo skandinavske grane germanskih naroda. U tom smislu jedan dio I1 haplogrupe je prisutan u istočnoj Evropi i na Balkanu, najviše kroz gotske, varjaške i baltoslovenske seobe. U periodu prije stvaranja germanskih naroda nekoliko je arheoloških kultura koje se mogu usko povezati sa ovom haplogrupom, a to su prije svega Funelbeaker kultura Skandinavije i sjeverne Evrope 3500 godina pne. U  Engleskoj, Irskoj i Škotskoj se preko haplogrupe I1 mogu pratiti zone vikinškog naseljavanja.

Vikinzi-haplogrupa I1

STARA DNK: 

Haplogrupa I1 je dosad pronađena na dvije arheološke lokacije:

1. Kasnoantičko rimsko groblje u Erdingu u gornjoj Bavarskoj na prelazu iz 4. u 5. vijek naše ere (rimska provincija Recija), pored ostalih pronađene dvije osobe koje su pripadale I1 haplogrupi

2. Švedska grobnica iz 13. vijeka, utemeljivač Štokholma i švedski kralj Birger Magnuson i njegov sin pripadali su I1 haplogrupi

POZNATE LIČNOSTI:

Mnogo je poznatih ličnosti koje su pripadale I1 haplogrupi. Pomenućemo neke:

Birger Jarl ili Birger Magnuson, švedski kralj iz 13.vijeka

Spomenik švedskom kralju Birger Jarlu

Aleksandar Hamilton (1757-1804) jedan od američkih očeva nacije, pisac, pravnik i ekonomista, prvi čuvar Trezora SAD-a

Lav Nikolajevič Tolstoj (1828-1910), poznati ruski pisac

L.N. Tolstoj I1

Ken Nordtvedt, američki fizičar i jedan od najpoznatijih genetičkih geneaologa danas

HAPLOGRUPA I2 M438

OPŠTE NAPOMENE:

Haplogrupa I2 je najzastupljenija varijanta haplogrupe I. Prisutna u širokom pojasu od Istočne Evrope do zapadnog Mediterana, obuhvata veliki broj raznorodnih populacija Evrope, tako da je učestvovala u etnogenezi germanskih, slovenskih, ali i keltskih naroda. Nasljednik neindoevropskog starosjedilačkog stanovništva Evrope koje je vremenom indoevropeizirano, haplogrupa I2 je ostavila svoj trag u pećinskoj paleolitskoj umjetnosti, megalitskoj umjetnosti neolita i bronzanog doba.

PORIJEKLO I MIGRACIJE:

Haplogrupa I2 se od ostatka haplogrupe izdvojila prije  22.000 godina, vjerovatno na području današnjeg Podunavlja. Dalja migracija haplogrupe I2 išla je prema gornjem Dunavu, sa sjeverne strane Alpe, odakle je preko Rajne jedna grupa I2 prešla u jugozapadnu Francusku i sjevernu Španiju. Sa tog područja će se raširiti po zapadnom Mediteranu, Sardiniji i atlantskoj Evropi. Druga varijanta haplogrupe I2 prebivala je duži period u području gornjeg Dunava, na prostoru Bavarske, Češke, Moravske, Austrije. Odatle će ih donekle potisnuti neolitski zemljoradnici sa Bliskog Istoka (haplogrupa G2a)  u periodu prije 8000 godina, a pripadnici haplogrupe I2 migriraće i prema istoku i prema sjeveru Evrope. Najveća raznovrsnost haplotipova I2 u Evropi je u regionu gornjeg Dunava, tako da je pretpostavka da je to bila njihova bazna teritorija u Evropi duži period.

SNP MUTACIJE: M438

MAPA RASPROSTRANJENOSTI:

Mapa I2a1 P37.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa I2a2a M223

STABLO: 

PODGRUPE I ZASTUPLJENOST:

I2a L460

I2a1 P37.2

Ovo je jedna od raširenijih varijanti haplogrupe I2a. Zastupljena je u zapadnoj, centralnoj, istočnoj Evropi, Balkanu i zapadnom Mediteranu. Detaljnije će biti opisana kroz svoje podgrupe. Ovo je glavna haplogrupa gravetijanskog paleolitskog čovjeka u Evropi. Pećinski crteži u Altamiri i Laskou, kao i srednjeevropske figurine Venera poput onih u Vilendorfu, njihovo su djelo.

I2a1a M26

Ovu varijantu haplogrupe I2 često nazivaju i sardinijskom granom (najviše zbog visokog procenta prisutnosti na Sardiniji, oko 40%) iako je ova varijanta haplogrupe I2a na Sardiniju po svoj prilici došla iz južne Francuske i Španije, gdje se zadržala još od paleolita. Zahvaljujući jednom nalazu M26 sa nalazišta megalitske kuluture u Francuskoj, sasvim je jasno da je ova varijanta bila glavni nosilac starosjedilačke kulture Megalita u zapadnoj Evropi, pa samim tim i one na britanskim ostrvima, uključujući i Stounhendž. Ova varijanta haplogrupe I2 prisutna je kod Baska u procentu od oko 10%. Planinska oblast centralne Sardinije poznata kao Nuoro najtipičnija je oblast za ovu varijantu danas u Evropi. Paleosardinijski jezik koji je uticao na formiranje današnjeg sardinijskog jezika i koji je bio neindoevropski jezik , blizak baskijskim vjerovatno je bio originalni jezik ove haplogrupe.

I2a1b M423

Za Srbe najinteresantnija varijanta haplogrupe I. Teško je reći gdje je nastala, ali je to svakako bilo negdje na sjeveru, moguće u gornjem toku Dunava, na prostoru današnje Austrije, Bavarske i Češke. To su po svoj prilici bili paleolitski starosjedioci regiona koji su se održali nakon nekoliko invazija doseljenika sa istoka i zapada. Interesantno je da danas postoje tri različite varijante ove haplogrupe prilično teritorijalno udaljene. Ken Nordvedt ih je imenovao na osnovu mjesta današnje povećane prisutnosti kao: Dinaric, Disles i Isles. Isles se prije nekih 13.000 godina odvojio od opšte grane i danas je prisutan uglavnom na britanskim ostrvima. Disles je prije nekih 5.000 godina takođe odvojen od opšte grane sa Dinaric i može da se nađe skoro isključivo na britanskim ostrvima. Dinaric varijanta definisana SNP mutacijom L621+ L147.2 + migrirala je u istočnom smjeru, na prostore današnje istočne Poljske, Zakarpatja, Polesja gdje će nešto kasnije učestvovati u etnogenezi Slovena. Taj istočni M423, poznat kao Dinaric, danas i najmnogobrojniji, je genetski veoma mlad, tačnije predak svih današnjih pripadnika ove haplogrupe živio je prije nekih 2.500 godina. Upravo ta genetska mladost, iznenadna demografska eksplozija, veća raznovrsnost haplotipova u Zakarpatju nego na Balkanu, oborila je hipotezu da je I2a M423 Dinaric starosjedilački na Balkanu, što je isprva tvrđeno, i označila I2a M423 Dinaric kao jedan od jasnih markera slovenskog prisustva i ekspanzije u Evropi. Tako I2a M423 Dinaric ne nalazimo zapadno od Rajne gdje Sloveni nisu prodirali, ali je imamo na Peloponezu gdje su živjela slovenska plemena Milinga i Jezeraca. Praškokorčakovska arheološka kultura 5. vijeka n.e. je jasno prepoznatljiva kultura u kom je dominirao I2a M423 Dinaric. Plemenske skupine koje se povezuju sa ovom kulturom su Srbi, Duljebi, Lemuzi, Lenđani, Bužani, Volinjani, Dregoviči i Drevljani. Praškokorčakovska kultura je proistekla iz nešto starije Zarubinjecke kulture istočne Evrope iz prvih godina naše ere, a od skupina koje su mogle donijeti balkansko-panonske keltske latenske elemente na istok spominju se Bastarni, moguće i keltizovano pleme Boja sa gornjeg Dunava. I Bastarni i Boji su dobri kandidati za nosioce I2a M423 Dinaric i pripadnike Zarubinjecke kulture. Danas se haplogrupa I2a M423 Dinaric dijeli na dvije osnovne grane, nazvane uslovno: Dinaric North i Dinaric South . Ta podjela nije definisana SNP mutacijom već mutacijom na STR markeru DYS 448, gdje North haplotipovi imaju vrijednost 20, a South vrijednost 19. South grupa je mlađa i izdvojila se iz opšteg Dinaric prije 1800 godina, na prostoru današnje jugoistočne Poljske, gdje je i danas prilično zastupljena. Odatle je pratila migraciju slovenskih plemena na zapad preko južne Poljske do Češke, donje Austrije, istočne Bavarske i Saksonije. Pretpostavka je da su stari Srbi koji su prvi put kao narod pomenuti kod Fredegara u 7. vijeku na prostoru današnje Saksonije nosili između ostalih ovu haplogrupu. Ne samo da je kraj u jugoistočnoj Poljskoj odakle su krenuli poznat kao Bojkovščina, već su se naselili upravo na području Bohemije i Bavarske koje su bile teritorije starog naroda Boja po kome su dobile ime.  Onda nam postaje jasan i podatak iz djela DAI Konstantina Porfirogenita o dolasku Srba na prostore Dalmacije iz zemlje Boiki u kojoj Srbi žive od davnina. Prostor zapadne Češke i istočne Bavarske je po svoj prilici prostor Porfirogenitove Bijele Srbije u susjedstvu Franačke. Odatle su u Srbi u 7. vijeku na poziv vizantijskog cara Iraklija doselili na područje Paganije, Zahumlja, Konavala i Trebinja i zagorske Srbije, a to je otprilike prostor jezgra srpske srednjevjekovne države. I danas na tom prostoru, Hercegovine, jugozapadne Srbije i zapadne Crne Gore, južne Dalmacije haplogrupa I2a M423 Dinaric South dominira sa preko 70%. Druga varijanta Dinaric North migrirala je više u istočnom pravcu, spuštajući se iz prapostojbine u zapadnoj Ukrajini prema jugu, oblasti donjeg Dunava, mješajući se tamo sa antskim plemenima i zajedno sa njima i Avarima, prešla je Dunav i naseljavala se više u istočnim i centralnim krajevima Balkana sve do Peloponeza. Na ovaj način učestvovala je u etnogenezi bugarskog, makedonskog, ali i grčkog naroda najviše preko slovenskih plemena Dregovića, Smoljana, Velegezita, Berzita, Vajunita, Milinga i Jezeraca.  Ova varijanta takođe značajno je zastupljena kod Rumuna i Moldavaca i pretstavlja slovenski element u njihovoj etnogenezi što brojni slovenski toponimi u Moldaviji i Vlaškoj dokazuju. Danas je I2 M423  Dinaric zastupljen kod Srba ukupno u procentu od oko 35% gdje je tri četvrtine South varijanta, a jedna četvrtina North varijanta. Katolički Bunjevci su još jedna tipična Dinaric South  populacija, genetski mnogo bliža Srbima nego Hrvatima Istre, Pokuplja, Zagorja i Slavonije. Na prostoru Crne Gore i Hercegovine može se pratiti slovensko prisustvo upravo preko ove haplogrupe. Stanovništvo dolina, koje su planinci poput Vasojevića (E1b) nazivali Srbljacima, Bjelopavlići (E1b) Lužanima i Matarugama, po svoj prilici su pripadali haplogrupi I2a M423 Dinaric. Ova ekspanzivnija E1b vlaška plemena koja su dolazila sa graničnog pojasa sa Albanijom potiskivala su ih prema zapadnoj Hercegovini, Dalmaciji, Lici, ali i prema sjevernoj Srbiji, Sremu.  Ipak i u Crnoj Gori neka jaka bratstva kao Vukotići sa Čeva ili Borojevići sa Cetinja pripadali su ovoj haplogrupi, a po svoj prilici i cjelokupno pleme Bratonožića kao i dijelovi Piperskog plemena (Lutovci).

I2a1c L233

Ova grana haplogrupe I2a P37.2 ima naziv Western i prisutna je skoro isključivo u zapadnoj Evropi, sjevernoj Francuskoj i britanskim ostrvima.

I2a2 P214

Ova haplogrupa je danas najprisutnija u sjeverozapadnoj Evropi, zemljama Beneluksa i sjevernoj i centralnoj Njemačkoj. To je starosjedilačko megalitsko stanovništvo tog dijela Evrope koje je kasnije učestvovalo u etnogenezi Kelta i Germana. Predstavljeno je kroz dvije glavne varijante :

I2a2a M223

Ovo podgrupa predstavlja skoro svu I2a2 haplogrupu. Prisutna je u sjevernoj Njemačkoj i Holandiji sa Flandrijom u procentu od 15% kao i u istočnoj Engleskoj, Danskoj i sjevernoj Francuskoj sa 10%.  Ima nekoliko varijanti:

Starobritansku M284 prisutnu skoro isključivo u Britaniji gdje je i nastala.

Centralnoevropsku L701, prisutnu u cijeloj Evropi od Španije do Ukrajine, Njemačke. Moguće je da su je raznoslili Goti ili neko drugo germansko pleme.

Normansku Z161 prisutnu u Danskoj, Normandiji, Engleskoj, Siciliji. Trag normanskih seoba.

Anglosaksonska L1229 prisutna u sjevernoj Njemačkoj, Engleskoj i kod Engleza u Irskoj. Posljedica seoba Angla i Sasa u Britaniju.

I2a2b L38

Njeno prisustvo danas je ograničeno na Rajnsku oblast i planinu Harz u Njemačkoj, zemlje Beneluksa i Britaniju. Ova haplogrupa nađena je na starim kostima u pećini Lihtenštajn u centralnoj Njemačkoj  koje su pripadale Urnfild kulturi 1000 g. pne. Pretpostavlja se da su je raznosili Kelti nosioci Latenske kulture koji su u Željeznom dobu migrirali dolinom Rajne prema Britaniji.

I2b L415

Veoma davno odvojena grana haplogrupe I2. Moguće ostatak paleolitskog čovjeka u regionu Jadranskog mora i Italije. Veoma malobrojna grupa.

I2c L596

Radi se o veoma staroj grani haplogrupe I2, ali tek nedavno SNP definisanoj. Ovo je ujedno i jedina grana haplogrupe I koja se nalazi u regionu Kavkaza i Male Azije. Unutar nje postoji nekoliko davno razdvojenih grana. Postoje grane tipične za kavkaski prostor, Jermeniju i Iran, ali i grane koje su karakteristične za Grčku i zapadnu Evropu od koji je najprepoznatljiviji podgrupa haplogrupe I2c karakteristična za škotski klan Wallace, kao i aškenaski jevrejski klaster u Ukrajini. S obzirom na istočnu distribuciju ove podgrupe kao i na davnu odvojenost od ostatka stabla I2 moglo bi se pretpostaviti da je ona bila dio migracije tzv. istočnog Graveta na prostore sjeverno od Crnog Mora, kada su paleolitski lovci sakupljači iz Evrope u potrazi za lovištima migrirali u pravcu istočnih stepa i dalje prema Kavkazu. Inače je i ova haplogrupa malobrojna, slično haplogrupi I2b.

STARI NARODI:

Haplogrupa I2 je zastupljena kroz više različitih, međusobno ne blisko povezanih grana. Pojedine grane haplogrupe I2 mogu da se povežu sa nekim starim narodima:

Dinarski Srbi – I2-M423

Haplogrupa I2a1b M423 L147.2 koju najčešće označavaju kao Dinaric predstavlja podgrupu haplogrupe I koja je učestvovala u etnogenezi Slovena zajedno sa R1a haplogrupom kojima su pripadali Venedi i Anti. Pri tome je haplogrupa I2 M423 L147.2 bila dominantna kod one skupine Slovena koja se u antičkim izvorima spominje pod imenom Sklavina i koja je u najvećoj mjeri učestvovala u naseljavanju Balkana. Arheološka kultura po kojoj su Sklavini prepoznatljivi je Praško-Korčakovska kultura 5. vijeka ne koja se rasprostirala od Polesja u Belorusiji, preko zapadne Ukrajine, južne Poljske, donje Austrije, Češke i istočnih dijelova Bavarske. Iz ove grupe sklavinskih plemena proistekao je narod Srba koji se kod Ajnharda i pominje kao „narod Srba koji pripada Sklavinima“ na prostoru današnje Saksonije, ali i u Dalmaciji. Poseban marker haplogrupe I2 M423 L147.2 pod nazivom South tipičan je za srpsku dinarsku populaciju jugozapadne Srbije, zapadne Crne Gore, Hercegovine i Krajine, ali i za katoličko bunjevačko stanovništvo zapadne Hercegovine, Dalmacije, Like. Isti marker je i danas prisutan među Česima (pogotovo oblast na zapadu češke poznata kao Hodsko), Njemcima, Bojko populacijom Slovačke, Poljske i Ukrajine što pokazuje sjeverno porijeklo današnje srpske I2 populacije.

Haplogrupa I2a1a M26 jedna je od starijih varijanti haplogrupe i i nađena je na dosta neolitskih arheoloških nalazišta u Zapadnoj Evropi. Danas je najzastupljenija na Sardiniji među planinskim stanovništvom središnje oblasti ostrva. Ima je u manjem procentu kod Baska, Španaca, Francuza. Ovo stanovništvo je direktno poteklo od paleolitskih centara zapadne Evrope (Lasko, Altamira).

Sardinjani u folklornim maskama I2a- M26

Haplogrupa I2a2 M223 je još jedna germanska varijanta haplogrupe I. Ona jasno odražava smjerove migracija anglosaksonskih, frizijskih i drugih njima srodnih germanskih plemena i naroda.

STARA DNK:

Haplogrupa I2 nađena je na sljedećim arheološkim lokalitetima:

 1. Neolitsko megalitsko nalazište u Francuskoj La Pierre Fritte nedaleko od Pariza. Pronađena dva I2a M26 skeleta, megalitska kultura zapadne Evrope 2700 pne
 2. Neolitsko nalazište Treilles  u južnoj Francuskoj, 3000 pne, nađeni I2a  P37.2,
 3. Lihteštajnska pećina , Saksonija, Njemačka, Urnfield kultura bronzanog doba 1000 pne, četiri  I2 L38 haplotipa

POZNATE LIČNOSTI:

Mikloš Horti 1868-1957, regent mađarskog kraljevstva i fašista pripadao je haplogrupi I2-PH908

Ser Henri Klinton 1730-1795, britanski general i jedan od glavnih učesnika rata za američku nezavisnost sa britanske strane, pripadao je haplogrupi I2a2-M223>L1193

Dejvi Kroket 1786-1836, američki avanturista i političar sa Divljeg Zapada pripadao je haplogrupi I2a2-M223>Z76

Dejvi Kroket

Viljem Valas (?-1305), škotski borac za nezavisnost, kao pripadnik klana Valas vjerovatno je pripadao haplogrupi I2c-L59

Oliver Vinčester 1810-1880, američki biznismen i političar, proizvođač čuvene puške Vinčesterke pripadao je Haplogrupi I2a1-M423>L161

Vojvoda Živojin Mišić 1855-1921, čuveni srpski vojskovođa iz Prvog svjetskog rata, kao potomak plemena Lutovaca pripadao je haplogrupi I2-PH908

Vojvoda Živojin Mišić

Serdar Janko Vukotić, 1866-1927 srpski i crnogorski vojskovođa sa Čeva  u Crnoj Gori pripadao je haplogrupi I2-PH908

Serdar Janko Vukotić

Peko Dapčević, 1913-1999, partizanski general iz Drugog svjetskog rata pripadao je haplogrupi I2-PH908

AUTOR: Urednik Srpskog DNK projekta Siniša Jerković

 

 DNK

 

 

Share
Facebook komentari:

140 mišljenja na „Y-DNK haplogrupa I – najčešća kod Srba

 1. Mile T.Blažević

  Čestitam gospodinu Siniši Jerkoviću i ostalim što su publikovali ovako dragocjen tekst.Zahvaljujem

  Odgovor
 2. Uros Bobic

  Molim administratora ako moze nesto da mi kaze nesto o prezimenu Bobic.Moji su iz Like iz sela Turjanski ,a krsna slava mi je Sv.Jovan.

  Odgovor
 3. marko Vidić

  Iliri, Vlasi, Dačani i Tračani po naučnom istraživanju Jerkovića su došli sa s Slavenima i glume njihove dvojnike bit će kaskadere. Zašto je dva plus dva kod Srba pet a kod posrbica dvadeset.

  Odgovor
 4. Rasho Adzic

  Tvoji su Vidicu pretpostavljam dosli sa Crvenim Hrvatima za koje bi ti volio da su Gotskog porijekla mada bi se pomirio i sa Vlaskim. Podji u Bratonozice odakle su ti preci pa ih pitaj sto su, oni ce ti sve lijepo objasniti.

  Odgovor
 5. Milan

  Iliri, Tračani, Tribali, Etrurci, Dalmati, Dačani, Makedonci su stara Srbska plemena… Sve je lepo samo sad Vinča i Lepenski vir pokazuju da nikakvog doseljavna navodnih slovena nije bilo već da smo mi to dominantno stanovništvo kako na Helmu tako i na Baltiku…

  Odgovor
  1. Bane Stojanović

   Upravo tako. Sve ostalo su fantazije. Sve je jako prosto, ali izgleda da neki ljudi vole da fantaziraju previše.

   Odgovor
 6. Slavoljub

  Odličan članak. Krajnje je vreme da se narodu objavi i objasni da Balkanski Srbi nisu Slovenskog porekla ( tačnije radi se o “ slovenizovanim “ Balkancima ). Najzastupljenija haplogrupa kod Slovenskih naroda je R1A1 ( kod Lužičkih Srba više od 65 % ) , koja ima potpuno drugačije poreklo i razvoj od I haplogrupe. Što se Vinče tiče , njeno osnivači jesu Sloveni isto kao što su osnivači “ Korded Vare “ kulture “ Vučedolske Kulture “ itd .. itd …

  Odgovor
  1. Dejan

   Baš tako! Nije mi jasno da ljudi još veruju samo jednoj knjizi, ove je to reč o Porfirogenitu, a sve je tako prosto.

   Odgovor
  2. Hocu biti sve samo Srbin ne !

   I lužički Srbi imaju I2 Haplogrupu (http://cache.eupedia.com/images/content/Haplogroup_I2a.gif), svi Sloveni nose u sebi I2 Haplogrupu samo kod Srba je ta Haplogrupa u većem postotku nego R1a koja je po istraživanju ovog projekta druga po zastupljenosti. To znači da su se ovde nastanili većinom proto-sloveni gledajući kulturološki (proto-evropljani, I-Haplogrupa gledajući objektivno) a ne azijski narodi (indo-evropljani) tj. nosioci R Haplogrupe. Porfirogenet je dokumentovana istorija, a ne tamo neka knjiga kao fikcija o Serboni i ostalim glupostima, zanimljivo je eto što je ta dokumentovana istorija postala i naučno utemeljena. Smeta ljudima što su Srbi, takav narod živi ovde. Valjda zato jer veruju švabskoj propagandi da svi moramo da budemo plavooki plavokosi nordijci (Rusi se najviše na to lože, verujući da su čisti Sloveni jer ih ima više plavih, a u sebi imaju najviše azijskog R1a i mongolskog N genotipa), ali to veze nema sa našim poreklom, i da smo plavi, onog trena kad je neki predak uzeo crnku (kojih je ovde bilo vise nego na severu, Rimljanke i Grkinje, nisu najsvetlijh puti), ode to plavilo (pa se i pojavi, recesivno), poreklo pak ostaje isto.

   Odgovor
   1. Dr. Velimir Malesevic

    Zato smo ovde, 100 godina neznanja cemo za 200 godina da iskorenimo. (ili cemo da se opet podelimo na Srbe i „Srbe“) 🙂

    Odgovor
 7. ilija stupar

  kazu da je Aleksandar Veliki kad je dosao do indije dao tamosnjim srbima povelju gde im daje zemlje od balkana do baltika da nasele i da se ta njegova knjiga cuva u Pragu.Verovatno ce 100 miliona indijskih srba da se vrati u Evropu do kraja 21-og veka….:))))

  Odgovor
 8. ilija stupar

  NEMA SEKIRACIJE!2029.GODINE STIZU SRBI IZ SVEMIRA.KRENULI SU JOS DOK JE TESLA BIO ZIV,ALI IM TREBA NESTO PREKO 100 SVETLOSNIH GODINA.TAD CE SVE BITI ONAKO KAKO MI ZELIMO!

  Odgovor
 9. marko

  Kako bi bilo ovaj projekt profesionalizirate.Glupo je što manipulirate podacima radi prikrivanja stvarnog stanja DNK Srba ubacujući hg. ljudi koji Srbima ne pripadaju. Nije mi jasno zašto ne odvojite i analizirate Srbe po regijama. Zašto ne pokušate analizirati hg pojedinih povjesnih skupina.Vlaha,Morlaka,Cincara,Židoiva,Zašto uopće Din S,pripisujete Srbima,Zašto genetikom ne pokušate utvrditi tko su temeljni Srbi jesu li to slaveni i kojoj hg pripadaju. Ne mogu vjerovati da Ilire proglašavate Vlasima a Vlahe turbo srbima.Jeli vi stvarno mislite da možete pobiti spise iz kojih je vidljivo tko su vlasi u cg. itd, itd. Ne mogu vjerovati da vi i dalje mislite da u današnjem svijetu možete nešto postići lažima i manipulacijama.

  Odgovor
  1. administrator Autor članka

   Poštovani Marko Vidiću, drago nam je da tako prilježno i uporno pratite naš rad. S vašim stavovima ne vredi polemisati, ali dobro ih je znati jer ne odslikavaju samo stanje vaše (ne)svesti. Da ste nam živi i zdravi.

   Odgovor
  2. Momir

   Morlaci su bili pravoslavni srbi u vojnoj službi kod Osmanlija na granici reke Ilove u Slavoniji. moji djedovi su bili Morlaci povlačenjem turske prelaze u službu Austrijskog cara.. Imali su svoje vojvode ti su isti posle postali švapski Baroni poput Jankovića…

   Odgovor
 10. Neš

  Super članak, osim pojave „vjerovatno“. Ostanite ozbiljni, nije potrebno izneti nešto ako niste sigurni u to. „Pripadnici haplogrupe I su po svoj prilici u prošlosti govorili nekom varijantom neindoevropskog jezika, koji se vjerovatno sačuvao u današnjem baskijskom jeziku“.
  Bilo bi lepo da izbacite taj deo vezan za Baskjiski jezik i vezom sa kavkazkim. I i J su odvojeni 38 000 godina! odvojeni su koliko grupacija NOP, govoriti o sličnosti u jezeicima odvojenih pre 38 000 godina nema nikakvog temelja.

  Odgovor
  1. Sekula

   Odvojeni jesu bili tada po mutaciji, ali to ne znaci da narednih 30.000 hiljada godina nisu ziveli zajedno na istom kontinentu, ili mozda cak istom mestu.

   Odgovor
 11. Rastislav Vulović

  Znači: I2a1b M423 + R1a su Srbi, genetički ‘drift’ radi brdovitog podneblja je povećao postotak prvotne a smanjio sekundarne haplogrupe, u dolinama pak R1a prevladava dok je I21a1b manji, dok E-V13 je takozvani vlaški doprinos (romanizovani Iliri, Tracani, Dacani i tj. starosjedioci poluostrva). Logično, ne razumijem zašto ljudi danas (čitajući razno razne teorije, o Serbonama, Ilirima, Marsovcima) pokušavaju da izmisle toplu vodu, dok je sve ovo dokumentovano i istorijom koliko i eto sada pukom naukom. Zar se ljudi danas toliko srame što su Srbi?

  Odgovor
  1. Hocu biti sve samo Srbin ne !

   Da, sramota nas. Hocemo biti Vlasi i Turci, a niko nam ne da, svi nas nesto stavljaju medju proklete Slovene i Srbe, da li istorija, pa eto sad i nauka. Sve je to Berlinska skola ja ti kazem, ona nam brani da budemo Turci i Vlasi kao sto nas oduvek uce. 🙂

   Odgovor
  2. Nikola

   „I2a1b M423 + R1a su Srbi“ ; „R1a prevladava dok je I21a1b manji, dok E-V13 je“ razumeš li ti samog sebe, majke ti? Šta pričaš ovde, ili zamišljaš da si na nekom zvaničnom naučnom skupu, gde diskutujete u šiframa.

   Odgovor
   1. Petar

    Nikola, genetika je nauka, a ne brbljanje neke pijane budale o Serbonama i Srbima sa Marsa. Obrazuj se pa poseti sajt jos jednom. Nauka govori kako jeste, a ne kako bi ti ili neko zeleo da to bude. Uostalom covek je procitao clanak za razliku od tebe koji je dosao ovde da srbuje o egipcanima i srpskim faraonima sa reke tigris.

    Odgovor
  3. Daniel

   Nije nista dokumentovano jos uvek nazalost,ovaj clanak samo hoce da uklopi genetiku i istoriju koja se uci u skoli a je napisana 19,20 veka koju jos uvek ucimo,svi su Srbi koji je tako osecaju ne samo R1a i I2a din dna,ako mislis na R1a varijacija koji dominira istocne i zapadne „Slovene“ ovde je vrlo malo samo 5% dok u istocne i zapadno slovenske zemlje I2a din je od 10-25% koji potice od skoro istog ili mnogo blizeg pretka,vecina R1a je starosedelacka na Balkanu i dosla mnogo ranije pre 6-tog veka,i ako mislis da Sloveni moraju da budu svi plavi,to su samo Nordiski kompleksi zato sto kad je Rim i Mediteranska rasa imala Rimsku imperiju i cela njihova danasnja kultura je zapravo od tamo, oni su bili potpuno nebitni,drugi clanak pise da E-V13 je od 25-30% zastupena u Karpatskim Rusinima a ovde da Bojko populacija koja takodje spada u Karpatskim Rusinima pronadjena ista varijacija I2 M423 L147.2 i da mi od tamo vucemo korene verovatno zato sto je „Konstantin Porphyrogenitus“ tako napisao, kako onda kad su se Srbi selili nisu doneli sa sobom uopste E-V13 zar su ti Srbi bili samo I2 M423 L147.2 100% cisti?ako vec znamo da Boyko populacija ima E-V13,prestavljena kao Vlaska apsolutna greska,dok Eupedia pise da je I2a din Iliriska,Trakiska tu naravno spada i nesto E-V13 ,istorija „Slovena“ treba da se uzme u novi koncept,Oleg Trubachyov koji je bio doktor nauka i direktor za Ruski jezik, proucavao je Slovenski jezik i dosao do zakljucak da Slovenska koljevka je Podunavlje,Florin Curta arheolog jugo-istocne evrope ima istu teoriju procitaj njegovu kginju Making of the Slavs,Johana Nikols koja se takodje bavi proucavanje Slovenskog jezika kaza da je Podunavlje ili Karpatska kotlina odakle je poceo da se taj jezik siri,svakako imamo i dokaze prvi put Sclaveni u Byzantiskim izvorima su spomenuti zaparavo tamo a ne negde u Belorusiju/Ukrainu kako migracije kazu,prvi put Slovenski jezik je dokumentovan ovamo a ne tamo i nemaju dokaze centralna evropa i istocna da su oni pricali Slovenski pre 9-tog veka,verovatno samo elita,posto je Slovenski bio linga franca i u Avarski kaganat takodje i ziveli Sloveni u njemu,mi smo poslali pismo njima Slovenskog jezika,kako to ako smo svi mi dosli od tamo nas se jezik nije promenio kad smo poceli da se „mesamo“ sa ne Slovenskom narodu na Balkanu je pitanje koje nemogu da odgovore,Sloven danas znaci covek koji prica Slovenski jezik,I2a din je verovatno proto-Slovenski,ciji se jezik pricao ali nije bio politicki bitan kao posle 6-tog veka, ovi drugi su Skiti i Sarmati verovatno bar i genetika i geografija se moze u to uklopiti koji su primili Slovenski jezik kao njihov i danas su oni pravi Sloveni a mi „mesavina“ od njih i Balkanskih naroda, bez razlika sto Azijatski geni su puno zastupljeni tamo,ja licno ne vidim bolje objasnjenje.

   Odgovor
   1. Daniel

    Sclaveni su samo jedna Byzantiska imperialisticka paranoja jos od samog pocetka 6-tog veka,to je bila promena za Rimsku imperiju,prvo je bio pad zapadnog Rima,Lombardi,Huni,Ostrogoti itd niko nezna sta su tacno ni „Huni“ zna se da je konfederacija od nekoliko plemena,a su elita i Atila bili „Aziskog“ porekla,pricao se navodno „Gotski“ istocno nemacki,kao jezik za komunikaciju,od tri reci koji su zapisani od ta doba su medos, kamos, strava,dacanski ili proto slovenski jezik kako objasnjavaju lingvisti,zatim idu Avari i zajedno Sclaveni na pocetku 6-tog veka koji se „pojavljuju“ u podunavlje i pljackaju po Balkanu,za vreme „Avarskog“ Sclavenskog doba, Byzantiska vojska i ljude koji su mogli su povuceni u Malu Aziju i Konstantinopolj imali su kontrolu samo na nekoliko pomorskih gradova, arheoloski dokazano da je bilo demografski kolaps u to vreme na Balkanu,ljudi koji su ostali su se snalazili kako su znali i su se orientirali prema druge politicke skupine,Slovenski se je jezik pricao na Peloponezu i verovatno vecina delova Grcke do 9-tog veka, re-helenizacija i ponovo uspostavljanje Byzantinske kontrole,Kolaps u Avarski Kaganat i pojavljuju se nove politicke grupe,Srbi,Hrvati,Bugari itd, Avarski kaganat je bio konfederacija vise plemena gde se sa sigurnoscu pricao slovenski jezik i bio jezik za komunikaciju,nadvor od njega su ziveli samostalne „Sclavenske“ skupine,sto je i vise puta zapisano,bilo je nekoliko gradjanskih ratova unutar verovatno radi razlicne skupine ljudi,samo ovako bi se mogao Slovenski jezik preneti i pricati u pola i vise Evrope i da bude tako stabilan bez varijacije dijalekta koji lingvisti opisiju kao common Slavic,naravno ovo nije samo moja teorija,“Sclaveni“ su postali Sloveni u kontakt sa Byzantinaca i njihovih istoricara.

    Odgovor
 12. Da

  Neznam samo zasto ovaj clanak ste napisali tako da se mora uklapati sa nekim „migracijama“ i sa istorisko predanje i kginje De Administrando Imperio od Konstantina Porphyrogenitusa i mitska Srpska zemlja Boiki koju niko ne uzima zdravo za gotovo,ili na primer Veneti za koji je pisao prvo Strabo i ih je locirao negde u srednjoj Evropi verovatno,da kasnije drug Bizantiski istoricar samo preuzme njihovo ime koji je mislio da ti isti Veneti moraju da budu na isto mesto i su njih kasnije povezali sa „Sclavenima“ iz 6-tog veka koji su danas poznati kao Sloveni ,koji ime potice iz Byzantinaca Sloveni nisu sami sebe zvali Sloveni sigurno,ili Avari koji su Turkijski narod ali u Avarski kaganat je dominirao Slovenski jezik i bio lingua franca,dok na primer Marija Gimbutas kaze da su Avari zapravo bili Sloveni koji su kolonizirali Srednju i Jugoistocnu Evropu(Balkan) Eupedia ima sasvim drugu teoriju o I2a din haplogroupu posto vidim da su neke mape preuzeti od Eupedie,njihov administrator nju vezuje za Ilirima,Trakima itd,Florin Curta koji se bavi arheologijom i istorijom Jugo-Istnocne Evrope ima sasvim drugu teoriju o Slovenima i njegova knjiga Making of the Slavs,nazalost istorija u Evropi je verovatno politizirana 19-tog i 20-tog veka koji i dan danas ucimo,tako da celokupna „Slovenska“ istorija njihove migracije nisu fakti nego samo teorije,verovatno tako mora da bude zbog nekih drugih razloga.

  Odgovor
 13. janko

  I2a dinarrski koji imaju naši narodi odnosno I2a1b2a1a3 A356/Z16983 ima izvor u bijeloj hrvatskoj…. odnosno raniju mutaciju I2a1b2a1a S17250/YP204 koja je tamo nastala…prema tome sve je jasno…ovdje seobom dolaze hrvati koji se kasnije raznim utjecajima dijele na ove ili one takozvane ostale narode…to je nepobitno….genetika ruši srpski mit o doseljenju i porfirogenetovu priču o srbima…naime ne postoji genetska potvrda doseljenja srba..kod lužičkih srba niti kod bojki ne postoji izvorište I2a1b2a1a3 A356/Z16983 …slijedom navedenog srbi su genetska mješavina albanaca (vlaha) i hrvata….to je neosporivo…

  Odgovor
  1. Vjekoslav

   Sva istraživanja i svi historijski izvori srednjeg vijeka ukazuju na to da su Srbi potomci Mezijskih Tribala tj starosjedioci Balkana. Kad se izvrši genetičko istraživanje Nemanjića saznat će se tko su bili vlastodršci iz Raške. Iz iskustva naroda srednjeg vijeka, zna se da vladari često ne moraju biti iz naroda kojim vladaju.
   Ne mogu vjerovat da bi vladari Srbi svoj narod nazivao Srblje.

   Odgovor
  2. Daniel

   Sta je Bela Hrvatska ako ne mit i Porphyrogenitusova prica koja se nalazila do Bele Srbije i Bojki to je danas u Karpatima,Galicia od prilike, ili gde danas zive Luzicki Srbi, posto je samo mit nezna se gde je tacno ta zemlja nastala,nazalost oni u Galiciu dele genetsku sliku sa nama i imaju 25-30% E-V13 i 30-40% I2a din,pricaju jezik Staro-Slovenske crkve,dok u Hrvatsku I2a din je zastpuljen najvise u Dalmacijii i je takodje zastupljena E-V13,gde se prica Stokavica i ti su ljudi slicniji s ljudima iz Bosne i Srbije i genetski i po jeziku nego s onima gde se prica Kajkavica,Dalmacija u prvim Byzantiskim i Franackim izvorima se spominje kao Srpska zemlja,Pagania,Travunia i Zahumlje,zamisli Cirilica je pronadjena tamo u Srednji vek koju vi tako prezirete,cak se i Gusle koristi, da ne pricamo da je to bio u sklopu Srpske drzave,Srpske imperije itd,dok u Kajkavacko narecje u Hrvatsku dominira R1a isti ko i u Sloveniji i u drugih zapadno Slovenskih zemljama dok juzno taj isti nije ni 5%,tokom 19 veka vi ste imali Iliriski pokret za samostalnost kako ja znam,gotovo da ljudi nisu ni znali sta su i nisu imali nacionalcne svesti,sem gde su Srbi ziveli dok Katolicka crkva nije proglasila sve katolike za Hrvate sto naravno nije bilo istina,kompleksi su cudo Janko.

   Odgovor
   1. janko

    kao prvo franački spisi navode da je ljudevit posavski pobjegao srbima za koje se kaže da zapremaju veliki dio dalmacije….tko to kaže, dali je to istina ??….drugo, u istom spisu se navodi da je ljudevit napustio srbe i otišao u dalmaciju….kako je mogao napustiti srbe i otići iz dalmacije u dalmaciju….bilo kako bilo tu se govori o staroj dalmaciji koja je tada bila i veći dio bosne i dio zapadne srbije..današnja dalmacija je tek mali dio ondašnje dalmacije…štokavica, kajkavica i ostala narječja nemaju nikakve veze sa genima…nositelji hrvatskog I2a1b2a1a3 i njihovi preci u poljskoj, češkoj i šire ne govore hrvatskim jezikom…po toj logici bi izvorni jezik srba morao biti lužičko srpski…gusle, harmonika, šajkača, violina, klavir, lakirane cipele nemaju nikakve veze sa genima…. u kajkavskim krajevima dominira R1a haplotip, tog istog tipa R1a haplotipa ima oko 16 posto srba u srbiji ili neka ih ima 10 posto….šta bi to značilo da je 10 posto srba ustvari zagorskog porijekla..to što se paganija, zahumlje itd.. spominju u 10 st. kao srpske zemlje šta bio to trebalo značiti…današnji stanovnici tog područja imaju iste gene sa stanovništvom zapadne dalmacije kao i otoka gdje se govori čakavski i svi zajedno genetski dolaze iz južne poljske odnosno bijele hrvatske kao hrvati, to je logika….srbi su u periodu 10 stoljeća u zahumlju, itd…faktično imali upravu i vlast a porfirogenet ih tamo navodi kao narod koji je tada mogao postojati ali su ti isti ranije ovdje došli kao hrvati te se podijelili na ove i one, to ne govorim ja nego genetika….imaš popis doseljenika u ameriku prije 100 godina sa područja korduna, like itd….čak iz bosanske krajine..većinom su se pod rasom izjašnjavali hrvatima…sve jovani, svetozari, lazari, save itd..postoji i popis vojske pred mohačku bitku 1526 i hrvata ima u podrinju, nikšiću i sandžaku… srba ni u tragovima…… prema tome još jednom da shvatiš…iz bijele hrvatske ovdje genetski dolaze hrvati ne zato što to ja želim već zato što se u tom području južne poljske spominju samo hrvati..nikakvi srbi, bojke itd….a ako ćemo tvojom logikom iz bijele hrvatske ovdje stižu srbi a iz lužičke srbije ovdje stižu hrvati…hvala administratoru na objavljenom komentaru jer ne želim provocirati već govorim ono što geni govore…

    Odgovor
    1. Daniel

     Ti si u gresku zato sto hoces da nekoga ubedis da Srbi ne postoje i nikakvi Srbi se nisu doselili na Balkanu da su to bili Beli Hrvati i su se oni kasnije podelili,Bela Srbija je istina koliko i Bela Hrvatska o kojoj Konstantin pise ,niko ni nezna gde su se tacno nalazili nego su pretpostavke,ja ne podrzavam tu teoriju da su se „Sloveni“ tako naselili na Balkanu,to je vise imperialisticka propaganda,koja u razne trenutke ima razna objasnjenja cesto ne povezanih,Boyko populacija i dan danas postoji i spada u populaciju Karpatskim Rusinima,neki se cak izjasnjavaju samo kao Boyko na popisu,oni su ziveli i zive u nekadasnju Galiciu kod Karpata i imaju slicniju genetsku sliku sa nama nego sa ostalim zapadno,istocnih Slovena ,R1a haplogroupa ima vise podgrupe jedna dominira zapadne jedna istocne „Slovene“ jedna je ima i tamo i tamo, te iste juzno od zagorje je veoma malo zastupljena samo 5/6% a ne kazem da je ima i u Hrvatsku tako puno,bar sto sam ja mogao do sada procitati,druge podgrupe od R1a su dosle mnogo ranije na Balkanu pre takozvanih Slovena, kako god verovatno treba da procitamo vise od te imperialisticke propaganda od ranog 6-tog veka pa do Konstantina,koju je Jirecek nekako uskladio i napravio nama istoriju i mi dan danas ucimo,ja mislim da mi svi bivsi Yugosloveni treba da istrazimo nasu pravu istoriju sigurno je mnogo vise nego onu koju su nama nametnuli,Pozdrav.

     Odgovor
     1. Vjekoslav

      Mislim da ste u pravu i da se državi i narodu naturala lažna tj politikantska historija i da će se DNK-a analizama ,napokon,saznati istina. Iznenadit će mo se količinom laži tkz eminentnih historičara.
      Mislim da se pleme Srba moglo jednostavno pronaći. Trebalo je tačno utvrditi koja zemlja je Srbija u naslovu vladara iz srednjeg vijeka.Utvrdit njeno stanovništvo,eliminirajući sa spiskova naknadne doseljenike te time utvrditi stare rodove . Mislim da su ti stari rodovi srpsko pleme. Vjerujem da je Srbija dobila ime po svom stanovništvu Srbljima a ne po nekim osvajačima ili vladarima.
      Nadam se da će se u ovom pravcu kretati i genetička istraživanja te da došljaci u Srbiju neće nametnuti sebe kao Srbe s dna kace a prave Srbe nekakvom ruljom koju su oni svojim dolaskom u Srbiju oslobodili.

 14. Vjekoslav

  Izgleda da će svi na ovom prostoru morati dobro proučiti pisanje popa Dukljanina. Očito je da genetička istraživanja stanovništva na prostoru bivše Jugoslavije potvrđuju ono šta je pisao.
  Jasno se vidi da je u ranom srednjom vjeku prostore Dalmacije i Ilirika naselio jedan (isti) narod tj narod HG I2a-din S. Jasno se vidi da Duklju i Rašku nisu u potpunosti očistili od Ilira u Duklji ,od Tračana u Raškoj te od raznog romanskog stanovništva na graničnim područjima zauzete zemlje.
  Franačkim i Velikomoravskim osvajanjma u VIII stoljeću sa sjevera je pristiglo različito Slavensko stanovništvo ali i dio istorodnog stanovništva koje je u prvom valu naseljavanja ostalo na području današnje srednje Europe. Lako se uočava da su nam Turci na ove prostore iz Makedonije i Bugarske doveli raznorodnu mješavinu Vlaha a među njima i dobar dio rođaka I2a-.din N.

  Odgovor
  1. janko

   slažem se….ovdje genetski dolazi jedan narod….ja jesam hrvat ali logično mogu reći da su ovdje došli samo hrvati….naime genetikom dolaze iz bijele hrvatske….po zapisima porfirogeneta naseljavaju panoniju, iliriik i dalmaciju….a dukljanin navodi crvenu i bijelu hrvatsku gdje je većina I2a din-s…..prema crnoj gori se miješaju sa ilirima E1b haplogrupom odnosno današnjim albancima i vjerojatno je to razlog zašto porfirogenet ne navodi hrvate u duklji….tamo nije prevladao slavenski jezik…..sada se neki pitaju a tko su srbi i ostali….to su narodi nastali od hrvata na ovom području, što se tiče srba velikim djelom i od albanaca ili vlaha……..što se tiče I2a din-n mislim da je upitno dali su zaista dolazili sa vlasima kada taj tip I2a imaju slovenci u većini naspram I2a din-s…još jednom ovo ne govorim ja nego geni.. nemam ništa protiv nikoga, koliko se to nekome sviđalo ili ne ovo je nepobitno….

   Odgovor
   1. Nataša

    Srbi se spominju i prije nego sto su dosli na ove prostore, I sam Nestor u svojoj hronici (Povest minulih let) spominje Srbe zajedno sa Hrvatima, Cesima i Moravcima kao grupi slovenskih plemena koji obitavaju na istom prostoru. Akademska genetika i istorijski dokumenti predocavaju trenutno stanje da su Hrvati iz regije zapadne Ukrajine i istocne Poljske, te Srbi iz kraja sjeverne Ceske i zapadne Njemacke (gdje igrom slucaja jos uvijek zivi populacija koja sebe naziva Srbima) naselili ova podrucja kao foederati u 7. vijeku. Ovdje su se pomijesali sa rimskim stanovnistvom. Slicnu etnogenezu imaju Angli i Saksonci u Britaniji, takodje su naselili rimsku teritoriju iz sredisnje Evrope, te se pomijesali sa rimskim (vlaskim / wales od wallach tj. rimljanin na indo-evropskom) stanovnistvom. Sve je ovo veoma logicno i ostavlja malo mjesta mitomaniji… A bez mitomanije nema rasprave, tako da mnogima smeta.

    Odgovor
 15. Vjekoslav

  Žalosno je da se istorodno stanovništvo međusobno uništavalo zbog vjerskog ili drugog fanatizma.
  Vrijeme je za vječni mir,pomaganje i razumjevanje.

  Odgovor
 16. Siniša Autor članka

  Vjekoslave i Janko,

  kada su se pojavili ovi genetički testovi u svrhu određivanja porijekla, znao sam da će oni vremenom pokazati da je stanovništvo štokavskog govora, ijekavskog ili ikavskog izgovora, manje više istog porijekla. Znao sam da će pokazati i da je stanovništvo čakavske i kajkavske zone mahom drugačijeg porijekla. U ovoj štokavskoj dinarskoj zoni sasvim je jasno da je najdominantnija haplogrupa-haplogrupa I2a Din Jug. Isto tako sasvim je jasno da je Dinarik Jug s obzirom na svoju relativno nedavnu starost mogao nastati u okviru samo jednog etnosa, a to su Srbi.

  Žalosno je čitati ovo vaše suočavanje sa vlastitom etničkom prošlošću, izmišljanjem nekakve bijele i crvene Hrvatske, iako Dinarik Jug , kako pokazuju i skoro objavljena istraživanja je dominantan ne samo u čitavoj Zapadnoj Srbiji, već i u gradovima poput Aleksandrovca. Izvorište haplogrupe I2a Din Jug je u Hercegovini, odnosno ranijim pokrajinama Zahumlju, Paganiji, Konavlima, Trebinju i Srbiji. Sve te pokrajine su kroz čitav srednji vijek naseljavali isključivo Srbi. Kada su Turci pravili prvi popis osvojene Hercegovine, oni u dolinu Neretve opet nalaze samo Srbe i kao takve ih upisuju.

  Činjenica jeste da su se katolički Srbi Hercegovine i Dalmacije pretopili u Hrvate, i da vjerovatno se nikad više neće osjećati Srbima, ali to ne znači da zbog sadašnjih njihovih kompleksa trebamo mijenjati istoriju. Ne možete birati djedove i pradjedove. Oni su ti koji su, genetika to sada sasvim jasno pokazuje.

  Odgovor
  1. janko

   molim vas shvatite da štokavica, čakavica i kajkavica nemaju veze sa genima..znam puno srba u središnjoj hrvatskoj a i sam imam rodbine srba koji govore kajkavski ne zato što su slovenci već zato što se u središnjoj hrvatskoj tako većinom govori kao što srbi u sloveniji govore slovenski ili srbi preko granice u bugarskoj bugarski….najveći postotak I2a din-s je u dalmaciji i na otocima na kojima se govori čakavski a čakavci sa otoka i štokavci sa kopna se ne razumiju ali imaju iste gene i u istom trenutku su došli i sa istog mjesta, prema tome jezik ima svoje putove a geni svoje….I2a izvorno nije indoeuropski gen iako nositelji istog kod hrvata govore indoeuropskim….kao što madžari govore ugrofinskim a genetski su indoeuropljani…iskreno kada čujem teze o štokavici, čakavici itd kao takozvanim jezicima očito se malo argumenata po ovom pitanju ima…kod zagoraca prevladava R1a haplogrupa a druga je I2a din-n, pa din-s…već sam rekao da R1a tip u zagorju vjerojatno ima veliki postotak nositelja R1a u srbiji…..po tome su dio srpskog stanovništva ustvari zagorski kajkavci koji su prihvatili štokavski…ako ćemo tom logikom…kakve veze ima gdje je dinaric-s ili n dominantan….ja kažem da je izvorno hrvatski jer dolazi i ima izvor u južnoj poljskoj i jugozapadnoj ukrajini gdje je bila bijela hrvatska dok na balkanu ima epicentar u hrvatima bosne i hercegovine i dalmacije i otoka…sve ostalo je logika…prvi popis bosanske vojske pred bitku na mohaču 1526 navodi hrvate na sandžaku, nikšiću, podrinju, sarajevu itd… srbi ne postoje, niti rašani….to je prvi popis koji turci vrše.. http://www.scribd.com/doc/132776360/Ahmed-Ali%C4%8Di%C4%87-Popis-bosanske-vojske-pred-bitku-na-Moha%C4%8Du-1526-godine
   ….mogu zahumlje, paganija itd.. kroz srednji vijek naseljavati srbi ali kakve to veze ima sa njihovim genima danas..i od kuda znate genetiku zahumljana i ostalih kada se u tom spisu spominje da su srbi ustvari robovska skupina došla iz jednog sela u grčkoj da bi ovdje naselila pola balkana….genetski ljudi sa tog područja zahumlja itd.. a nositelji I2a din-s ali i n dolaze seobom iz bijele hrvatske odnosno svi oni sa mutacijom I2a1b2a1a S17250/YP204 ovdje dolaze kao hrvati, logika…kako su se oni podijelili i kako su ih drugi počeli zvati to je druga stvar koja ne može promijeniti gene….to kao da kažeš da su česi koji imaju tu mutaciju S17250 ustvari česi….da oni su danas česi ali su došli u češku izvorno iz bijele hrvatske kao hrvati..zašto i kada su se počeli nazivati česima to je druga stvar….vjerojatno je taj I2a din-s ili drugi tip istog u manjini u češkoj populaciji i asimilirao se u čehe….hrvati kada su stigli na ova područja nisu bili vjernici a primili su vjeru iz rima kao i srbi…prema tome hrvati su ostali vjerni rimu do danas i nisu mijenjali svoju vjeru…. upravo je suprotno, veliki broj hrvata je za vrijeme turaka prelazio na islam i pravoslavlje te su kasnije postali bošnjaci i srbi dok je dio hrvata odlazio do češke i slovačke bježeći pred turcima što se na eksperimentalnom genološkom stablu za I2a vidi odnosno iza našeg I2a1b2a1a3 A356/Z16983 postoje mutacije u češkoj, sada dali su to hrvati iz legende o doseljenju čeha iz hrvatske ili o hrvatima koji bježe pred turcima vrijeme će pokazati ..

   Odgovor
   1. Marijan

    Dinaric South izvorno hrvatski, odnosno preciznije I2a1b2a1a3? A kojom metodom si odredio to izvorno?

    To sto je govorio car Porfirogenit u desetom veku o dogadjajima u sestom i sedmom veku je vrlo upitno jer je udaljenost i vremenska i geografska i stvarno stanje koje je bilo moglo se iskriviti i izvitoperiti posle toliko godina do neprepoznatljivosti (a ima istoricara koji misle da je kazivanje tog cara falsifikat).

    Bice da si putovao kroz vreme i pratio do danasnjih dana: Evo ovde u juznoj Poljskoj je nastala hrvatska haplogrupa, ovde je veliki praotac Hrvat, i svi koji poseduju tu haplogrupu nemaju pravo da budu ista osim Hrvati.

    A to znaci da oni koji su nosioci R1a, R1b, I1, E-V13, J2 i dr. nisu Hrvati, jer ne moze veliki praotac da nosi vise haplogrupa. Odmah proveravaj i izopsti one koji drugim haplogrupama pripadaju.

    Glupost o cemu pises je nemerljiva.

    Kojom metodom se uopste moze odrediti izvoriste neke haplogrupe? Posto znas tu metodu i nad njom imas sertifikat, prosvetli nas, pa da ti se divimo.

    S kojim stepenom pouzdanosti se moze utvrditi izvoriste neke haplogrupe i koliko precizno. Evo uputi nas u tvoju nauku, pa ako valja, poverovacemo ti.

    Neozbiljno i za malu decu. Ipak vasi istrazivaci u oblasti haplogrupa su stvari cinili na vise naucan nacin. Barem su pokusali da udene u nauku, ali sa jednom bitnom razlikom. Uzorak nisu birali na naucni nacin pa su i rezultati „malo frizirani“. A u nauci reprezentativnost uzorka je kljucna.

    Odgovor
    1. janko

     metodom izvora… I2a1b2a1a3 A356 ima izvor u bijeloj hrvatskoj ili južnoj poljskoj i od tamo dolazi na balkan…logika..nije turski..

     dinaric south više ne postoji pa preciziraj koji haplotip…

     R1a, R1b, I1, E-V13, J2… nositelji E-V13 danas mogu biti hrvati ali su vlaškog odnosno albanskog porijekla…s obzirom da je i R1b i J2 jak kod albanaca moguće da su i to vlaški haplotipovi u hrvatima..nije tajna da je dio vlaha postao hrvatima i to se vidi u genima..kod srba vlasi ne postoje iako geni demantiraju tu tezu…za ostale haplotipove treba precizirati i utvrditi izvor odnosno kretanje kroz povijest i tada ćemo biti pametniji…

     Odgovor
     1. Dane

      Kakve gluposti. Pa za tu „Bijelu Hrvatsku“ se ne zna ni da li je postojala. Čist mit. A evo ovde nas neko prosvetljuje precizno locirajući izvorište haplogrupe, a metod je šac metod. Nema nauke, tako da je beskorisno i za malu decu. Janko veoma slabo poznaje materiju, mora dosta da čita.

      Međutim ovde su mnogi argumentovano govorili o egzaktnoj američkoj naučnoj studiji prema kojoj su svi od Bosne i Hercegovine do Makedonije bliski, uključujući i Hrvate iz Hercegovine. Zanimljiva studija, pogledao sam je. Ovo bi značilo da ljudi koji govore štokavski su od istog roda. Čak i Slovenci pokazuju bliskost! S druge strane Hrvati se ubedljivo najviše razlikuju i jedini pokaziju sklonost istočnoj Češkoj i južnoj Poljskoj. Inače hrvatski kajkavski jezik ima sličnosti sa Češkim. Jeli odatle ta mitska Bijela. Ali studija je za R1a haplogrupu ne za I2a.

      Naravno, da su podaci dati u Hrvatskoj precizno po regijama dobili bismo kompletnu sliku. Tako da nema podataka ni za čakavska područja. Ovde komentatori pretpostavljaju da to može biti Galicija? Možda ne, možda da, ali je nepouzdano. Studija je dala celu Hrvatsku a čakavci čine 12% tako da ništa dok se precizno ne vidi. Ono što se saznalo iz ove studije je da su Hrvati iz Hercegovine bliski svima od Bosne do Makedonije, a različiti ljudima iz Hrvatske.

  2. Vjekoslav

   Siniša.
   Vaše pisanje mi sliči na vjersko propovjedanje dogmatskog propovjednika a ne na promišljanje razumnog intelektualca.
   Iako se zna da nema nikakvih dokaza ni spomena o nekom Srpskom plemenu koje u srednjom
   vijeku iz Slavenskih postojbina dolazi na jug,nema ni plemena Srba medju Slavenskim plemenima.Iako sva arheološka iskapanja i skoro svi srednjovjekovni historičari pa i vladari Srbije znaju da su Srbi u osnovi Tribali i da su starosjedioci Balkana.Uporno, vjeruješ i propovjedaš da je pola plemena na sjeveru i da su skriveni medju Njemcima ili možda slijediš kompromitirane neznalice koji su tvrdili da su Sorbi i Srbi jedno pleme.

   Odgovor
   1. Daniel

    Evo studije E.Bosch: Aggregated results of Y-DNA e.g. by way of Principal Component Analysis (PCA)) have tended to show that most southern Slavs (i.e. Serbians, Macedonians, Montenegrins, Bosnians, Bulgarians, and some Croats) cluster tightly together (characterised by high frequencies of Hg E1b and I2). Western Croats (Gorska Hrvatska) and Slovenians are usually not within this tight South Slavic cluster (due to low E1b levels and comparatively higher R1a and R1b).[60] Non-Slavic Romanians also cluster with the South Slavic group in the Bosch study.Verovatno su svi ovi „Bijeli“ ili „Crveni“ Hrvati,eto cak su i Rumuni,sta su onda ovi zapadani Hrvati i Slovenci,verovatno su oni Srbi ako vi tako kazete.

    Odgovor
   2. Nataša

    Vjekoslave vaše pisanje kao i pisanje vašeg alter ega „Janka“ (jedan identitet je dovoljan, zaista) ne liči na ništa. Ako vas toliko zanimaju Srbi, zamolila bih vas da pročitate Fredegarovu Hroniku, Nestorovu „Povest minulih Let“, Porfirogeneta, uostalom otiđite do lužičkih Srba i zapitajte se zašto oni pričaju štokavskim kao i ovdašnji Srbi, dok Česi, Poljaci i Slovaci te ujedno Hrvati svi imaju varijantu co, ca, ča umjesto što, te zašto im je nošnja veoma slična našoj srpskoj nošnji te različita od nošnji recimo Hrvata. Drago mi je da posjećujete ovu stranicu, ali bi mi bilo još draže kada bi nešto naučili od nje, a to je da GENI NISU NAROD, narod čini kultura, geni nam samo pokazuju odkuda većina naših predaka tj. nosilaca kulturoloskog identiteta dolazi. Usputno rečeno, većina tvrdnji koje možete pročitati na ovoj stranici (Bojka, bijela Srbija, lužički Srbi, doseljenje itd.) postoji još od 18tog vijeka i bile su znane ondašnjim Srbima kao i današnjim, danas je genetika samo u stanju da ih još više potvrdi a arheologija da ih još više objasni, uostalom srpska istorija poznaje i velike lužičke Srbe (Sorbe) kao Paulusa (Pavla) Jurišića Sturma koji su dijelili isto mišljenje. Ugodan boravak i manje mržnje želim.

    Odgovor
 17. Vjekoslav

  Nema mržnje Nataša. Mnogima su Srbi i Srbija zanimljivi jer još nije utvrđeno tko su i odakle su stigli.
  Teorija ima svakakvih. Od jednostavnih do nevjerojatno kompliciranih. Od onih koji negiraju postojanje plemena Srba do onih koji Srbima pripisuju, skoro pa sve narode svijeta.
  Tvoje povezivanje Srba i Sorba, genetika u potpunosti odbacuje. Iako, po mom mišljenju treba dobro istražiti R1a i utvrditi dali ima imalo preklapanja Srba i Sorba. Postoji mogućnost da se pleme Srba-Sorba razdvoilo i da je pleme Srba na Balkanu u dobroj mjeri uništeno jer ih je Bizant neprestano upotrebljavao za ratovanje protiv Bugara i Mađara. Nakon njihovog uništenja u vrijeme kneza Časlava moguće je da su njihovo
  ime preuzeli starosjedioci Tribali koje je Bizant sačuvao od pokolja Avara i Slavena na područjima današnje Srbije, Kosova,Albanije,Crne gore pa i djela Južne Bosne nekadašnje Tribalije. Daklem Treba u potpunosti istražiti Hg -E na Balkanu.Moguće da su Nemanjići i Nimani blizak rod.

  Odgovor
 18. Velimir

  Dakle Hrvati su u problemu. Najnovije medjunarodno istrazivanje kaze da Hrvati u centralnoj Hrvatskoj (vecinom u podrucjima gde je kajkavski dominantan) prema R1a haplogrupi su vecinom M458 sto se veoma poklapa sa Cesima. Oni su razliciti od Srba, Bosnjaka, Crnogoraca, stokavskih Hrvata (Hercegovaca) i Makedonaca koji su svi vrlo slicni i dominantno M558. Zanimljivo je da su i Slovenci M558! R1a subklade definitivno pokazuju razlike izmedju Hrvata pretezno kajkavaca i svih drugih stokavaca plus Makedonaca, cak i Slovenaca! Zasto je R1a vazna, zato sto jezik koji se govori od Slovenije do Makedonije, i u svim drugim slovenskim krajevima, je indoevropski, gde je nesumnjivo da potice od R1a. Dakle prema R1a Hrvati iz centralne Hrvatske najblizi su Cesima i nesto Poljacima. S druge strane Srbi, Crnogorci, hercegovacki Hrvati, Makedonci i Slovenci poticu s podrucja koja bi danas odgovarali delovima Ukrajine i Rusije.

  Odgovor
  1. Marko

   Gledao sam to istraživanje iz 2014, učestvovalo je 32 naučnika iz mnogih zemalja, uključujući slovenske zemlje (nema Primorca), pod vođstvom američkih naučnika. Rezultati su reprezentativni, objavljeni u vodećem svetskom časopisu i sada ih ceo svet uzima kao merodavne. Za Hrvatsku trebadati rezultati po oblastima, sigurno bi se videle velike razlike među R1a u kajkavskom, čakavskom i štokavskom području. Ali i ovako istraživanje je obelodanilo ono što nam je bilo poznato ali nismo imali izvor da referišemo.

   Srbi, Hercegovački Hrvati (štokavci), Bošnjaci, Crnogorci i Makedonci su svi veoma bliski (braća) i bliski su stanovništvu na potezu Kijev-Harkov (u Ukrajini)-Belgorod-Orel (u Rusiji).

   Hrvati u Hrvatskoj (a tome su sigurno najviše doprineli Hrvati kajkavskog područja saglasno mapama o haplogrupama) su veoma bliski stanovništvu istočne Češke i dela južne Poljske koja se naslanja na Češku.

   Bliži su Slovenci Srbima, Hercegovačkim Hrvatima, Bošnjacima, Crnogorcima i Makedoncima, a Hercegovački Hrvati štokavci su potpuno različiti od kajkavskih Hrvata.

   I na svetskim forumima je osvanula nova slika rasporeda haplogrupa (drugačija od one koju su hrvatski antropolozi pokušavali da propagiraju).

   Po tome područje gde je većinska haplogrupa I2 (Din S, Din N) čine sledeće zemlje: Srbija, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Bugarska, Rumunija i Moldavija.

   http://s4.postimg.org/kji3ibznx/Dominant_YDNA.png

   Odgovor
   1. janko

    kada ćete shvatiti da gusle, opanci, klasična muzika, milošević, ante pavelić, mujo, kolo, štokavica, čakavica, kajkavica, kineski, mongolski nemaju veze sa genima..i dalje hrvati dolaze iz bijele hrvatske odnosno njihov haplotip I2a1b2a1a3 A356, nosili oni opanke, pričali na ekavici, mahali srpskom zastavom bili oni pravoslavci ili katolici itd….geni se ne mogu mijenjati…imaš srbe u sloveniji govore kajkavski..i time nisu izmijenili krv i gene…kakve veze jezik ima sa genima…

    Odgovor
    1. Velimir

     Evo na Eupedia procitah da je „Bijela Hrvatska“ potpuni mit i da nije postojala. I to pise ugledni naucnik, doktor istorije koji zivi u Australiji a Hrvat poreklom. Manje vise svi narodi su imali slicne fikcije o mitskim zemljama odakle poticu, od Eskima Indijanaca do Papuanaca i Aboridzana. Znaci janko, vjekoslav i dr. govori o zemlji koja nije postojala a izvoriste je hrvatske haplogrupe. Stvarno besmisleno da se vise i odgovara na to.
     Jos nesto, stokavski, kajkavski i cakavski su posebni jezici, kajkavski vidimo dobio je kod ISO postavsi priznatim jezikom. Ako je ustanovljeno da su R1a haplogrupe bliske u istocnoj Ceskoj i juznoj Poljskoj sa Hrvatskom onda nije zanemariti cinjenica da kajkavski hrvatski jezik ima slicnosti sa ceskim, ne sa srpski ili bosanskim stokavskim. Stokavski je srpski i bosanski jezik. Jesu Hercogovci prelazili u katolike ali iz R1a se vidi da su Hrvati Hercegovci bliski sa Srbima i Bosnjacima, ne sa Hrvatima u Hrvatskoj. Pogledati srednjovekovnu Srbiju, na primer u doba srpskog kralja Milutina, upravo je tu najjaca haplogrupa I2a1b2a1a3 A356.

     http://pulse.rs/wp-content/uploads/2010/11/selo-01.gif

     Dakle, potpuno suprotno, mnogo je lakse zakljuciti da je I2a1b2a1a3 A356 srpska i bosnjacka haplogrupa. Hrvati su ipak mnogo vise Slaveni, u kajkavskim krajevima je izrazen R1a M458 koji je izrazen i u istocnoj Ceskoj i juznoj Poljskoj.

     Odgovor
  2. Marijan

   Kajkavski je dobio ISO kod ove 2015 i zvanicno postao jezik. Kajkavski je hrvatski i ima slicnosti ca ceskim. Ako je ta medjunarodna studija pod vodjstvom americkih istrazivaca utvrdila da su Hrvati bliski istocnim Cesima i juznim (jugozapadnim) Poljacima onda je sve logicno, Hrvati nemaju nista sa Balkanom. Cakavci su verovatno negde iz jugoistocne Poljske i moguce Galicije (region oko Lvova). Da li su veci Hrvati kajkavci ili cakavci, ko je od njih Hrvat ko nije, neko jeste, neka se sami razjasne. Cakavski izumire i svega 12% stanovnistva Hrvatske govori tim jezikom. S obzirom da je kajkavski sada i zvanicno jezik, a ne dijalekat, moguce da je u planu ekspanzija kajkavskog i potiskivanje stokavskog.
   Inace termin stokavski dijalekat je nonsens, to je srpski jezik. To je jezik ljudi I2a Din South, i drugih subklada I2a, tj. Srba. Izvanredno je sto je ta medjunarodna studija utvrdila da su po R1a liniji Srbi, Bosanci, Hercegovci (katolici, pravoslavci, muslimani), Crnogorci i Makedonci, svi istog porekla. Za katolike stokavce religiozni osnov je u XIX i pocetkom XX veka uticao na nacionalno pitanje. Oni nisu govorili kajkavski (niti cakavski), i ne poticu iz Ceske niti juzne Poljske, niti regiona oko Lvova. Genetske studije potvrdjuju jezicko pitanje, sada vec raspolazemo sa mnogo vise znanja.

   to je nebitno sa stanovista

   Odgovor
  3. janko

   Hrvati imaju Z280 CTS3402 tip i I2a1b2a1a3 A356 tip… I2a1b2a1a3 A356 ima izvor u bijeloj hrvatskoj ili južnoj poljskoj a Z280 CTS3402 isto postoji u južnoj poljskoj samo dali je tamo izvor još nije utvrđeno..

   prema tome hrvati nemaju nikakvih problema… imaju bošnjaci, crnogorci i srbi koji imaju bjelohrvatski odnosno hrvatski I2a1b2a1a3 A356…

   Odgovor
   1. Velimir

    A dr Dzino, poreklom Hrvat, naucnik istoricar iz Australije, decidirano tvrdi da je „Bijela Hrvatska“ mit i da nikad nije postojala. Mnogi narodi sirom sveta imali su fikcije o nekakvoj mitskoj zemlji porekla, od Eskima Indijanaca do Aboridzana Papuanaca. Dakle posto je „Bijela Hrvatska“ mit sve o cemu pises pada u vodu. A posto je ta haplogrupa vodeca u srednjovekovnoj Srbiji kralja Milutina, i susednoj joj Bosni, logicno je da I2a1b2a1a3 A356 je srpski i bosnjacki. Uostalom Hrvati u Hrvatskoj (najvise kajkavski) su R1a M458 kao istocni Cesi i juzni Poljaci.

    Odgovor
 19. Velimir

  I2a Dyn jeste vecinska haplogrupa s prostora Jugoslavije, ali se pomocu nje ne moze nista pokazati jer se u zemlji predaka stopila sa R1a u „R1a moru“. Nekada su preci I2a Dyn (starije subklade I2a) govorili drugaciji jezik ali su se slovenizirali. Ima vise pretpostavki od koga bi mogli poticati I2a Dyn ali sve su to naklapanja. A to da li je pradomovina jednog ogranka I2a Dyn koji je najzastupljeniji na Balkanu Bela Srbija ili Bela Hrvatska je samo za prepucavanje. Tu se nista ne moze dokazati, cak se ne zna ni da li su te mitske teritorije postojale i gde su tacno bile. A i da se zna, ne postoji metod kojim bi se utvrdilo da li je praotac balkanskog I2a1b2a1a3 poreklom Srbin ili Hrvat ili neko treci, to sluzi samo za dnevnopoliticku upotrebu. Cinjenica je da je ova haplogrupa najzastupljenija u podrucjima srednjovekovne Srbije, videti mapu Srbije u XIII veku i pocetkom XIV veka (drzave kralja Urosa I, Dragutina, Milutina i Stefana Decanskog). I ponovo ova haplogrupa je najprisutnija u stokavskom podrucju, a mnogo manje u kajkavskom. Ali nebitno, R1a nam mnogo bolje objasnjava situaciju u odnosu na I2a Dyn South. Zanimljivo je da na nasim prostorima, mada manje, ima i starijeg ogranka I2a Dyn, a to je I2a Dyn North. Iako I2a Dyn South potice negde iz slovenskog „mainland“ I2a Dyn North mogao je imati vise nacina sirenja, moguce je da su ovu haplogrupu imali i Tracani.

  Odgovor
  1. Vjekoslav

   Vi uporno izjednačavate Vlahe i Slavene na ovim našim područjima, jer su po vama i jedni i drugi Srbi budući da govore štokavski.(kad svi budemo govorili engleski bit će mo Englezi). Po svim istraživanjima
   Hercegovci,Dalmatinci i Bosanci su srednjovjekovni Slaveni preko 80 % a Srbi iz Hrvatske i Bosne su preko 80 % Vlasi.
   Razlika između Vlaha i Slavena u Srednjom vjeku je bila nepremostiva i ogromna. U vlaškim državama Slaveni su bili robovi te nisu imali pravo na vlasništvo nekretnina niti su mogli biti vlastelini.
   U slavenskim državama Vlasi nisu bili robovi ali nisu imali prava na nekretnine te nisu mogli biti plemstvo.
   Pametrnim Srbima bi bilo dobro pripremiti narod na istinu da im je srednjovjekovno plemstvo bilo Vlaško (Ilirsko-tračko).Bliskije današnjim Albancima nego Slavenima.

   Odgovor
   1. Velimir

    Slabo poznajes situaciju. Deo Albanaca koji je stvorio proto Albanski je poreklom sa Kavkaza ili danasnje istocne Turske, mozda cak i severnog Irana, u svakom slucaju negde odalte. Nosioci tog jezika su R1b ht35, jermenski haplotip. Oni su se kretali od Kavkaza do Moldavije i Rumunije gde su naleteli na jaku grupu nosioca E-V13, i tu su se mesali. To su prostori na kojima su dominirali Dacanski i Balto Slovenski jezici ali u vreme kada se formirao moderni albanski, Dacani su vec romanizovali svoj jezik. Zato sto su ziveli sa Dacanima i Balto Slovenskim narodima pretece Albanaca su njihov stari albanski dopunili recima iz istocne (rumunske) verzije latinskog i balto slovenskim recima. To je bilo negde u 4-6 veku nove ere. Zato danasnji albanski ima puno rumunskih i balto slovenskih reci i satem je kao baltoslovenski jezici, originalni dacanski i tracanski (koji su svi bliski, u korenu balto slovenski). Tek kasnije kada se to stanovnistvo pomeralo od Moldavije i Rumunije preko Bugarske i Makedonije do Albanije oni su u sebe uvukli i J2 nosioce i dosli u kontakt sa Grcima. Zato u albanskom ima malo grckih reci, naspram rumunskih i balto slovenskih.

    Vlasi i Rumuni su romanizovano tracansko i dacansko stanovnistvo. Dakle to je isto stanovnistvo, razlika je samo u tome sto su ovi prvi primili latinski jezik dok su oni koji nisu primili latinski nastavili da pricaju tracanskim. Tracani su narod koji je govorio balto slovenskim jezikom, i cije su haplogrupe bile I2a Dyn North i R1a, svakako imali su i ponesto od R1b, J2, E-V13 i G2, sto je doslo od Grka i plemena koja su obitavala pre Tracana. Dakle Tracani i Dacani su bliski balto slovenskim narodima. Srbi i Rumuni su braca po krvi. Rumuni su Dacani koji su romanizovali svoj jezik, dok su Srbi Tracani koji su zadrzali tracanski koji je balto slovenski i sa novim migracijama Slovena kao knjizevni jezik usvojena je tracansko slovenska varijanta koja se govorila u Solunu. Taj tracansko slovenski je stari srpski i on je osnova svih slovenskih jezika. Nije slovenski dosao od zapadnih i istocnih Slovena ka Srbima, vec obrnuto, srpski jezik je osnova svih slovenskih jezika sto su savremeni lingvisti poput italijana Alinejia utvrdili. Dakle Srbi su poreklom i Tracani i Sloveni, a to je isti I2a Dynaric i R1a spoj, ciji je jezik balto slovenski. Vi Hrvati iz svoje ceske i juzne poljske perspektive tesko mozete da razumete Balkan, jer vam je on stran, nedokuciv, naprotiv mi Srbi se na Balkanu snalazimo kao riba u vodi.

    Odgovor
    1. Marko

     Velimire mnogo si nam pomogao na ovom naučnom objašnjenju.

     Mi smo svi znali da su Albanci sa Kavkaza ili negde iz tog kraja i da je albanski jezik u dalekom srodstvu sa jermenskim i drugim IE jezicima tog kraja, i pošto je IE jezik da mora imati vezu sa haplogrupom R1b ht35 (nazvan jermenski haplotip mada nije vezan samo za Jermene već šire područje) a ne sa E-V13 koji je dominantna haplogrupa u Albanaca.

     Ali nisam pretpostavljao da su se nosioci haplogrupe R1b ht35 mešali sa nosiocima E-V13 u Moldaviji i Rumuniji.

     Sigurno su nosioci E-V13 izvorno pričali afroazijatskim jezikom pošto vode poreklo sa Bliskog istoka (a haplogrupe njihove preteče iz Afrike) ali su ga tokom vekova u mešanju sa pripadnicima drugih haplogrupa izgubili.

     Evo sada je jasno da su u Moldaviji i Rumuniji nosioci E-V13 u mešanju sa nosiocima R1b ht35 prihvatili njihov jezik, sada je i jasno zašto albanski ima rumunske i balto slovenske reči, jer to je teritorija nastanjena dačkim, tračanskim i balto slovenskim plemenima, a u međuvremenu Dačani su napustili svoj originalni balto slovenski i prihvatili latinski.

     Po tome ispada da je albanski nastao u između 4 i 6 veka u Moldaviji i Rumuniji, i da je populacija nosilac albanskog mogla doći na teritoriju današnje Albanije negde u 10 ili 11 veku.

     Onda je logično što u albanskom ima malo grčkih reči jer su Albanci kasno došli u kontakt sa Grcima, znači li to da je J2 haplogrupa, čiji nosioci preferiraju primorje, tek tada postala deo albanske populacije, odnosno kada su oni koji su govorili albanski dosegli obalu današnje Albanije gde je stanovništvo većinsko bilo J2, odnosno grčko o čemu svedoče svi pisani izvori.

     Onda je i jasno što niko nikada od Grka i Rimljana nije ništa napisao o Albancima niti pominjao albanski jer pošto su se oni kretali od Kavkaza preko područja oko Crnog mora (nema gde drugde jel tako) do prostora današnje Moldavije i Rumunije niko ih nije ni primetio od grčkih i rimskih zapisničara.

     Onda je i jasno zašto se prvi pisani albanski izvor spominje u 14 stoleću, jer albanski je vrlo kasno, verovatno od 11 veka počeo da se govori na prostorima današnje Albanije. Veliko hvala, mnogo sam naučio.

     Odgovor
  2. janko

   I2a1b2a1a3 A356 ima izvor u bijeloj hrvatskoj…pa nije kineski….ja znam da je to drugi haplotip kod srba…i šta sada….da je nastao u području lužičkih srba onda bi sigurno isto tvrdio kako nema veze sa srbima…prema tome današnji srbi su genetska mješavina hrvata i vlaha odnosno albanaca..to je genetski nepobitno….meni je žao…ali to je konačno i vječno….

   Odgovor
   1. Dane

    Večno samo u tvojoj glavi. Veoma slabo poznaješ materiju o haplogrupama, na nivou početnika.

    Isto tako slabo poznaješ prošlost na Balkanu. Video sam da za Tračane kažeš da su E-V13 a oni su indo evropski narod. Tračani, Getejci, Skiti, Sarmati, Sloveni svi su indoevropski narodi čija je bazična haplogrupa R1a. Mešaš Albance i Vlahe, a to je kao da mešaš Hrvate i Japance. I dr.

    Mnogo ne znaš i jedino čega se držiš da više puta ponovljena izmišljotina postaje istina. Ali to je prevaziđeno jer ljudi danas dosta znaju i lako je ustanoviti da si potpuni laik.

    Odgovor
 20. Vjekoslav

  Sva poznata istraživanja Albanaca .Albance poznaju kao Trako-Ilire što genetika i potvrđuje. Jasno se vidi da su Albanci-arbani u osnovi Iliri s haplogrupom J2 bez obzira odakle su došli. Dok su Tračani E-V13 nekad a možda i danas, najveći narod na Balkanu koji zbog prevelike plemenske raspršenosti i nepostojanja jedinstvene vlasti u vrijeme propadanja Bizanta postao lovina novo- osnovanih zajednica Bugarske,Srbije,Albanije,Vlaške,Grčke itd.

  Odgovor
  1. Marko

   Vjekoslave ne budi smešan, i ne brani kao neko ko je istočnočeških, južnopoljskih ili galicijskih korena, Albance čija je glavna haplogrupa poreklom sa Bliskog istoka.

   Albanci nemaju ništa sa Ilirima i to je nauka utvrdila.

   Evo samo jedan skoriji primer:

   Bečki istraživači su uznemirili Albance prosipajući hladnu vodu na teoriju da albanski jezik ima korene u drevnoj Iliriji

   http://www.balkaninsight.com/en/article/austrian-scholars-leave-albania-lost-for-words/

   Evo ti u članku šta jedan Albanac kaže:

   Pani says that despite the Hoxha regime’s efforts to burn the doctrine of the Albanians’ Illyrian origins into the nation’s consciousness, the theory has become increasingly anachronistic.

   “The political pressure in which Albania’s scientific community worked after the communist took over, made it difficult to deal with flaws with the doctrine of the Illyrian origin,” he said.

   Jednostavno, teoriju o Ilirima promovisali su Enver Hodža i albanski nacionalisti, jer im je to odgovaralo da dokažu nekakve antičke albanske korene. Ali za to nema nikakvog dokaza.

   Niti jedan grčki ili rimski izvor ne pominju nikakve Albance.

   Potpuno odbacivanje teorije o vezi ilirskog i albanskog desilo se po otkriću da je iliriski jezik centum.

   Albanski jezik je satem, kao balto slovenski, stari dačanski, tračanski, uostalom i jermenski je satem, i proto albanski potekao sa Kavkaza.

   Ne postoji način da centum jezik postane satem .

   http://www.oocities.org/capitolhill/lobby/7681/nonillyrian.html

   But Albanian & Illyrian languages belong to two different linguistic branches of Indo-European: Illyrian – centum; Albanian – satem, making them mutually exclusive of one another. Wilkes elaborates:

   In the case of Illyrian, the problems appear to be multiplying: if Illyrian belongs not to the satem group but to the centum, the common etymology of Gentius and gens must be discarded. There is no evidence in fact that Illyrian belongs to the satem group but the argument that it does is crucial to the case that modern Albanian is descended from Illyrian.

   John Wilkes

   Vjekoslave, nauči nešto pre nego što uđeš u diskusiju. Albanski ima veze sa ilirskim kao hrvatski sa aboridžanskim.


   Po pitanju Tračana, oni su I2a Din i R1a, verovatno su pokupili ponešto E-V13, ali to nije haplogrupa sa teritorije njihovog porekla. Znaš li ti uopšte nešto o Tračanima:

   http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Balto-Slavic_lng.png/790px-Balto-Slavic_lng.png

   http://tied.verbix.com/project/chron/europe1.gif

   http://webspace.ship.edu/cgboer/europa1000bcsm.gif

   http://www.farsarotul.org/images/NL26_4F.jpg

   http://romanianhistoryandculture.webs.com/tracian%20tribal%20land.png

   Možeš videti: Tračani, Dačani, Cimerijanci, Balti, Sloveni sve su to Indo Evropljani.

   Sa Wikipedia:

   The origins of the Thracians remain obscure, in the absence of written historical records. Evidence of proto-Thracians in the prehistoric period depends on artifacts of material culture. Leo Klejn identifies proto-Thracians with the multi-cordoned ware culture that was pushed away from Ukraine by the advancing timber grave culture. It is generally proposed that a proto-Thracian people developed from a mixture of indigenous peoples and Indo-Europeans from the time of Proto-Indo-European expansion in the Early Bronze Age[7] when the latter, around 1500 BC, mixed with indigenous peoples.[8] We speak of proto-Thracians from which during the Iron Age[9] (about 1000 BC) Dacians and Thracians begin developing.

   Tračani su Indo Evropljani poreklom i kako su se kretali i nastanjivali uneli su u sebe i haplogrupe Staro Evropljana.

   Tračani poreklom Indo Evropljani nisu originalni E-V13 nosioci, to svako danas zna da E-V13 nosioci nisu ni Indo Evropljani, ni Staro Evropljani, već poreklom sa Bliskog istoka.

   Srbi jesu i Tračani i Sloveni, ove dve grupe su bliske, i imaju blisko poreklo, i obema jezik pripada balto slovenskom, i Srbi samo mogu da budu ponosni na svoje tračansko i slovensko poreklo, i kroz vekove života sa Grcima u sebe su primili i nešto grčkih haplogrupa, plus veliku grčku kulturu. Izgleda su u pravu oni koji misle da je Hrvatima to teško da razumeju.

   Odgovor
  2. Denis

   Vjekoslave, uz svo duzno postovanje, nemoj ispoljavati neznanje, Tracani su indo evropski narod, poticu iz krajeva gde je dominirao R1a.

   Iliri pokazuju veliku diverzifikaciju, verovatno Ilirik je vise bio geografski pojam nego teritorija koju je nastanjivao jedan narod. Iliri severa su sigurno R1b verovatno keltskog porekla, Iliri Bosne mogli bi imati I2a Dinaric North a Iliri Dalmacije mogli bi imati neki mix.

   Medjutim lingvisticka nauka je utvrdila da je ilirski centum sto ukazuje da je R1b keltski ili neki zapadni verovatno dominirao u dobrom delu Ilirika. Ali Albanci ne samo da ne mogu biti Iliri jer je njihov jezik satem, nego ne mogu se povezivati ni sa Dalmacijom jer latinski iz koga su vukli reci je iz Rumunije a ne Dalmacije.

   Meni je nova ova teza o proto albanskom na Kavkazu, u principu to je moguce, jer je albanskom od svih postojecih IE jezika najslicniji armenski, ali definitivno lingvistika je utvrdila da je albanski nastao negde u Rumuniji.

   Odgovor
   1. Vjekoslav

    The national name Albania is derived from Albanoi,[55][56][57] an Illyrian tribe mentioned by Ptolemy about 150 AD.
    From what is known from the old Balkan populations territories (Greeks, Illyrians, Thracians, Dacians), the Albanian language is spoken in the same region where Illyrian was spoken in ancient times.[58]
    There is no evidence of any major migration into Albanian territory since the records of Illyrian occupation.[59]
    Many of what remain as attested words to Illyrian have an Albanian explanation and also a number of Illyrian lexical items (toponyms, hydronyms, oronyms, anthroponyms, etc.) have been linked to Albanian.[60]
    Words borrowed from Greek (e.g. Gk (NW) „device, instrument“ mākhaná > *mokër „millstone“ Gk (NW) drápanon > *drapër „sickle“ etc.) date back before the Christian era[59] and are mostly of the Doric Greek dialect,[61] which means that the ancestors of the Albanians were in contact with the northwestern part of Ancient Greek civilization and probably borrowed words from Greek cities (Dyrrachium, Apollonia, etc.) in the Illyrian territory, colonies which belonged to the Doric division of Greek, or from contacts in the Epirus area.
    Words borrowed from Latin (e.g. Latin aurum > ar „gold“, gaudium > gaz „joy“ etc.[62]) date back before the Christian era,[63][54] while the Illyrians on the territory of modern Albania were the first from the old Balkan populations to be conquered by Romans in 229–167 BC, the Thracians were conquered in 45 AD and the Dacians in 106 AD.
    The ancient Illyrian place-names of the region have achieved their current form following Albanian phonetic rules e.g. Durrachion > Durrës (with the Albanian initial accent) Aulona > Vlonë~Vlorë (with rhotacism) Scodra > Shkodra etc.[54][59][61][64]
    The characteristics of the Albanian dialects Tosk and Geg[65] in the treatment of the native and loanwords from other languages, have led to the conclusion that the dialectal split preceded the Slavic migration to the Balkans[66][67] which means that in that period (5th to 6th century AD) Albanians were occupying pretty much the same area around Shkumbin river[68] which straddled the Jirecek line.[54][69]
    Albanska plemena Grude i Hote po mnogim nalazima i dokazima živjela su na području Huma i Hercegovine.Kladim se da će se dokazati da su Nemanjići njihova podrijetla.
    .

    Odgovor
    1. Marijan

     Ne vezuj Albanoi sa Abanijom, ne postoji nikakva veza ovog plemena 150 godina pre nove ere u sa Albancima koji se prvi put pominju u 11 veku. Potpuno pogresno, arhaicni izvori iz 19 i pocetka 20 veka i mislioci tog vremena su zaista mislili mnogo sta, Albanci se u svojoj propagandi pozivaju na te stare izvore, ali to vise nema nikakav znacaj.

     Albanski je nastao na teritoriji Rumunije izmedju 4 i 6 veka. Albanski ima pozajmljene latinske reci koje su dosle iz rumunskog. Albanski ima pozajmljene slovenske reci koje su dosle od Slovena koji su nastanjivali te oblasti. Takodje albanski je uvrstio i neke dacanske reci koje su jos uvek bile zive u to vreme iako je dacanski ponisten romanizacijom. Bilo je lingvista koji su albanski svrstali u balto slovenske jezike, ali rumunske (latinske) i balto slovenske reci su pozajmljene reci u albanskom, ne izvorne kavkaske. Albanski je tek mnogo kasnije, od 11 veka poceo da prima grcke reci.

     Albanski i ilirski nemaju blagu vezu. Ni u cemu, ni lingvisticki, ni vremenski, ni prostorno. Koliko su se lingvisti Envera Hoxhe trudili da dokazi da su Albanci = Iliri, ali bez ikakvog uspeha. Danas ce ti se neko smejati. Sagovornici su ti objasnili da je ilirski centum a albanski satem, i to su dva potpuno razlicita sveta.

     Nisi ni procitao do kraja onaj clanak sto je neko dao link:

     Centum (western branch): Germanic, Venetic, Illyrian, Celtic, Italic, Greek, Tocharian

     Satem (eastern branch): Baltic, Slavic, Albanian, Thracian, Phrygian, Armenian, Iranian, Indian

     A centum language cannot evolve into a satem language anymore than Swedish can evolve into Sanskrit.

     Nauci sta je centum, sta je satem pa se onda javi. Mozes videti da je albanski u grupi sa jermenskim; jermenski je od svih poznatih jezika najblizi albanskom, sta mislis zasto, i sta mislis zasto albanski lingvisti koji to znaju bolje od tebe i mene o tome cute. To je i jasno, oba jezika su nastala na Kavkazu. Kljucni nosioci stvaranja tog jezika, kako je neko rekao su R1b 35 jermenski haplotip.

     Table XIII The centum/satem subdivision

     Odgovor
  3. Marijan

   Tracani su Indo Evropljani . Dok nisu dosla saznanja o haplogrupama bilo je onih koji su povezivali Albance sa Tracanima, ali to je arhaicno, danas je to potpuno odbaceno. Indoevropsko poreklo, jezik, obicaji Tracana ne daju nikakvu sumnju da su Tracani bliski Slovenima i Skitima, u antropoloskom smislu to su isti ljudi.

   Odgovor
   1. Denis

    Medjutim ima onih koji povezuju Tracane sa Getejcima i Mesagetejcima a ne sa Skitima. Problem je delimicno i u tome sto su Grci mesali Skite i Getejce. U svakom slucaju Tracani su indo evropski narod sa R1a kao osnovom. I2a Dinaric North mogli su pokupiti na prostorima Ukrajine i Rumunije.

    Moguce je posto su Sloveni i Tracani bliski narodi da su od njih nastali Srbi, ali i Bugari (prakticno i Rumuni samo su se oni romanizovali). Moguce je da je prvi knizevni jezik Slovena u Solunu tracansko slovenska varijanta srpskog ili bugarskog.

    Odgovor
    1. Dane

     Zanimljiva diskusija.

     Getejci (Geti) su tračanska plemena. Masagetejci ili Masageti su u Aziji. Tračani, Getejci, Skiti, Sarmati, Sloveni svi su indoevropski narodi čija je bazična haplogrupa R1a. Razumljivo tamo gde su dolazili mešali su se sa domicilnim stanovnicima.

     Na ovoj slici se može pogledati kuda su se sve ovi IE narodi rasprostirali, od Srbije do Indije.

     http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/Asia_323bc.jpg

     Odgovor
     1. Daniel

      Herodotus je nazvao Tracane najbrojiniji narod na svetu posle Indijca,Tracani su pricali Balto-Slovenski,naj blizi narod po Jeziku Tracanima su Sloveni i Balticke zemlje,znaci najborniji narod da ne ostavi nikakvu tragu o sebi tek tako,nemoguce,uzmi pa pogledaj koliko je to slican jezik,ali se jezik menja to svi znamo. http://www.continuitas.org/texts/alinei_interdisciplinary.pdf Mario Alinei ima dobru teoriju Slovenskog porekla ne ove nebuloze i koje kakve migracije koji su unistili i nauku i sve ostalo vezano za nas,imperijalisticka doktrina 19-tog veka svetske sile,nije to nauka pisala niti je naucno dokazano ma koliko se trudio ovaj clanak da nam to „pojasni“ kasnije i komunisticka „Pan Slovenska“ doktrina.

 21. Daniel

  U sta Srbi i Hrvati veruju u izmisljenje price jos se i genetika bavi time,kako smo mi svi doseljeni od Karpata gde su Nemci i Rusi sudjelovali u isti kriminal kako bi podelili Evropu i vladali zemljom koja ne pripada njima: De administrando imperio
  Navodno napisao Porfirogenit, uzima se kao glavni izvor za navodno poreklo i dolazak „Slovena“ na Balkanu
  Većina istoričara se slaže da ako nije bilo Porfirogenitovog zapisa ne bi znali nista o dolasku „Slovena“ „Na Balkanu i poreklo Srba I Hrvata
  kao i značenje njihovih imena
  „Slovenska migracija“
  De administrando imperio
  Kao i sve druge novo komponovane drzave u modernu istoriju i Srbi I Hrvati
  Su žrtve manipulacije istorije i falsifikovanje.
  Oni će biti u stanju da pokore i manipuliše budućnost ovog naroda, i imaju moć da ih manipulišu,koji je bio glavni motiv da nastavi sa svojim uobičajenim posao prikrivanja stvarnosti.
  Hrvati
  I njihova imena, neophodno je da prvo proverite teorije tumačenja i koji su sve zasnovane na delovima ovog zakona koji je navodno napisao Istocno-rimski car Porfirogenit. Zaista, dovoljno je pogledati na zvanične nauke tumačenja o poreklu.Hrvati I naziv Hrvat
  Prvi primer govori o navodnom poreklu imena“.
  Hrvat-Khrobatoi na Slovenskih jezika znači onaj koji poseduje puno zemlje
  Dakle Porfirogenit kaže da su Hrvati tako nazvani jer su navodno držali mnoge zemlje i veliki deo teritorije u svom posedu. Ali, očigledno je da reč Hrvat ni na kom
  Slovenskog jezika, niti na bilo kom jeziku na svetu znači onaj koji ima veliku teritoriju.
  Da ne pominjemo činjenicu da Hrvati nikada nisu drzali veliku teritorija nigde.
  Ime Hrvat koje se koristi u etničkom određivanja ovih Hrvata
  Čini se da je iranskog porekla,objašnjenje od strane zvanične nauke i crkve u to vreme je da Porfirogenit navodno napisao takvo poreklo Hrvata jer je reč bila slična
  Grčkom recu hora
  Što znači“ zemlja „(?). Uprkos činjenici da Grčki reč u pitanju znači ljudi (lat. Chorus
  Iz Grčki khoros Kolokvijalni moderni Grčki Horra.Takodje nije jasno zasto bi se Hrvati nazivali sebe po Grkom nazivu.Kako je moguce da su Hrvati koji su dosli zajedno sa Srbima da sebe nazivaju po Grckog naziva?
  ali Srbi su dobili ime od latinske reči Servus? I Hrvati i Srbi su
  migrirali zajedno na Balkanu, ali Vizantijski car je napravio razliku između “
  Srba i Hrvata nakon latinske reči i Grčke
  „Reči …? I zašto bi vizantijski car napisao ovakvu glupost, pogotovo ako se uzme u obzir da je on bio obrazovan vladar koji je takođe znao kako se piše !? jedino moguće objašnjenje je da su ove manipulacije ubačeni u Porfirogenitov akt kasnije, ili ceo čin je čisti falsifikat. Takođe, Porfirogenit pominje Srpskog imena da potiče od latinske reči Servus što znači sluga.Nemoguće je za dva više od očiglednih razloga.Prvi je da je u vreme Konstantina VII Porfirogenita latinski više nije bio zvanični jezik Istočnog rimskog carstva – pet vekova pre njega ..vec Grcki
  Drugo, i još važnije, je da su Srbi (Sorbs / SORABI) poznati pod tim imenom u centralnoj Evropi mnogo pre Porfirogenita. Centralno Evropski Srbi (Sorbs Sorabia, Besarabia), takođe se pominju u franačkim „annnals“ su Srbi (tj
  Sorabians koji nikada nisu bili pod vlašću Istočnog rimskog carstva, pa čak ni blizu Balkana, tako da je bilo sasvim nemoguće da je ovo ime odatle. Dakle, ako su Srbi imenovani po latinskog Servus ovo dolazi iz zapadnog Svetog Rimskog Carstva, a ne iz VII Porfirogenitog akta.

  Odgovor
 22. Vjekoslav

  Mislim da je nepotrebno sumnjati u dolazak Slavena na Balkan od sedmog stoljeća jer povjesnih izvora ima mnogo a genetika to i potvrđuje. Nema nikakve sumnje da je Dalmaciju i Ilirik naselio jedan narod (I2a-Din S). Povjesno i DNK-a analizama je utvrdjeno odakle je taj narod krenuo i kojim putem je došao na zapadni Balkan. U srednjom vjeku se znalo (nije ni danas drugačije) teritorij se osvajao ratovima. Zemlju nikada nitko nikome nije poklanjao osim da radiš kao rob ili sluga na njegovoj zemlji.
  Bizant je u srednjom vjeku jaka svjetska sila koja je Srbe držala na uzdi te dok su za njih ratovali bili su im dobri. Kada je 960.g ubijen Časlav, zadnji vladar Srba- Slavena.Bizant je 970 g. osnovao svoju Temu Raszien te u narednih stotinjak godina suzbio Slavene te im na vlast doveo Ilire i Tračane koji su Slavene na svom teritoriju tretirali kao robove.
  Sve su im uzeli i nametnuli Bizantijsko osim Jezika.
  Vlastodršci iz Raške su uz pomoć Bizanta 1186-1189 g. osvajaju i slavensku državu Duklju pa se šire i prema svojim nekadašnjim teritorijama Huma i Zahumlja. Ali ih na kraju suzbijaju slaveni Bosne.

  Odgovor
 23. Marijan

  Vjekoslave, svi su te demantovali, ukljucujuci i koriscenje izvora dr Dzina, koje je australiski ekspert, ali Hrvat poreklom. Sve sto pises si demantovan i prosto je neverovatno da nastavljas sa starim matricama. Nikakva Bijela Hrvatska nije postojala, nikakve tapije nema neko na neku haplogrupu, stavise pokazalo se da narod Bosne, Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije ima R1a iz jednog korena, samo deo Hrvatske (i to bas gle onaj koji govori kajkavski) drugog, i td. Da ne govorim da pojma nemas ko su bili Tracani, Getejci, Cimerijanci i ostali. Srednjovekovna srpska drzava je drzava gde je ta haplogrupa o kojoj pricas u ubedljivoj vecini, tako razlicita od teritorije Hrvata kajkavaca. Srbi mogu s pravom da kazu da je to njihova haplogrupa, ali licno sam protiv toga, a i nema smisla da se haplogrupe vezuju za nacije. Posto vise nemas sta pametno da kazes sem da beskonacno ponavljas istu pricu mislim da i moderatori to mogu da uvide.

  Odgovor
 24. Vjekoslav

  Kakav Džin,Kakav R1a ,kakvi Kajkavci i Getejci. Osmisli to šta pišeš i jasno iznesi da te celi svet razume.Ja jasno iznosim svoje stavove a ti brljaš i mrljaš uokolo da te nitko ništa ne razumje.
  Nemoraš znati i vjerovati ali nemožeš drugima zabraniti da vjeruju i znaju. Upiši na googl Bijela Hrvatska pa pročitaj.
  R1a M-558 je podgrupa koje ima najviše u Sloveniji što znači da je i ona došla sa sjeverozapada.
  uostalom.Pogledaj R1a na eupediji.

  Odgovor
  1. Daniel

   Sta je doslo na Balkan,vise je od Balkan na sever nego obrnuto ako pricamo za 6-ti vek,mi smo se oslobodili od rimljana ali i ne emigrirali od karpata,velika je verovatnoca da su ljudo odavde i oformili te drzave kasnije,zasto verujete u bajke,slovenski jezik postao crkveni na balkanu,glagolica pismo koje je i st jerome pisao,ko da ti to pirzna,kakva bela hrvatska,kakvo naseljenje pa procitaj rusku nestor hroniku vidi sta oni pisu odakle su se naselili i vuce korene,mi njima slali ucitelje,pismo,jezik,naucili ih kako da pricaju a mi smo se naselili iz nekakvih karpata,kako je moguce da je juzno slovenski jezik stariji od severnog ako smo mi dosli od tamo,proveri tracanski jezik i uporedi,da ne pricam bizantiski izvori gde pisu Sclaveni(Juzni Sloveni) to su Geti (Tracani) sta verujete u falsifikate,daj mi nadji gde je ta bela hrvatska?dobra je ovo istoricka manipulacija austro-ugarske,vatikana i ruske imperije bila,kasnije komunista,svi smo mi od tamo prosli preko dunava perama u dupe jbg zato smo i laki za manipulaciju,gosti u svoju zemlju.

   Odgovor
  2. Marijan

   Nista ne znas. Cak se nisi obavestio ni o imenima naroda koji su ziveli na ovim prostorima. Dr Dzino je izdao knjigu u kojoj je eksplicitno napisao da je Bela Hrvatska mit, izmisljotina, sto i jeste. I da su i drugi narodi imali slicne izmisljotine. Procitaj bajke sveta, razni narodi imaju neke mitske izmisljene zemlje porekla, ali to ostaje na nivou bajki. Hrvatski R1a je stigao iz Ceske i juzne Poljske i vecinski je na podrucjima koja su dominantno kajkavska. Naprotiv R1a zastupljan u Srbiji, Bosni i Hercegovini (ukljucujuci i Hercegovacke Hrvate), Crnoj Gori i Makedoniji je stigao iz podrucja od Kijeva do Belgoroda (severo istocna Ukrajina, zapadna Rusija). To su fakti, bajke pricaj nekom drugom.

   Odgovor
   1. Daniel

    Samo Kajkavski region se razlikuje od ostalih Slovena na Balkanu to se slazem i uklapa se vise u severno slovenskih zemalja nego juznih,ali nema nikakav dokaz za migraciju, ni arheoloski ni genetski,dokazano je da je juzno-slovenski jezik stariji od severnog,da oni svi imaju od 10 do 30% I2a din zavisno od region i da svi imaju do 10% E-V13,pa Oleg Trubachev,Horace Lunt,Johanna Nichols,Mario Alinei najbolje Slavisti,svi su dokazali da se je Slovenski sirio od Dunavski basen,kako smo mi mogli da dodjemo od karpata onda?nemogu severno slovenski nacionalisti i ostali neprijatelji koji moraju da vrate nasu istoriju mnogo nazad i pomire cinjenicama da nismo prosli dunav perama u dupe pa jos uvek izmisljaju nebuloze,nego vec od uvek to bili,imas ovde Slavic Ethnogenesis nadji i procitaj sta specijalista u geo-lingivstiku pise,covek koji je takodje napisao paradigm za Indo-Europski jezik http://www.continuitas.org/texts/alinei_interdisciplinary.pdf

    Odgovor
    1. Marijan

     Ne, vrlo dobro znam sta istoricar dr Dzino pise, citao sam njegovu knjigu. Dao si opsti propagandni link, hoces li da skeniram i postavim izvod iz njegove knjige, ili da citiram recenice. Decidirano on pise da je Bela Hrvatska mit slicno drugim mitovima, isto i za Belu Srbiju, i bugarske mitove i dr.

     Sta je sustinski problem sa kojim se suocavaju promoteri nepostojece Bele Hrvatske, jedan izvor taj vizantijski car, je nepouzdan, sta ako je falsifikat. Da bi se nesto pouzdanije tvrdilo mora da postoji mnogo vise izvora, a njih nema. Naprotiv, drugi, pouzdaniji izvori pisu suprotno.

     Odgovor
    2. Velimir

     Vjekoslave, na tvoju zalost jeste. On ne pise samo za mitsku Bijelu Hrvatsku, vec spominje da su i Srbi, Bugari i dr. imali svoje mitove, i da je to imalo drustveno opravdanje u to vreme. Izgleda da u Srbiji vise citaju hrvatske povijesnicare nego u Hrvatskoj, ili je on ipak prvo Australijanac.

     Pokusavam da proniknem da li ovde cinis to iz neke pakosti ili iz neznanja. Ako je ovo drugo onda moras znati da ovde ima vrlo obrazovnih ljudi. Mozda jos jedino Bugari mogu parirati Srbima po obrazovanju i znanju na neku temu, medju Balkancima. Ako zelis nesto da raspravljas, mnogo mnogo bolje moras da se pripremis, inace ce te „pojesti“.

     Sada su u toku velika istrazivanja genoma, ima puno naucnih clanaka, i drustvene mreze su „usijane“ od ljudi koje sve to zanima. Od haplogrupa preslo se na genome. Objektivno nista ne znaci necija Y-DNK sem veze sa „common ancestor“. Na primer sta ako neki Rus sa R1a je otisao u Kinu pre 10 generacija. Da li zaista neko naivno moze misliti da je potomak iz desete generacije (uz uslov da je su bili muskarci u svim generacijama pre njega) Rus. Ne. Kinez je i to cistokrvan, iako ima R1a.

     Genom (a ne haplorupa) moze pokazati koliko je neko u procentima severni Evropljanin, jugozapadni Azijat i dr. Posto nauka i tehnologija to omogucuju, a ima sve vise istrazivanja antickih genoma, dobija se jasnija slika, i ljude to sve vise zanima.

     Odgovor
 25. Daniel

  Do 19-tog veka u Rusiji i svuda se znalo da je Dunav koljevka Slovena kasnije su promenili i upamti genetika ne dokazuje nikakvu migraciju,naprotiv obrnuto na balkanu nema ni 5% R1a koji dominira u Severnih Slovena sve je od ranije dok oni svi imaju 10-30% I2a din,za kakvu mi migraciju pricamo i na koju je stranu je ona otisla,pokusavaju opet maniupacije ali ima danas dosta naucnika i u lingvistiku i arheologiju koji ce to demantovani,ali ne i nasi,mi ucimo da smo prosli dunav u 7 vek perama u dupe od nekakvu miticku zemlju,koju nikad nemozes da pronadjes.

  Odgovor
 26. Daniel

  Balkan je najraznovrsniji u R1a ima on puno podrgupe jedan dominira istocne jedan zapadne,dok na balkanu od tih istih nema ni 5% drugo je sve od vajkada,samo se onaj od kajkavski region i slovenije uklapa u severnih slovena,Sclaveni koji se pojavlju u Pannoniju u 6 veka nisu oni dosli od karpata vec su bili Balkanski Sloveni koji su se borili protiv Byzant za svoje drzave jer je inflacija bila velika,ti isti Sclaveni su oformili i Moraviju sigurno to je i zapisano od koju je kasnije nastala bohemija,danasnja Ceska,verovatno i druga elita vojnika Sclavena je uspostavila kontrolu nad drugih seljaka od danasnjih severno slovenskih zemalja,Sorbs itd ,nemas ti u te zemlje nikakve toponime,niti imena vladara slovenskog porekla do 10 veka,kasnije su svi na Slav,Boleslav,Miroslav itd poslali smo i ucitelje za pismo za veru ,procitaj rusku nestor hroniku kako se hvale za dunavskim slovenima kako oni vuku korene od tamo pocitaj ceskih,poljskih srednovekovnih knjiga kako se hvale da je st,jerome,konstantin veliku neznam jos koji tamo sloveni,ponosni su bili da kazu da su Sloveni!sloven je ime koji smo mi dali ljudim koji pricaju slovenski vuce poreklo od Slovo kad smo ih ucili kako da pisu,koji bi znacio da pricas,pises da razumes,dok su nemci-nemi,pa rusku jezik vuce koren od staro-crkveno slovenski jezik,dijalekt koji se pricao u grcku makedoniji,danas rusi su slavjani a to je kasnije engleska rec slav koja nema veze sa Slovenima,zloupotrebili su celo ime,pa koja je to logika i kakve su ovo sve manipulacije,danas oni kazu da su oni cisti sloveni a mi mesavina,koja je prosla dunav perama u dupe,ti isti kasnije su nama pisali istoriju i mi smo dosljaci koji su se suocili na balkanu pogromima i u grcku i albaniju i rumuniju,bez razliku sto neki od njih nisu niti drzavu ni azbuku imali do 20 veka,mi smo dosljaci. http://www.limesromanus.org/sites/all/files/The%20Making%20of%20the%20Slavs.pdf

  Odgovor
  1. Vjekoslav

   Kako bi bilo da nešto napišeš o Srbima na Balkanu a ne o Marinim konacima tj o postanku svjeta i postanku Slavena. Ulaziš u slabo istraženo područje nekoliko tisuća godina starije od Srba u srednjom vjeku. Neznaš slova a hoćeš raspravljati o napisanim knjigama.

   Odgovor
   1. Daniel

    Sta ti znas osim nebuloze i da pricas o mitovima i bele hrvatske,za razliku od tebe sam procitao mnogo vise kginja,istorije,lingvistike,genetike,nisam ni srbin ni hrvat ipak znam vise slova nego ti,lepo sam te pitao gde je tvoji mit od bele hrvatske?nema ga jer je izmisljen,istorija Srba zna se kad pocinje kad su poceli da oni o sebe sami pisu i postali nezavisni sa svojim vladarima,da imas legitimnog vladara mora da pise kako bi izrazivao svoju moc i komunicirao,ali istorija tih istih naroda je oko nas mozda su nazivani drugim imenima kroz istoriju,to ostaje da istrazimo,bolje nego baviti se mitovima,ne znaci da ako rimljanin naziva Srbe Tribale da i oni sami sebe tako nazivaju,ako su stvarno Srbi Tribali onda je njihova istorija mnogo veca,istorija je i u jeziku,rekonstrukcija slovenskog i indo-evropskog vodi nas mnogo dublje nego 7 vek.

    Odgovor
     1. Marijan

      Pojma ti nemas, u Srbiji se kaze: sedi 1.
      I ovde si samo da provociras i siris neznanje. Medjutim ljudi ovde uce skole, idi u neku drugu zemlju gde mozes naci pogodnije tlo.

  1. Denis

   Slabo ti je to, dajes nepouzdan ruski izvor koji pokazuje netacne podatke, a uz to su ruski izvori politizovani, licno ih iz tog razloga uopste ne koristim. Pogledaj pogresno pise I2a u Hrvatskoj 42%, (iz jednog izvora) a saglasno svim prikupljenim naucnim radovima je 37% (sto su uradili na Eupedia):

   http://www.eupedia.com/europe/european_y-dna_haplogroups.shtml

   Najvise procentutalno I2a je u Bosni 55,5%, ne u Hrvatskoj.

   I da nije bilo ciljanih manipulacija sa uzorcima Primorca i dr. procenat I2a u Hrvatskoj je jos manji, verovatno isti kao u Srbiji oko 34% mozda i manji, a procenat R1a je nesto veci, verovatno oko 27%. Ali i ovako je jasno da najvise I2a je u Srbiji u vreme Nemanjica i Bosni, sto jasno svedoci o Srbima i Bosnjacima kao nosiocima I2a, ne Hrvatima.

   Hrvati su u osnovi R1a, dosli iz istocne Ceske i juzne Poljske (kajkavci), moguce cakavci su dosli iz Galicije zapadne Ukrajine i jugoistocne Poljske. Mnogi pokatoliceni Srbi i Bosnjaci kao I2a nosioci postali su Hrvati. I sada besmisleno je one koji su po veri postali deo nekog nacionalnog korpusa u 19. veku vezivati za nekakvo mitsko poreklo iz nepostojece Bijele Hrvatske i vreme vise od hiljadu i po godina ranije, a vreme nastanka haplogrupe jos mnogo ranije.

   Odgovor
  2. Dane

   Vjekoslave, staro dobro pravilo, nikada pretpostavku ne razvijaj na jednoj referenci. Članak vrvi od netačnih podataka i proizvoljnih tumačenja. Već si saznao da Bijela Hrvatska nije postojala. Ta haplogrupa se formirala u vreme kada je nemoguće utvrditi bilo čiju etnogenezu, svako ko to nastoji da predstavi kao istinu je poput lokalnog vrača koji bolesti pokušava da leči vračanjem. Ta haplogrupa nije ni „slovenska“, ni „germanska“, ako ćemo koristiti pravilan naziv ona je staroevropska. Lepo je što Srbi, Bošnjaci, Hrvati i mnogi drugi tu haplogrupu imaju, ali potpuno je imbecilno reći praotac te haplogrupe je Srbin, ili Bošnjak, ili Hrvat ili ko već.

   Srbi mogu da se pozivaju na to da je ta haplogrupa bila dominantna u vreme srednjovekovekovne srpske države, pogledaj kartu Srbije iz vremena Milutina i sl. Bošnjaci mogu to isto da kažu pošto su bili susedna država srednjovekovnoj Srbiji. Hrvati nemaju na šta da se pozovu. Istorijska je činjenica da su Srbi katoličke vere u Hercegovini i Dalmaciji koji su izraziti nosioci te haplogrupe, po verskoj a ne etničkoj liniji postali Hrvati. I šta. Zamisli teoriju da svi Srbi postanu katolici. Posle nekog vremena bi moguće broj Srba porastao usled vraćanja još nekih katolika matičnom etnosu. Ali to nije nešto što treba potencirati, jednostavno stvari se tokom istorije menjaju na ovaj ili onaj način.

   Još jedna greška u koju upadaju oni koji su jedva počeli da čitaju nešto o haplogrupama, a mnogo toga ne razumeju, je misliti da sva mudrost se može naći u praćenju Y-DNK, što provejava i iz ovog amaterski napisanog ruskog članka. Ne može. Pored Y-DNK imamo i mtDNK, ali za neki narod važan je autosomalni genetički test, odnosno admikstura (mešavina) koja se utvrđuje za svakog pojedinca. Zahvaljujući autosomalnim testovima može se saznati i kolika je bliskost između pojedinih naroda.

   Odgovor
   1. janko

    bijela hrvatska..

    http://www.croatia.org/crown/articles/9864/1/White-Croats-in-Ukraine-and-their-seat-Stiljsko-near-the-city-of-Lviv.html

    u ukrajini postoje turističke ture za upoznavanje gradova bijelih hrvata..kakav mit…ako je bijela srbija mit zašto bi to bila bijela hrvatska…genetski je nepobitno, neosporno i konačno da hrvati dolaze sa područja visle odnosno bijele hrvatske…to što i srbi imaju glavni bjelohrvatski I2a1b2a1a3 A356 samo govori o tome tko su današnji srbi…sada kada je to utvrđeno genetika više nije važna jer na genima ne piše nacionalnost..ne ne piše ali po genima znamo gdje je neki čovjek ili skupina ljudi boravila ranije u povijesti….ako jedna skupina ljudi dolazi sa područja gdje su živjeli bijeli hrvati očito da su došli kao hrvati..nisu kao kinezi…to što se prije bijele hrvatske kroz povijest javljaju razne skupine naroda ili plemena na tom području ne pobija činjenicu da zadnje ime koje postoji prije doseljenja na balkan je upravo hrvatsko…napominjem da se R1a i I2a miješaju u području južne poljske prije bijele hrvatske te u vrijeme bijelih hrvata kao jedan narod dolaze na balkan, kao hrvati…logika je jača od čelika…

    Odgovor
    1. Dane

     Logika ti je potpuno pogrešna. U nastojanju da ispadneš pametan govoriš stvari koje su potpuno nepovezane.

     Šta te muči pa si non stop na ovom srpskom portalu? To što su Srbi katolici postali Hrvati? Patiš za srpskim korenima? Eto, genetika deluje, vraćaš se svom izvorištu.

     Odgovor
 27. Vjekoslav

  Denise i Dane. Razumjem ja vas kao male obične ljude izrasle na kojekakvim Bizantskim i Vlaškim lažima, prevarama,manipulacijama i mitovima da su vas genetska istraživanja iznenadila te kao vanbračnu djecu koja nakon 20 godina saznaju da je izvršena DNK-a analiza te je utvrđeno da im je XY biološki otac, reagirate kako ste naučeni. Bez obzira koliko vi bili razočarani DNK-a je 100 % u pravu.
  Biološki otac I2a din S je Slavensko pleme Hrvati.
  Dio tog plemena (vrlo vjerojatno) su srednjovjekovni Servi,Srbi,Srblje,Sebri. Taj dio plemena se pogubio pa je dobio očuha (Bizant).
  Pokvareni Bizantinci su ih smjestili na svojoj zemlji kao sluge i robove pa ih slugama i nazivali,huškali su ih i svađali sa okolnim narodima a naročito Slavenima Bugarima dok i njih i Bugare nisu uništili. Dovođenjem Vlaha u Makedoniju i raznoraznim premještanjem stanovništva te ojačavanjem plemstva starosjediocima Ilirima i Tračanima a pretvaranjem Slavena u robove postigli su izvjesno vrijeme stabilizaciju na Balkanu.
  Bugarima su Naturili vlast Vlaha s vlaškom dinastiom Asen a Srbima vlast Ilirsko-Tračke dinastije Nemanjića.
  Siroti narod je radio na tuđoj zemlji,kitio se tuđim perjem,uzeo tuđu vjeru i crkvu još pjevao pjesmice svojim gospodarima.
  A za primjer ponašanja gazda prema robovima pročitajte Dušanov zakonik a pročitajte i kako su se stare gazda tračani Vasojevići sve donedavno ponašali prema Srbljacima u Crnoj gori.
  Srbalj je za Bizantince i Vlahe bio običan rob i ništa više.
  Možete vi vrdati koliko hoćete ali očuh vas je sredio,a crkva vam je ruke vezala.
  Nisu bolje ni Bošnjaci prošli sa Turcima.
  Plače mi se kad vidim kako naš narod glumi svoje bivše gospodare:
  https://www.youtube.com/watch?v=F7degtI5cH8

  Odgovor
  1. Dane

   Na žalost nisi ni za prvi razred. Nemaš nikakvo znanje iz istorije, lingvistike i drugih nauka, a tek ne znaš genetiku. Ti ne znaš ni šta su haplogrupe. Na primer našli su jednog Engleza u Jorkširu sa A haplogrupom. Neki Afrikanac doveden u Jorkšir je verovatno bio sa nekom Engleskinjom par stotina godina ranije , ali to ne znači da nekoliko generacija posle njega je potomak Afrikanac. Ne, čistokrvni Englez kao i sve njegove komšije.

   Ovde te više niko ozbiljno ne shvata sa tvojim mitovima i nebulozama, a pokušavaš sa vređanjem, jer nemaš argumente, ali ne boj se, ovde važe argumenti a ne uvrede. Naprotiv, uvrede samo govore o onome ko ih prenosi, ko je i kakav je. Dakle nikakva Bijela Hrvatska, niti slične gluposti, niti Bela Srbija svakako.

   Različite populacije nose različite haplogrupe i sem nekih zabačenih plemena, sve populacije su manje više miksovane, uključujući i Srbe, Hrvate, Bugare i sve druge narode na svetu. I stvari su promenljive. Naučni radovi su dokazali da su se haplogrupe naroda menjale u različitim periodima istorije. Ali ti to ne znaš, ufiksirao si da je jedna haplogrupa hrvatska što je potpuna glupost.

   Odgovor
   1. janko

    milorad, mehmed i ante u hercegovini imaju I2a1b2a1a3 A356 haplotip, raniju mutaciju imaju I2a1b2a1a S17250….. njihovi zajednički preci dolaze na balkan u isti mjesec, dan, sat i minutu iz bijele hrvatske….jedan je bošnjak, drugi hrvat, treći srbin….

    dali sada shvaćaš svoju zabludu i mit…to ne bi mogao režirati ni deretić…to je nemoguće..

    milorad, mehmed i ante su potomci bijelih hrvata koji su svaki na svoj način i vrijeme postali srbi odnosno bošnjaci..najveći broj njih je postao istima odlaskom turaka sa balkana kada su hrvati koji su prešli na islam postali bošnjaci a oni koji su prešli na pravoslavlje postali srbi…dio ih je postajao srbima i ranije za vrijeme bizanta…određene skupine hrvata su pobjegle za češku, slovačku itd što je jasno vidljivo na eksperimentalnom genološkom drvetu za I2a haplogrupu gdje se iza hrvatskog haplotipa I2a1b2a1a3 A356 javljaju nove mutacije po češkoj…

    nažalost genetika vas je razgolila i samo vas još mitovi mogu odmaknuti od stvarnosti….vikali ste kako su hrvati neka veštačka nacija a genetika je dokazala upravo suprotno…ne likujem niti slavim ali ovo što ja govorim i tvrdim je nepobitno i konačno….za sada još možemo razglabati o tome i praviti se pametni ali za 10 godina kada se to konačno utvrdi genetičari i povjesničari će reći upravo ovo što ja govorim ne zato što mrze srbe već zato što je to istina, logično i na koncu dokazano krvlju…

    Odgovor
 28. Siniša Autor članka

  Mislio sam da se ne uključujem u diskusiju, ali vidim da stvari izmiču kontroli. Tj, količina nesuvislih nacionalističkih tvrdnji, bez uporišta u činjenicama postaju opšte mjesto kada se čitaju komentari Vjekoslava i Janka.

  Nažalost iz pisanja i jednog i drugog se vidi elementarno nepoznavanje osnovnih genetičkih postavki. Janko recimo priča o A356 haplogrupi, a očigledno je da ne zna apsolutno ništa o njoj. SNP A356 je dosad na našim prostorima pronađena kod svega tri čovjeka: jednog Hrvata iz Srednje Bosne, Srbina iz Srednje Bosne i Srbina iz Crne Gore. Na osnovu ova tri testirana čovjeka od kojih su dva Srbina, Janko je izveo čitavu svoju tezu o Bijelim Hrvatima. Svaki dalji komentar je suvišan.

  Ovo što piše Vjekoslav je isprazno laprdanje i predlažem ostalim posjetiocima sajta da jednostavno ignorišu njegovo pisanje, a postove gdje prelazi granicu normalne komunikacije ću u narednom periodu brisati.

  Predlažem Janku i Vjekoslavu da nađu neko drugo mjesto za iživljavanje svojih frustracija.

  Odgovor
  1. janko

   prihvaćam izazov….sada ću samo argumentima te mislim da neće biti potrebe da me se briše….

   kao prvo molim vas da me pitate što vas zanima…..

   administrator I2a
   Even though there are not so many results for the new SNPs for people from Croatia and Serbia, many of these people belong to the „Dinaric-South“ group as defined by STRs and I think most of „Dinaric-South“ will belong to what our project calls the I-Z16983/A356 group.

   s obzirom da se na ovom portalu zaključuje da većina nositelja I2a pripada bivšem Dinaric-south logično bi bilo da je neka značajka istih na ovom području I2a1b2a1a3 A356 haplogrupa…

   ranija mutacija istog haplotipa je I-Y3548 a koja ima izvor u bijeloj hrvatskoj…

   So far, most or all of those who are negative for S17250 have patrilineage
   originating near the Carpathians, particularly southeastern Poland and
   extreme western Ukraine. That pattern may change with more sampling, of
   course Date: Tue, 20 May 2014

   http://archiver.rootsweb.ancestry.com/th/read/Y-DNA-HAPLOGROUP-I/2014-05/1400615460

   Ruski genetičar I. Rozhansky kaže:
   2013/10/18 prijevod sa ruskog

   Očito su Bijeli Hrvati i Hrvati sa Karpata do Jadrana stvarno srodni narodi. O Lužičkim Srbima i podunavskim Srbima se tako ne može reći – oni su previše različiti loze …

   http://pereformat.ru/2013/10/kolybel-evropejskoj-civilizacii/

   slijedom prethodno navedenim činjenica dolazimo do zaključka da su današnji nositelji I2a1b2a1a3 A356 na balkanu izravni potomci bijelih hrvata….nakon te mutacije postoji mutacija I-Y6651 te podmutacije id:YF01578CZE
   id:YF02103CZE a koje postoje u češkoj te bi se dalo zaključiti da su to dijelovi hrvata pobjegli pred turcima…

   iza bijelo hrvatske mutacije I-Y3548 uz današnju hrvatsku I2a1b2a1a3 A356 postoje još tri mutacije i to I-Y3548, I2a1b2a1a1 Z16971, I2a1b2a1a2 Y4882.. i nakon njih mutacije razasute po cijeloj europi što očito ide u prilog tvrdnji porfirogeneta o postojanju velike ili bijele hrvatske te su očito iz te velike hrvatske stanovnici išli na više strana dali u seobi ili u nekim kasnijim migracijama…

   koliko sam gledao za mutaciju I2a1b2a1a1 I-Z16971 kao da je vezana i uz sloveniju..po nekim prijašnjim informacijama slovenci su u većini imali bivši Dinaric-north te bi to značilo da slovenci sa mutacijom I-Z16971 dolaze iz bijele hrvatske.. normalno u manjem postotku ali dolaze…priznajem da mi još nije jasno koji je to točno mutacija ili mutacije iza Dinaric-north jer isti više ne postoji ali moguće da je ta mutacija između ostalih jedna od mogućih kanditata..

   da rezimiram….nepobitno, neosporno i konačno hrvati dolaze iz bijele hrvatske te su svi oni sa mutacijom I-Y3548 a koji su razasuti po europi bijelo hrvatskog odnosno hrvatskog porijekla…..ako netko može genetskim i povijesnim činjenicama osporiti moju tvrdnju bio bih zahvalan..

   Odgovor
 29. Dane

  Problem je u tome što njegovo širenje neznanja može da izazove konfuziju kod nekih koji čitaju što upravo taj dotični hoće. Pravilnije bi bilo banovanje, makar se posle pojavljivao sa drugim imenima. Ovo je vrlo ozbiljan projekat, baziran na ozbiljnoj metodologiji, i šteta je dozvoliti takvima kao što je on da ruže ceo ovaj golemi napor u koji je uloženo veliko vreme i energija.

  Odgovor
 30. Vjekoslav

  Siniša!
  Mislim da mnogo znaš i da dobro znaš šta ja napisah. .Bilo bi dobro da stavove i saznanja prilagođavaš najnovijim genetskim istraživanjima a ne Bizantskoj mitomaniji i suzbijanju rušenja mitova.
  Očito je Siniša da naš narod (ma kako ga zvali) pati od istih bolesti kao i u srednjom vjeku od: Nevjerojatno lošeg organiziranja i samorganiziranja te jedinstva, medjusobnog poštivanja i solidarnosti.
  Samo radi toga su se s nama poigravali te nas razdjelili Bizant,Turci i Mađari a i danas nije bolje.I danas se međusobno uništavamo za dobro naših starih neprijatelja i njihovih vjera.
  Pogledaj samo onaj Video. Koliko tupav čovjek mora biti da obuče ove homićke arapske odore i pjeva pjesmice porobljivačima svoga naroda.

  Odgovor
  1. Velimir

   Ako cemo realno vi Hrvati ste tome najvise doprineli, da ne otvaram temu o drugom svetskom. Tito je imao sansu posle rata da napravi jugoslovensku naciju, mozda je i hteo, ali posle se i on malo povukao pred nacionalistima i dozvolio im da ojacaju. Svakako ni kralj ujedinitelj nije mnogo toga ucinio. A i sam znas da je ilirska i jugoslavenska ideja u 19. bila jaka upravo kod Hrvata. Nema, sada je veoma kasno da se pitamo sto se tako podelismo i omrznusmo, jer u medjuvremenu se od osnivanja Jugoslavije desilo mnogo loseg.

   Analize nesumnjivo pokazuju da su svi jugoslovenski narodi po genetici, dakle ukljucujuci i Makedonce i Slovence, neuporedivo blizi nego Italijani po razlicitim regijama. Italijanska nacija je kompozit mnogih razlicitih grupa ljudi, cije poreklo je iz razlicitih krajeva Evrope, Azije i Afrike, cak i jezici koje su govorili su bili razliciti, italijanski je vestacki jezik, ali ipak Italijani su nasli neki „lepak“ koji ih je ujedinio. Gledajuci genetiku cak se i Nemci vise razlikuju po regijama od jugoslovenskih naroda.

   Sada cu te razocarati, i ne samo tebe, vec i mnoge ovde, ali zanimljivu diskusiju sam jednom vodio sa jednim Amerikancem. Njegovo misljenje je da oni koji vode poreklo od lovaca sakupljaca su medjusobom mnogo vise podeljeni i diverzifikovani od onih koji vode poreklo od farmera. E sad, pripadnici haplogrupe I nekada su bili lovci sakupljaci, ali ove nase subklade su daleko mladje. Ne znam koliko je taj Amerikanac u pravu, mozda bi lepo bilo da se oko toga razvije diskusija.

   Odgovor
 31. Vjekoslav

  Svi šute o istini da su Bizantiski Vlasi poubijali i protjerali iz CG: Srbljake,Lužane,Komane,Španje Mataruge tj Slavene.
  Mnogi pokvareni historičari Vlahe-Tračane nazivaju Slavenskim i Srpskim plemenima a prave Slavene., Izumrlim narodom nepoznata stranog podrijetla.
  Nije moguće da Siniša ovo zna a o ovom ne piše. Bojiš li se Siniša donedavnih gazda Srbije ili te strah istine.
  Istinu na sunce!

  Odgovor
  1. Leo

   Nema sta da se prica, zna se gde je bila srednjovekovna srpska drzava sto se potpuno poklapa sa najvecom koncentracijom I2a1 haplogrupe i poklapa se sa stokavskim (srpskim) jezikom. Sasvim druga stvar je sto su na Balkanu nacije u 19 veku krenule da se formiraju po veri, pa su tako na primer katolici cakavci, kajkavci i stokavci (Srbi), prakticno ljudi koji su govorili tri razlicita jezika, po verskoj liniji postali nacija. I sve se zna, balkanski I2a1 su uglavnom Srbi.

   Odgovor
 32. Ivica

  Šta se ovo dešava na Srpskom DNK projektu. . Mnogi se boje razgovora o suštini pa izbjegavaju ozbiljno sučeljavanje bježeći u sitnižarenje i mitomaniju. Imam osjećaj da se ljudi uhvate u kolo oko jednog stabla pa igraju do iznemoglosti tada prilaze drugom stablu pa opet igraju, igraju.Treba se popeti na najveće brdo pa proširiti vidike. Jasno mi je da i ovo igranje oko stabala daje nekakve rezultate ali tu nema suštine. A suština je: Koja je genetika plemena Srba,Koje su genetike Srpski srednjovjekovni vladari i njihovi plemići, gdje je genetika Bogunovića i drugih potomaka plemstva. Ima li među plemstvom ikoga osim Starih Vlaha. Jeli genetika Dukljanskih banova te Bosanskog plemstva različita od genetike Srpskog plemstva u srednjom vijeku.
  Vjekoslav je gore, postavio teze: (popa Dukljanina) da su Srbi i Hrvati došli na Balkan kao jedno pleme ali ih je zadesila različita sudbina,Da je Bizant poslije propasti Slavenske dinastije Srbima naturio Tračanske Vlahe Nemanjiće za vladare,da su ti vladari od Slavena stvorili roblje koje su nazivali Sebri.Srblje i prekrstili ih u pravoslavce te da su Vasojevići sve donedavno progonili Srbljake i odnosili se prema njima kao prema robovima. itd.

  Odgovor
  1. Marijan

   Fikcija Porfirogeneta je razotkrivena do kraja. Dr Francesko Bori je dokazao u naucnom radu objavljenom u relevantnom naucnom casopisu da je Porfirogenetova prica fikcija i nastala na osnovu ranijih predanja o doseljavanju Bugara opisanih od Teofanusa i patrijarha Niceforusa. Takodje ukljuceni su i elementi drugih varvarskih migracija uglavnom skitskih (Skiti) grupa. Ovaj naucnik koji zivi u Austriji smatra da su Hrvati mogli biti grupa koja je nastala negde na granicama avarske drzave i da su kao etnicka grupa nastali kasnije od devetog veka.

   Ivice, Vjekoslave, janko ili kako vec. Dr Bori je doktor nauka. Da li si trositelj vremena? Ako zelis da se ne vodis kao trositelj vremena i zelis da mu pariras moras objaviti naucni clanak u isto tako respektabilnom casopisu kao sto je on objavio i da ga opovrgnes.

   U protivnom niko te vise ne uzima za ozbiljno.

   Odgovor
  2. Relja

   Interesantna stvar posle studije Underhill et al svima je jasno da su Hrvati dominantno R1a M458, slicno Cesima, Poljacima i Slovaci su tu negde na granici (Srbi nosioci R1a su dominantno Z280, nalik svim drugim nepomenutim slovenskim narodima). To znaci da je vrlo verovatno da su hrvatski nosioci R1a M458 ziveli na zapadnim Karpatima – istocna Ceska, juzna Poljska, Slovacka. Posto su preci Albanaca kao slobodni Dacani plemena Karpi i Kostoboci ziveli na istocnim Karpatima (Moldavija u Rumuniji, Moldavija drzava, juzna Ukrajina i dr.) vrlo je verovatno da je dolazilo do kontakta mozda u manjoj meri i rodbinskih veza izmedju predaka Hrvata i Albanaca na Karapatima. Tim pre sto cak i na zapadnim Karpatima ima albanskih toponima (npr. Beskidi – Alb. bjeshkë, planine), sto znaci da su preci Albanaca i tamo dosezali.

   Odgovor
 33. Vlado

  Dela apostolska, glava 17
  26. I učinio je da od jedne krvi sav rod čovečiji živi po svemu licu zemaljskom, i postavio je unapred određena vremena i međe njihovog življenja:

  Odgovor
 34. Vjekoslav

  Vidim da mnogi mali genetičari slabo barataju genetskim istraživanjima,krivo ih tumače pa zaglibe u zaostaloj mitomaniji kojekakvih historičara gatara.
  Sve je jednostavno (Occam).
  Na današnji dan,srpsko.hrvatski prostor sačinjavaju tri slijedeće povjesne skupine stanovništva.
  1.Staro predslavensko stanovništvo. Kelta,Ilira i Tračana.Hg: R1b.E ,J i djelom G.
  2.Poslavenjeno i slavensko stanovništvo pristiglo sa sjevera . Hg: Najveći dio R1a cijeli,I2a-din S,Jedan dio I2a-din N, na sjeveru Hrvatske. te ponešto I1 i N1.
  3. Vlasi Aromani. Danas najviše Rumuni. S istoka i juga pristigli poromanjeni različiti narodi i skupine Velike i Male Vlaške . Njihove HG su I2a-din N. R1a često M-458,E1b -V 13 ,različite podgrupe hg J .itd.

  Primjećujem da mnogi Vlašku,Morlačku podskupinu I2a-din N priključe I2a-din S da bi povećali broj Slavena,ne vodeći računa da su oni došli kao Vlasi,Morlaci i da su govorili jezikom kojim se i danas govori u zabačenim selima ćićarije te donijeli vlašku kulturu i nošnju.

  Odgovor
  1. komita

   Moja muska linija ima haplogrupu G2a2a2 i stotinama je godina zivela u jugoistocnoj Srbiji. Svi moji pretci su pricali da su na tom potezu bili od pamtiveka. Svi su se uvek racunali kao Srbi ali koliko vidim genetski nisu kao vecina. Moja haplogrupa se poklapa identicno sa onim Ocijem (Otzi) sto su ga nasli u Alpima zamrznutog 1991, a star je nekih 5,000 godina

   Odgovor
  2. Adam Najstariji

   Tacno je, predslovensko stanovnistvo je verovatno imalo puno R1b, E, J i G ( u manjoj meri su ih imali i doseljeni Sloveni, jer te haplogrupe postoje i kod Poljaka i Rusa) kojih danas najvise ima u juznoj Grckoj, severnoj Albaniji, Kosmetu, juznoj Italiji i centralnoj Bugarskoj. Na Balkan su stigle tri grupe Slovena. Slovenija i zapadna Hrvatska imaju R1a > I2a i I2a-din N > I2a-din S. Rumunija, istocna Bugarska, Makedonija i juzna Albanija imaju R1a I2a-din S. Na podrucju izmedu ove dve grupe je R1a < I2a i I2a-din N < I2a-din S. Da su Vlasi na srp.-hrv. prostoru dosli iz Rumunije, Velike ili Male Vlaske doneli bi sa sobom dosta I2a-din N. U Dalmaciji, Lici, Hercegovini, Crnoj Gori gde su u srednjem veku bili vlaski katuni ima puno I2a-din S, a malo R1a-M458 i I2a-din N, a njih ima vise u Zagorju gde Vlasi nisu bas zalazili. Ocigledno ovi Vlasi su se pomesali sa centralnom grupom Slovena i to u tolikoj meri da je I2a-din S nadvladala R1b, E, J i G.

   Odgovor
    1. Adam Najstariji

     Ispravka ispravke:
     Rumunija, istocna Bugarska, Makedonija i juzna Albanija imaju manje R1a nego I2a i vise I2a-din N nego I2a-din S.

     Odgovor
  3. Adam Najstariji

   Naravno, ima i Aromuna doseljenih na srp.-hrv. prostor. Ako u bazi https://yhrd.org potrazite minimalni haplotip 15 13 29 23 9 11 12 13,16 ( pripada J2a haplogrupi) dobicete sledece rezultate:
   12 matches of 65 Haplotypes in Stip, Macedonia [Aromun].
   2 matches of 43 Haplotypes in Krusevo, Macedonia [Aromun].
   2 matches of 42 Haplotypes in Kogalniceanu, Romania [Aromun].
   1 match of 96 Haplotypes in Wallachia, Romania [Romanian].
   1 match of 247 Haplotypes in Romania [Romanian].
   1 match of 92 Haplotypes in Miercurea Ciuc, Romania [Szekely].
   1 match of 220 Haplotypes in East Croatia, Croatia [Croatian].
   1 match of 220 Haplotypes in Central Croatia, Croatia [Croatian].
   1 match of 220 Haplotypes in West Croatia, Croatia [Croatian].
   ( ovaj haplotip ima i http://www.poreklo.rs/?p=43583 Pilicar iz Hrvatske)
   1 match of 218 Haplotypes in Bulgaria [Bulgarian].
   1 match of 41 Haplotypes in Thrace, Greece [Greek].
   1 match of 191 Haplotypes in Northern Greece, Greece [Greek].
   2 matches of 387 Haplotypes in Greece [Greek].
   3 matches of 103 Haplotypes in Black Sea Region [Turkish].
   2 matches of 480 Haplotypes in Turkey [Turkish].
   16 matches of 555 Haplotypes in Beirut, Lebanon [Lebanese].
   ( izgleda da su ovi Aromuni fenicanskog porekla)
   2 matches of 113 Haplotypes in Syria [Syrian].
   1 match of 124 Haplotypes in Iraq [Iraqi].
   1 match of 126 Haplotypes in Iraq [Kurds].
   4 matches of 366 Haplotypes in Kuwait [Kuwaiti].
   5 matches of 285 Haplotypes in Kuwait City, Kuwait [Arab].
   1 match of 20 Haplotypes in Fars, Iran [Qashqaee].
   3 matches of 104 Haplotypes in South Iran, Iran [Farsi].
   1 match of 394 Haplotypes in Punjab, Pakistan [Punjabi].
   2 matches of 238 Haplotypes in Tripoli, Libya [Libyan].
   1 match of 166 Haplotypes in Casablanca, Morocco [Arab].
   1 match of 17 Haplotypes in Catania, Italy [Italian].
   2 matches of 415 Haplotypes in Sicily, Italy [Italian].
   1 match of 171 Haplotypes in Reggio di Calabria, Italy [Italian].
   1 match of 59 Haplotypes in Catanzaro, Italy [Italian].
   1 match of 230 Haplotypes in Puglia, Italy [Italian].
   1 match of 300 Haplotypes in Latium, Italy [Italian].
   3 matches of 277 Haplotypes in Tuscany, Italy [Italian].
   3 matches of 382 Haplotypes in Ravenna, Italy [Italian].
   1 match of 252 Haplotypes in Lombardy, Italy [Italian].
   4 matches of 91 Haplotypes in Majorca, Spain [Spanish].
   1 match of 302 Haplotypes in Barcelona, Spain [Spanish].
   1 match of 1415 Haplotypes in Catalonia, Spain [Spanish].
   1 match of 167 Haplotypes in Huelva, Spain [Spanish].
   7 matches of 2373 Haplotypes in Spain [Spanish].
   1 match of 39 Haplotypes in Spain [Romani].
   3 matches of 650 Haplotypes in Northern Portugal, Portugal [Portuguese].
   2 matches of 89 Haplotypes in Clermont-Ferrand, France [French].
   1 match of 125 Haplotypes in Lyon, France [French].
   1 match of 70 Haplotypes in Lille, France [French].
   2 matches of 234 Haplotypes in Oberöstereich, Austria [Austrian].
   2 matches of 645 Haplotypes in Prague, Czech Republic [Czech].
   1 match of 111 Haplotypes in Southern Bohemia, Czech Republic [Czech].
   2 matches of 411 Haplotypes in Bydgoszcz, Poland [Polish].
   2 matches of 781 Haplotypes in Wroclaw, Poland [Polish].
   4 matches of 1154 Haplotypes in Stuttgart, Germany [German].
   1 match of 444 Haplotypes in Freiburg, Germany [German].
   1 match of 743 Haplotypes in Chemnitz, Germany [German].
   2 matches of 1114 Haplotypes in Leipzig, Germany [German].
   1 match of 698 Haplotypes in Berlin, Germany [German]. itd.

   Odgovor
  1. Goran

   Ivice, ti si kao dete. Pokusavas da kazes da je I2a originalno hrvatska haplogrupa. Nije. Nacije su socijalne konstrukcije. Ne postoji nikakav naucni aparat koji moze da dokaze tvoju fiks ideju. Pitaj hrvatske antropologe koji se ozbiljno bave tim stvarima sta ce ti reci. I2a je zastupljena u mnogim narodima, da li zaista mislis da su svi oni Hrvati samo to ne znaju. Nisu. S druge strane po tebi 64% Hrvata, koji su R1a, E-V13, J2, I1, R1b i td. nisu Hrvati. Jesu. Ponovo, nacija je socijalna konstrukcija. Mozes mlatiti tu tvoju fiks ideju svuda po Internetu, godinama i godinama i uludo ces gubiti vreme. Zato sto je nesto sto je naucno nedokazivo. S druge strane mnogo zanimljivih naucnih radova ce biti koji ce nam o I2a reci stvari koje nismo znali u pocetku, vec sada istrazivanja haplogrupa u proslosti otkrivaju nove dimenzije kuda su sve I2a bili i gde su se kretali, nauka je zanimljiva i treba je pratiti, od fiks ideja i spekulacija nema nista sem gubljenja vremena.

   Odgovor
   1. Ivica

    Nikad nisam tvrdio da mi je pradjed otac pa ni da je I2a Hrvatska HG. Ali se jasno vidi stanište potomaka I2a.Prije Svega I2a-din S na prostoru srednjovjekovne kraljevine Hrvata .Države su socijalne i političke konstrukcije a ne nacije,narodi,plemena i obitelji .

    Odgovor
 35. Borko

  Posto po internetu sam nalazio svakakvih glasina te Srbi ono, Srbi ovo te ste dosli odavde te ste boga ti pitaj sta sve, ja odlucih da uradim DNA test cisto da saznam nesto vise o sebi o svom porijeklu ko sam i sta sam. Moja oba roditelja su iz Istocne Hercegovine ali ovo zaista ne mora da znaci da smo tu od pocetka, bilo je migracija i pomjeranja stanovnistva u proslosti dosta, mada sam na ovom istom sajtu procitao da smo autohtoni u Hercegovini i da smo se prezivali drugacije. Danas taj reon gdje se selo nalazi nosi ime tog prezimena.
  Dobro sad da se vratimo testu.
  Ja sam za test koristio kompaniju koja se zove 23&ME, i rezultate koje sam dobio su sledeci u procentima;
  Evropljanin……100%
  Otac…….I2a2
  Majka…..J1c2
  81.6%…..Balkan
  6.0%…..Juzna Evropa
  5.2%…..Istocna Evropa
  6.2%…..Centralna Evropa
  0.9%…..Sjeverozapadna Evropa
  0.1%…..Askenazi
  Jos sam manje od 4% Neandertalac prosjecno je oko 2% zastupljeno kod covjeka, znaci i ovo govori mozda o samoj starosti moga bica. Sama procjena starosti I2a2 kod 23&ME iznosi 28000-36000 godina toliko o tome.
  Sad taj procenat Balkana je izrazito veliki spram ostalih dijelova Evrope koji su zaista mali. Cak ni jedan ne prelazi 10%, i sad ko moze da mi objasni na osnovu ovoga da sam ja dosao npr. iz Ukrajine??? Sa druge strane nasao sam dosta „rodjaka“ od treceg koljena(nekad nam bio isti covjek pra pra pra pradjed) pa do davnih dana sa kojima imam nesto u srodstvu. Vecinom su to ljudi porijeklom iz Zapadne Evrope. Znam jedan razlog za to je siguran vise su upuceniji i mogu da snesu troskove bolje od nasih ljudi. Ali fascinantno je to da sam u srodstvu sa 1600+ ljudi vecinom Zapadna Evropa i USA, veoma malo ostalih osim nesto nasih ljudi. Pozdravljam sve na ovom portalu. Zivjeli!!!

  Odgovor
 36. Serbona

  a šta ćemo sa tim što je Porfirogenit falsifikator, dokazano. Šta ćemo sa tim što je Herodot prvi put pominjao Srbe? O čemu vi pričate? Kompletnu analizu zasnovali ste na falsifikovanim istorijskim činjenicama i da vam verujem? Ni slučajno.

  Odgovor
 37. Adam Najstariji

  Pogledajte ovo:
  https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=131mHMXo8l7tgnlMT-bC5JY1iDg0
  I-Z16983 najvise ima u Ceski,Nemackoj i Dalmaciji. Nesto je i Porfirogenit pogodio. Ali posto se I-PH908* ( https://www.yfull.com/tree/I2/) javlja na Balkanu, moguce je da je I-Z16983 nastao u Podunavlju pa se preselio na Labu, suprotno od onoga sto je zapisao Porfirogenit. Na jugu Poljske izgleda ima najvise I-Y4882 gde je nekada bilo Hrvata. S obzirom da se tamo javljaju toponimi tipa „otok“, dok vecina Slovena koristi „ostrvo“, moguce je i da su Hrvati s Balkana dosli u Poljsku. I-17855 odgovara Slovenima koji su sa donjeg Podunavja naselili Balkan i pobili Tracane.

  Odgovor
 38. Željko

  Poštovani gospodine Jerković,
  molim vas da navedete izvor, naučni rad, istraživanje na osnovu kog tvrdite da je „raznovrsnost haplotipova grupe I2a M423 veća u Zakarpatju nego na Balkanu“.
  Pozdrav.

  Odgovor
 39. Petar

  FTDNA rezultati dokazuju da je raznolikost haplotipova grupe I2a-Din veća u Zakarpatju.
  Dinaric-S koji je dominantan na Balkanu pripada samo jednoj mlađoj grani I2a-Din.

  Postoji i jedno znanstveno istraživanje o izvoru I2a-Din u Zakarpatju:
  Vadim Verenič
  Aktualьnыe problemы izučeniя tak nazыvaemogo dinarskogo klastera gaplogruppы I2a;
  Issledovatelьskie zametki o proishoždenii i migracii tak nazыvaemogo «dinarskogo klastera» gaplogruppы I2a, Redaktorskiй variant: 20.01.2015
  http://www.lulu.com/shop/vadim-verenich/…/product-22027673.html

  Odgovor
  1. Denis

   Ako se pogledaju relevantni podaci i mnogo stariji nalazi poput onog u Loschbour-u (Luksemburg) dobija se drugacija slika. I-CTS10228 nosioci su se najverovatnije kretali od evropskog severa/zapada ka istoku (prethodno verovatno od Balkana ka zapadnoj i severnoj Evropi). Nakon uskog grla ovi mezolitski ljudi koji su opstali nasli su se negde u podrucju gornje i srednje Visle. Istorijski ovim ljudima najbolje odgovara pleme (bolje reci narod zbog svoje velicine) Bastarni (Bastarnae). Smatraju se germanskim ili keltskim plemenom medjutim neki autori smatraju da ih je najbolje opisivati njihovim nazivom Bastarni. Verovatno su imali vise germanske elemente (I1 haplogrupa) u odnosu na keltske ali postoji opravdana pretpostavka da su vecinom I-CTS10228 (ranije I2a Din). Oni su se pomerili na granicne prostore Dacana i Sarmata. Bastarni su se mesali sa Dacanima i dolazili su na Balkan i mesali se sa Tracanima, postoje autori koji smatraju da je u petom veku (pre dolaska Slovena na Balkan) populacija danasnje Bugarske i Srbije i susednih oblasti bila mesavina Bastarni/Tracani. Na istoku Bastarni su se mesali sa Sarmatima i verovatno Skitima. Bastarni su odgovorni za dve kulture Poinaesti Lukasenka i Zarubintsy. Dokazano je u radovima ukrajinskih naucnika za Zarubintsy kulturu! Izuzetno je vazno jer je Zarubintsy kultura prethodnik kijevske kulture koja je prva prava slovenska kultura. Stoga Bastarni su ucestvovali u slovenskoj etnogenezi. Sa dolaskom Slovena na Balkan sudbina je htela da se slovenizirani Bastarni sretnu sa Bastarnima/Tracanima koji su vec ziveli na Balkanu. Otuda se smatra da su ljudi na Balkanu (barem oni koji su imali mesovito Tracansko/Bastarnsko poreklo) prihvatali Slovene jer su i jedni i drugi delimicno poticali od Bastarna. Ova pretpostavka u svetu geneticke genealogije dobija sve vise pristalica jer je jako dobro zasnovana na postojecim cinjenicama.

   Odgovor
 40. Goran

  I ne samo Bastarni vec i Skiri su bili nosioci I-CTS10228. U radovima ukrajinskih naucnika za Zarubinjesku kulturu se moze videti da su pored Bastarna zasluzni i Skiri. Postoje misljenja da ime Srbi potice od SkiRi i BastarnI. To je moze biti razlog zasto su Srbi i Sloveni u starini razdvajani. Iako su Bastarni i Skiri verovatno nosili u manjoj meri i I1haplogrupu treba imati u vidu da su nosioci I1 isto stari Evropljani kao i njihova daleka braca I2. Samo su nosioci I1 bili germanizovani primivsi ranije indo-evropski jezik. Tako verovatni preci Srba Bastarni i Skiri uglavnom su bili I ljudi koji poticu od opstale mezolitske populacije.

  Odgovor
 41. Miljenko

  U članku piše „Praškokorčakovska arheološka kultura 5. vijeka n.e. je jasno prepoznatljiva kultura u kom je dominirao I2a M423 Dinaric.“ – kako i zašto antropološki prepoznatljiva i prema kojem genetskom istraživanju to tvrdite? Koliko znam, takvo istraživanje ne postoji.

  Također „Plemenske skupine koje se povezuju sa ovom kulturom su Srbi, Duljebi, Lemuzi, Lenđani, Bužani, Volinjani, Dregoviči i Drevljani.“ – zašto su naizgled namjerno izostavljeni Bijeli Hrvati koji su upravo obitavali među zapadni i istočnim plemenima te bili arheološki upravo povezani za tu kulturu (arheolozi potvrdili još od 1970ih), a pritom ignorirate kako je ta kultura povezana za istočna plemena među kojima Sorbi/Srbi nisu živjeli?

  Jeste li svjesni kako citat „Odatle su u Srbi u 7. vijeku na poziv vizantijskog cara Iraklija doselili na područje Paganije, Zahumlja, Konavala i Trebinja i zagorske Srbije“ iz DAI se ne može tako nekritički shvatiti i samo djelo nije etnografsko već političko, to ukazuje na tadašnju političku prevlast nad tim teritorijem, a ne etničko porijeklo stanovništva.

  Odgovor

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

four × one =